23. oktober 2019
 
idrettKvikne IL, hovedlagVedtekter Kvikne IL
This text is replaced by the Flash movie.

 Text/HTML Minimer

Tekst som foreslås endret er markert med gjennomstreking, forslag til erstatning er uthevet under. 

Vedtekter Kvikne IL, sist endret 2007.

 

§1. Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§2. Laget er medlem i Norges Idrettsforbund gjennom Hedmark Idrettskrets. Laget er tilsluttet de særlag som årsmøtet bestemmer. Laget har sete på Kvikne, i Tynset kommune og er medlem i idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§3. Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre lag er ordnet. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 14 år, vært medlem i laget i minst 1 måned å ha sitt forhold til laget i orden. Ett hvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt lagets lover og regler. For straffesaker gjelder Norges Iddrettsforbunds <<Straffebestemmelser og om forgåelser.>

Erstattes med:

- Ved inmelding oppgis fødselsdato, bopel og epostadresse.

- medlemsregisteret.

- og

§4. Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av lagets årsmøte. Medlemmer under 17 år betaler lavere kontingent. Medlemmer som skylder kontingenten for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned kontingenten eller frafalle den ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.

Erstattes med:
- Medlemmer under 13 år betaler lavere kontingent.


§5. Lagets høyete myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 15. Mars, herunder gruppenes årsmøter. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmer eller gjennom pressen. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, fattes med flertall at avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lova. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser.

Erstattes med:
- mars måned.
- direkte til medlemmer eller via kvikne.no.

 

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.

 2. Behandle regnskap, herunder gruppenes regnskaper.

 3. Behandle innkomne forslag og saker.

 4. Fastsette kontingenten.

 5. Vedta budsjett, herunder gruppenes budsjett.

 6. Velge følgene tillitsmenn: leder, kasserer, sekretær og et varamedlem til styret.

2 revisorer med varamenn

Representant til idrettens kontaktutvalg i kommunen

Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet

Valgkomitè: Består av lederne i undergruppenes valgkomiteer.

Leder i valgkomiteen velges på årsmøtet for 1 år

Ved stemmelikhet har leder i valgkomiteen dobbel stemme.

Nestleder i hovedlaget velges blant gruppeledere

 

 1. Godkjenne/velge gruppestyrer.

 2. Gjøre vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.

Valgbare er stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlige hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Blanke stemmesedler teller ikke og blir ikke å regne som avgitt.

Leder, kasserer, sekretær og gruppeleder velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har fått flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

Når flere skal velges ved avstemming, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer.

Er dette ved omvalget stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 6. Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omårsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 7. Medlemsmøte holdes når styret finner det nødvendig.

 

§ 8. Lagets ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av: Leder, kasserer, sekretær, nestformann og gruppelederne.

Alle valgte av lagets årsmøte.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøte og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelse.

 2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder å ivareta lagets interesser gjennom kontaktutvalget.

 3. Vurdere økonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte grupper, etter opptrukne planer og vedtatte budsjetter. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke – idrettslig virksomhet og lagskontigent disponeres av lagets styre.

 4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse organer.

 5. Etter evne å søke å løse lagets oppgaver. Styret holder møter når lederen bestemmer eller ett flertall av medlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er å tilstede. Alle vedtak fattes med flertall av de angitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag. Over styremøtene føres møtebok.

 

§ 9. Styrets arbeid:

 1. Lederen har den daglige ledelsen av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer o.l. har interesse for krets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1.1 til overordnede instanser.

 2. Nestformann fungerer som formann under dennes fravær.

 3. Sekretær fører protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med lagets leder føre lagets korrespondanse, han skal dessuten være lagets arkivar.

 4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser, og å føre regnskap og medlemsfortegnelse i samråd med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassa.

 5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjons bestemmelser.

 

§10. Gruppestyrer:

 1. Har lagets årsmøte vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst tre medlemmer. Leder, sekretær og kasserer. Gruppestyrene velges på gruppens årsmøte og skal godkjennes av lagets årsmøte. For årsmøte i gruppen som skal avholdes før årsmøtet i laget, gjelder bestemmelsene i §5 så langt de passer. Gruppenes leder er med i styret, med ett annet medlem av gruppestyret som personlig varamedlem.

 2. Gruppestyret er ansvarlig ovenfor gruppe årsmøtet og lagets styre for gruppens økonomi. Gruppens årsmøte kan vedta tilleggs kontingent til særformål innen gruppen. Disse midlene disponeres avgruppestyret.

 3. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøre framlegg for lagsstyret som stevner, og stå for det tekniske arrangementet. I idretts tekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppestyret selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få fram medlemmene til stevner, og hvis det er nødvendig fungere som uttakingskomitè og sende rapport til lagsstyret. Det skalsørge for at lover og disiplin holdes og rapporter overtredelser til lagsstyret. Gruppestyret legger frem for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltagelse og plassering i stevner.

§11. Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinert årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på saklista, som er tilsiget medlemmene minst 14 dager på forhånd. Blir oppløsningen vedtatt med minst to tredjedels flertall holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere og for at laget skal oppløses må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning med andre lag og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring i
§12. I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettsstyret.

 

§12. Endring i denne lova kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på saklista, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. §11 kan ikke endres. Lovendring må sendes til Idrettsstyret til godkjenning.

 

 

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no