27. september 2020
 
Tidligere forsider201515.januar 2015 Underskrift
This text is replaced by the Flash movie.

Arbeidsgruppa "Levende Bygder" trenger din underskrift!

Arbeidsgruppa anbefaler alle som ønsker at skriv, som er gjengitt nedenfor, skal sendes til kommunen om å møte opp på Kvikne Samvirkelag
fredag 16.januar og lørdag 17.januar for å skrive under liste!


Undertegnede innbyggere i Tynset kommune krever med dette at det foretas ny utredning og behandling i forhold til de endringer som kommunen har lagt opp til i eldreomsorgen og som nå er under politisk behandling. 

Kravet er hjemlet i Kommunelovens paragraf 39 a hvor det fremgår at kommunestyret plikter å ta stilling til en sak dersom minst 2% av innbyggerne eller 300 i kommunen står bak forslaget. 

Vi mener at saksutredningen som er foretatt er mangelfull og ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i saken, som åpenbart har langt større prinsipielle konsekvenser enn man har forutsett. Konkret gjelder dette: 

  • manglende brukermedvirkning i saksforberedelse/ utredning
  • manglende drøfting av de etiske, juridiske og økonomiske konsekvenser av at et ledd i omsorgstjenesten tas bort, og hva dette medfører av ansvar, belastning og omkostninger for brukere og lokalmiljøet
  • ensidig og mangelfull analyse av de økonomiske konsekvensene endringen medfører for kommunen - innsparingseffekt kontra utgiftsøkning
  • mangelfull analyse av sekundæreffekten av tiltakene i forhold til bosetningsmønster, næringsliv og arbeidstilgang, sosiale forhold og bygdemiljø


Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no