1. oktober 2020
 
NasjonalparksenterMøtereferater 2019
This text is replaced by the Flash movie.

 Protokoll fra styremøte 25.oktober 2019 Minimer

 Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

 

Dato: 25.10.2019 kl 09.00

Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen

Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer

Sekretær: Kristin L Austvik

Tilstede på møtet Møtende medlemmer:

Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen, Anne Laila Fossum

Fraværende medlemmer:

Møtende varamedlemmer:

Andre:

Referent:

Kristin L Austvik

 

Behandlede saker Sak.nr.år Sak 19.19 – 24.19

 


Sak 19/19 Referat fra styremøtet 24.04.2019
Styremøtet 24.04.2019. Referatet fra møtet er utsendt, referatet underskrives i møtet.
Vedtak: Referat fra styremøtet den 13.02.2019 ble godkjent av de frammøtte.

 

Sak 20/19 Oversikt økonomi

Vekstra har satt opp en foreløpig oversikt over regnskapet så langt i år. Regnskap gjennomgås i møtet. Vi har greid å få ned kostnadene noe. Daglig leder har hatt ansvar for fakturering i år og vil overta betalinger. Dette vil redusere kostnadene til regnskap en god del sammenlignet med tidligere år.
Vi besluttet å flytte over kr 1,5 mill av vedlikeholdsfondet på fastrente med 2 års bindingstid til 2 % rente for slik å få noe bedre avkasting på dette fondet. Det er derfor kommet inn en ekstra konto i bankoversikten.

Vedtak: Styret tar dette til orientering.

 

Sak 21/19 Prosjektgjennomgang og prosjektvurdering
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til formålet. Steinar Munkhaugen har utarbeidet et prosjektvurderingskjema som skal benyttes for alle prosjekter i framtida.

 

Prosjekter pr. 2019:

• Lekestueprosjektet v/Per Hvamstad: Stiftelsen har nå ei gammel lekestue og ei ny. Den gamle må monteres og settes opp. Den nye må males og det må avklares hvor den skal plasseres. Per Hvamstad har søkt om midler til dekning av arbeidet med å gjøre ferdig lekestuene. Vi  har fått tilsagn om kr 7000,- til dette arbeidet fra Fortidsminneforeningen. Dukkestua er malt av elever ved Kvikne skole, men det mangler å sette inn vinduer og dør. Egil Ween tar ansvar for dugnad for maling av dør og vinduer og montering av disse.
Vi har fått en gave fra leder i husflidslaget, 2 stk dukkevogner som kan stilles ut sammen med den gamle dukkestua dersom den settes opp.

 

• Brua (råteskade) v/Per Hvamstad: Det er tatt prøver av brua som nå er under vurdering av Ola Grønn Hagen. Når resultatene er klare vet vi om og hva som eventuelt må gjøres med brua for å få satt den i stand igjen. Det har vært ei befaring av brua. Det er ikke kritisk enda, men det er klart at noe må gjøres. Det trengs et forprosjekt for å finne ut hva som skal gjøres med brua. Det rimeligste er antageligvis å bygge en stålkonstruksjon for å holde brua oppe. Alternativt må alle stokkene byttes ut og da bør arbeidet gjøres vinterstid når det er is på elva. Vi må muligens ha med en arkitekt på dette arbeidet. Det må søkes midler til arbeidet med forprosjekt.

 

• Ferdselsvegprosjektet v/Per Hvamstad: til gjennomføring av dette prosjektet kan vi regne med å få kr 5.000,- i 2019. Deler av disse midlene må brukes til innleie av ekstern hjelp. Så langt er ferdselsvegen kartlagt av arkeolog. Planen er at stien skal merkes i samråd med grunneierne og eventuelt ryddes der det er nødvendig. Vi har ca. kr 55 000 til dette arbeidet.

