22. oktober 2020
 
NasjonalparksenterMøtereferater 2017
This text is replaced by the Flash movie.

 Protokoll fra styremøte 21.november 2017 Minimer

Protokoll

 

fra styremøte i Stiftelsen Vollan gård

 

Dato:                          21.11.2017, kl. 11-13.30

 

Sted:                           Vollan gård

 

Tilstede fra styret:      Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Egil Ween

 

Forfall fra styret:        Anne Laila Fossum, Kristin Austvik og Ola Rønning

 

Andre tilstede:            Bernt R. Hansen, sekretær

 

 

Sak 14/17       Godkjenning av protokoll

 

Protokollen fra styremøtet 02.06.2017 ble godkjent

 

Sak 15/17       Regnskapet for 2016

 

Tilskuddene som ble innvilget av Miljødirektoratet i 2016, på totalt 270 000 kr, ble utbetalt i sin helhet samme år. Etter forslag fra revisor er denne inntekten fordelt over årene 2016 og 2017, da det meste av utgiftene kommer i løpet av 2017.

Styret ønsker at de ulike utgiftspostene i regnskapet skal tekstes slik at det blir lettere å forstå hva de ulike kostnadene faktisk er. Dette gjelder bl.a. postene 6907, 6900 og 6790.

 

Regnskapet for 2016 var gjennomgått på møtet 02.06.2017, og ble da gjennomgått og godkjent forutsatt godkjenning fra revisor. Revisor godkjente regnskapet i rapport datert 22.06.2017.

 

Med dette som bakgrunn ble regnskapet for 2016 godkjent.