 

• Bildespill v/Per Hvamstad: I bildespillprosjektet gjenstår det en del arbeid og en del midler i 2019. Dette er et prosjekt hvor det skal samles inn bilder fra hele Forollhogna-område (alle kommuner omkring) og lages bildespill som kan vises i f.eks nasjonalparksenteret. Det er samlet inn bilder og lagd bildespill for Kvikne/Tynset, men for de øvrige kommunene mangler det enda noe arbeid før hele prosjektet kan ferdigstilles.
Det mangler enda en del avklaringer før dette prosjektet kan fullføres. Per finner ut hva som kan/skal gjøres på dette arbeidet for å ferdigstille dette. Steinar tar opp med regnskapskontoret for en avklaring av om inntekter på dette prosjektet er ført i balansen og hva som eventuelt gjenstår.

 

• Sør-samisk utstilling v/Per Hvamstad: I den sør-samiske utstillinga gjenstår det en del arbeid og en del midler i 2019.
Det mangler enda en del avklaringer før dette prosjektet kan fullføres. Per finner ut hva som kan/skal gjøres på dette arbeidet for å ferdigstille dette. Steinar tar opp med regnskapskontoret for en avklaring av om inntekter på dette prosjektet er ført i balansen og hva som eventuelt gjenstår.

 

Sak 22/19 Arrangementer 2019

Hvilke arrangementer har blitt gjennomført og hvordan har det gått?

Den 11 juli ble det gjennomført ei gruvehistorisk vandring med Bjørn Ivar Berg fra Bergverksmuseet på Kongsberg. Per hadde ansvar for dette. Det var ca. 30 deltakere på dette arrangementet som foregikk inne ved gruvene ved Odden. Til dette prosjektet fikk vi til sammen kr 5000,- av Tynset og Alvdal kommuner.

 

Den 19. juli ble filmen «Prognose Innerdalen» vist i nasjonalparksenteret. Vi fikk skjenkebevilling til dette arrangementet. Kristin og Ola gjennomførte arrangementet. Det kom ca. 50 stk. på dette arrangementet.

 

 Anne Laila arrangerer en konsert i kapellet med Acoustic Eidolon i kapellet den 2. november.

 

Sak 23/19 Eventuelt/orienteringer

Julebord; det er Stiftelsen sin tur å arrangere det årlige julebordet for Stiftelsen, Kvikne utmarksråd og Kvikne Fjellstyre. Vi avklarer når og hvor julebordet skal avholdes i møtet.

Kristin hører med skola og hotellet angående julebord.

Neste møte blir når regnskapet er klart på nyåret.

Norsk ørretfiskefestival og Vollandagen ble gjennomført første helga i august på Vollan. Styret for fiskefestivalen hadde ansvar for festivalen og Kristin hadde ansvar for Vollandagen som ble avholdt søndag 4. august.

Ola og Steinar tar et møte med fiskefestivalstyret om framtida for festivalen på Vollan.

  
 Protokoll fra styremøte 24.april 2019 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Andre:
Referent:
Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 13.19 – 17.19
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Dato: 24.04.2019 kl. 19.30


Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær: Kristin L Austvik


Sak 13/19 Referat fra styremøtet 01.04.2019
Styremøtet 01.04.2019. Referatet fra møtet er utsendt.
Vedtak: Referat fra styremøtet den 01.04.2019 ble godkjent av de frammøtte.

 

Sak 14/19 Budsjett 2019
Steinar og Kristin har utarbeidet et forslag til budsjett som ble framlagt i møtet.
Vedtak: Budsjettet ble godkjent av de fremmøtte.


Sak 15/19 Prosjektgjennomgang og prosjektvurdering
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet. Steinar Munkhaugen har utarbeidet et prosjektvurderingskjema som skal benyttes for alle prosjekter i framtida.
Prosjekter pr. 2019:
• Lekestueprosjektet v/Per Hvamstad
Den nye kopien skal monteres og males i løpet av sommeren (uke 22-23). Per Hvamstad har hatt kontakt med Kvikne skole og Per Roger Bekken om maling og vil forsøke å få med noen på monteringa. Dokkestua skal være klar til 22. juni da det er planlagt åpning av Vollan for sommersesongen. Ola foreslo at den nye dokkestua kan plasseres ved Lossiuslåna, ved bærbuskene om man rydder og gjør litt plass for den her.
Hvor den opprinnelige dukkestua skal monteres opp må avklares. Den gamle dukkestua skal innredes med gamle leker, og den nye skal innredes med nye leker som kan brukes.
• Brua (råteskade) v/Per Hvamstad
Vi venter fortsatt på rapport fra Ola Grønn-Hagen.
• Ferdselsvegprosjektet v/Per Hvamstad
Hyttbakk skal engasjeres også i 2019 til dette prosjektet. Det skal være ei befaring med nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyre 14. juni hvor man skal gå deler av ferdselsvegen.
• Bildespill v/Per Hvamstad.
Det har vært noen utfordringer med dette arbeidet, men det jobbes videre med å få det ferdig.
• Sør-samisk utstilling v/Per Hvamstad
• Det har vært noen utfordringer med dette arbeidet, men det jobbes videre med å få det ferdig.
• Presentasjon av Norges eldste bok
Olav Strand har fattet interesse for Norges eldste bok, Kvikne-Psalteriet (David-salmene), og har lagd en flott presentasjon av boka som han vil gi til Vollan. Presentasjonen vil vises på en smartskjerm og inneholder også en del om historien til Vollan som Kristin har hjulpet Olav med å få på plass. Kristin foreslår at presentasjonen (smartskjermen) plasseres i første etasje i Lossius-låna, i det nordligste rommet. Det er i Lossius-låna det er flest besøkende og det er også her det er kulturhistorie, mens nasjonalparksenteret har mer fokus på natur.
Litt om boka: Boka er skrevet sent i det 12. århundre og bundet inn i første halvdel av det 13. århundre. På forsiden av boka står det skrevet i runeskrift «Kvikna kirkja á mik» som betyr «Kvikne kirke eier meg». Resten av boken er skrevet på latin. Boken er for øvrig digitalisert og gjort tilgjengelig for alle her: tinyurl.com/eldstebok


Sak 16/19 Mulige arrangementer sesongen 2019 og åpning av Vollan
Per Hvamstad foreslo i møte av 1.4 åpning av Vollan den 22. juni med tema barndom på Kvikne i 1850-åra og nå. Det tas sikte på et samarbeid mellom skola, husfildslaget, fotoklubben og Vollan med utstilling, kåseri og aktiviteter. Presentasjonen av Norges eldste bok vil også være klar til da. Per har søkt midler fra Tynset kommune for dekning av utgifter denne dagen.
Den 11 juli er det planlagt en gruvehistorisk vandring med Bjørn Ivar Berg fra Bergverksmuseet på Kongsberg og det er søkt Tynset kommune om støtte til dette.
Filmframvisning av «Prognose Innerdalen». Vi prøver å få til en filmkveld med skjenkebevilling i løpet av sommeren der «Prognose Innerdalen» vises i nasjonalparksenteret.
I 2019 er det ballblomsten det er fokus på under villblomstens dag. Per Hvamstad foreslår å ha et arrangement i forbindelse med dette, evt. kan dette tas den 22 juni under åpninga.


Sak 17/19 Eventuelt/orienteringer
1) Neste møte satser vi på blir den 23.9. kl. 19.00
2) Dato for dugnad, Kristin setter dato for dugnad og kaller inn styret og lager oppslag på Kvikne.no mm.
3) Vedlikeholdsfond. Det settes av rundt 200.000 til de kommende 2 åra til vedlikehold, resten av fondet settes inn på høgrentekonto.
4) Vannlekkasje og forsikringer. Den mulige vannlekkasjen i kjelleren kommer kanskje av at et avløpsrør var tett noen dager i vinter, og at vann da kan ha lekket ut av røret og ned i gulvet/taket i kjelleren. Det ser ikke ut for å ha lekket noe mer vann siden da. Vi avventer og ser an om det kommer mer fukt før vi eventuelt gjør noen tiltak.
5) Forollhogna nasjonalparkstyre skal ha møte på Vollan den 10. mai. I det møtet kommer også Olav Strand og vi vil forsøke å få montert opp presentasjonen av Norges eldste bok.

  
 Protokoll fra styremøte 1.april 2019 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

 

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Andre:
Referent:
Kristin L Austvik

 

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 8.19 – 12.19
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Dato: 01.04.2019 kl. 19.30

 

Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær: Kristin L Austvik

 

Sak 8/19 Referat fra styremøtet 13.02.2019
Styremøtet 13.02.2019. Referatet fra møtet er utsendt.
Vedtak: Referat fra styremøtet den 13.02.2019 ble godkjent av de frammøtte.

 

Sak 9/19 Regnskap og årsmelding
Det endelige regnskapet og årsmelding gjennomgås i møtet.
Steinar Munkhaugen la fram et forslag for styret om at styret ikke tar ut styrehonorar for 2018 ettersom regnskapet viser et underskudd for dette året.
Vedtak: Kristin undersøker med sparebank1 om muligheten for bedre rente på vedlikeholdsfondet. Regnskap og årsmelding ble vedtatt som forelagt. Det ble enstemmig vedtatt at hverken styret eller styreleder tar ut styrehonorar for 2018.

 

Sak 10/19 Konstituering av styret
Ingen av styremedlemmene er på valg i år, men styret konstituerer seg selv årlig.
Per Hvamstad ønsker å fratre som styreleder og foreslår Steinar Munkhaugen som ny styreleder for stiftelsen fra 2019.
Vedtak: Steinar Munkhaugen ble enstemmig valgt som styreleder for stiftelsen for 2019.

 

Sak 11/19 Prosjektgjennomgang og prosjektvurdering
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet. Steinar Munkhaugen har utarbeidet et prosjektvurderingskjema som skal benyttes for alle prosjekter i framtida.
Prosjekter pr. 2019:
• Lekestueprosjektet v/Per Hvamstad: Stiftelsen har nå ei gammel lekestue og ei ny. Den gamle må monteres og settes opp. Den nye må males og det må avklares hvor den skal plasseres. Per Hvamstad har søkt om midler til dekning av arbeidet med å gjøre ferdig lekestuene.
• Løa i stallen v/Per Hvamstad: Dette arbeidet er foreløpig satt i bero.
• Handicaptilgang v/Per Hvamstad: Sist styremøte ble det vedtatt å få inn tilbud på å få lagd handicap-inngang og WC, dette er også satt i bero.
• Brua (råteskade) v/Per Hvamstad: Det er tatt prøver av brua som nå er under vurdering av Ola Grønn Hagen. Når resultatene er klare vet vi om og hva som eventuelt må gjøres med brua for å få satt den i stand igjen.
• Brannhydrant v/Kristin L Austvik/Ola Rønning/Per Hvamstad: Det er søkt midler av Fylkeskommunen til dekning av innkjøp og montering av brannhydrant. Det er også
en mulighet å søke norsk kulturråd om midler til brannsikring. Søknadsfrist er høsten 2019.
Ferdselsvegprosjektet v/Per Hvamstad: til gjennomføring av dette prosjektet kan vi regne med å få kr 5.000,- i 2019. Deler av disse midlene må brukes til innleie av ekstern hjelp.
• Bildespill v/Per Hvamstad: I bildespillprosjektet gjenstår det en del arbeid og en del midler i 2019. Dette er et prosjekt hvor det skal samles inn bilder fra hele Forollhogn-område (alle kommuner omkring) og lages bildespill som kan vises i f.eks nasjonalparksenteret. Det er samlet inn bilder og lagd bildespill for Kvikne/Tynset, men for de øvrige kommunene mangler det enda noe arbeid før hele prosjektet kan ferdigstilles.
• Sør-samisk utstilling v/Per Hvamstad: I den sør-samiske utstillinga gjenstår det en del arbeid og en del midler i 2019.
Per Hvamstad foreslår åpning av Vollan den 22. juni med tema barndom på Kvikne i 1850-åra og nå. Det tas sikte på et samarbeid mellom skola, husfildslaget, fotoklubben og Vollan. Det er da planlagt utstilling, kåseri og aktiviteter.
Den 10-11 juli er det planlagt en gruvehistorisk vandring med Bjørn Ivar Berg fra Bergverksmuseet på Kongsberg og det er søkt Tynset kommune om støtte til dette.
Det blir dugnad på Vollan en gang i overgangen mai/juni.

 

Sak 12/19 Eventuelt/orienteringer
1) Fiskefestivalen:
Fiskefestivalen planlegges første helga i august og den skal foregå på Vollan i sin helhet. Festivalen starter fredag kveld og avslutter med vollandag, andeløp og premieutdeling på søndagen.
2) Neste møte
I neste møte må vi ha et budsjett klart for 2019. Neste møte blir onsdag 24 april kl 1930.

  
 Protokoll fra styremøte 13.februar 2019 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Ola Rønning, Steinar Munkhaugen, Egil Ween, Per Hvamstad, Kristin L Austvik


Fraværende medlemmer:
Anne Laila Fossusm
Møtende varamedlemmer:
Andre:


Referent:
Kristin L Austvik


Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 1.19 – 7.19
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Dato: 13.02.2019


Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær:


Sak 1/19 Referat fra styremøtet 27.11.2018
1) Styremøtet 27.11.2018
Referatet fra møtet er utsendt. Det var ingen kommentarer til referatet. Referatet godkjennes av de fremmøtte.
2) Forollhognakonferansen 28. jan 2019 Ålen
Per Hvamstad fortalte kort om innholdet i konferansen, som ble arrangert av Nasjonalparkstyret for Forollhogna, hvor det var godt oppmøte fra bygdene omkring Forollhogna nasjonalpark. Her ble et prosjekt som Stiftelsen Vollan gård har ansvar for presentert. Prosjektet går ut på å kartlegge den gamle pilegrimsleia gjennom Kvikne og utføres i praksis av arkeolog Vegard Hyttbakk. Prosjektet finansieres av Forollhogna nasjonalparkstyre og er en del av det større prosjektet «Det hele fjellet» i regi av nasjonalparkstyret.
Den tidligere kartlegginga av samiske kulturminner i Forollhogna hvor også Stiftelsen Vollan gård var involvert, ble også presentert, dette av arkeolog Mattis Danielsen.
Vedtak:
Stiftelsen, ved styreleder og daglig leder, tar et møte med ordfører i Tynset kommune om en henvendelse til Forollhogna nasjonalparkstyre angående informasjonssenter for Forollhogna nasjonalpark.


Sak 2/19 Styrets sammensetning og konstituering
Kristin engasjert som daglig leder, Caspar Schärer er vararepresentant.
Vedtak:
Kristin fortsetter å fungere som styremedlem i tillegg til daglig leder.


Sak 3/19 Regnskap
Vedtak:
De 42.000 som er gitt av Kvikne bygdekvinnelag og husflidslaget flyttes over til kontoen «kulturminner» og øremerkes stoler i kapellet. Konto for stiftelseskapital settes til sitt opprinnelige beløp; 255.000,-. Det overskytende føres over på konto for drift.
Konto 3602, som gjelder utleie av kontor til Kvikne utmarksråd, reguleres opp. Daglig leder tar en gjennomgang med Eidsiva om kostnadene til internett som virker veldig høye.


Sak 4/19 Vedlikehold og utbedringer 2019
1) Utbedring av kjøkken og innkjøp av ny oppvaskmaskin- orientering om ståa her
Ola og Kristin har sjekket litt priser og gjort en avtale med Cirkle-K Kvikne, som også skal ha ny oppvaskmaskin nå, om å bestille sammen. Denne maskina koster rundt kr 20.000,-.
Vedtak:
Utlegget til utbedring av kjøkken i 2019 legges på drift.


2) Lys i kjelleren- orientering om ståa her
Ola og Eivind Rønning har sett på lysene i kjelleren som ikke fungerte og har ordnet noen av disse. Det viste seg imidlertid at det var vatn i en av lyskuplene, så det er antageligvis en lekkasje et sted som må sjekkes opp så snart som mulig.
Vedtak:
Utbedring av himling og stopping av eventuell lekkasje gjøres med det aller første.


3) Male og kitte ferdig vinduer i Lossiuslåna
Vedtak:
Dette arbeidet utføres av sommerverten i 2019.


4) Male og skifte råttent treverk i klokketårn stall
Vedtak:
Ola Rønning settes på denne saken.


5) Male tak på garasje
Vedtak:
Dette arbeidet utføres av sommerverten i 2019.


6) Brannhydrant
Det er søkt Fylkeskommunen om midler til dette i 2019. Mulig skulle også kulturrådet vært søkt. Per Hvamstad sjekker opp dette.


7) Utvidelse av P-plass
Vedtak:
Ola Rønning får oppdraget med å utføre arbeidet med utvidelse av P-plassen.


8) Utbedring av løa i stallen, skifte tømmer og legge golv (Kviknehytta skal levere pris)
Vedtak:
Vedlikehold og utbedring av stallen må forsøkes løst på en rimeligere måte enn prisoverslaget fra Kviknehytta. Per Hvamstad og Ola Rønning drøfter dette med Gjermund Rønning/Kviknehytta.


9) Inngangsparti / handicap mulighet på WC, sjekker med Kviknehytta
Vedtak:
Gjermund Rønning/Kviknehytta leverer prisoverslag på dette.


10) Brua
Per Hvamstad har snakket med Norconsult som skal levere tilstandsrapport for brua.


Sak 5/19 Prosjektgjennomgang
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet.
1) Ferdselsvegprosjektet
a. Rapport 2017-18 sendes ut PHv/Eli Nisja
b. Opplegg 2019, bevilget: 75.000,-. Dette prosjektet går til 2020 og det er gitt tilsagn om kr 75000,-/år som utbetales etterskuddsvis hvert år når utgifter er dokumentert.
c. Møte med Pilegrimssenteret på Dovre/Hjerkinn 4. feb 2019.
d. Informasjonsmøte, grunneiere, interessenter uke 13-14
2) Lekestueprosjektet
a. Ikke avsatt penger. Montering: anslagsvis 25000,- samarbeid med Meskano. Maling Fortidsminneforeningen / Kulturminner for alle, samarbeid Kvikne skole og Per R. Bekken, Innredning: Tigge / gaver
b. Den nye: Plassering/montering, maling, innredning / utstyr
c. Den gamle: Plassering/montering, innredning /utstyr
Vedtak:
Per Hvamstad søker midler om montering av den gamle dukkestua. Nærmere plassering av dukkestua bestemmes til våren og søkes gjennomført så rimelig som mulig og aller helst i forbindelse med dugnaden i mai.
3) Samisk utstilling Svartsjøen. Forollhogna nasjonalparkstyre har engasjert et firma i Dalsbygda for å gjøre noen utbedringer ved infopunktet ved svartsjøen. Det var en befaring på senhøsten med dette firmaet, nasjonalparkforvalter og grunneier. Det er ikke kommet noe konkret forslag foreløpig.
4) Bildespill. Her har det ikke skjedd noe mer i 2018.


Sak 6/19 Drift 2019
1) Driftsgrunnlag, avklaring, omfang
2) Opplegg sommeren 2019
a. Nasjonalparkvert, midler fra Direktoratet
Vedtak:
Drift av Vollan sommersesongen 2019 blir tilsvarende som i 2018. Daglig leder tar kontakt med aktuell sommervert.
b. Sesongåpning 22.juni: Lekestuene ferdig
c. Åpningstid 22/6-4/8, lør/sønd i juni og aug, i juli tirs/ons-sønd
d. Arrangement: Uke 13/14 Ferdselsvegmøte, 22 juni åpning av lekestua, barnehagen/skolen, 10 juli gruvevandring (Bjørn Ivar Berg kan komme), ørret festival / Vollandager. Filmframvisning med betaling for inngang i nasjonalparksenteret i løpet av sommersesongen (gjennomføres som en del av arbeidet til sommerverten).


Sak 7/19 Eventuelt/orienteringer
1) Neste møte
Vedtak:
Neste møte blir onsdag 20.3 klokka 0900.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no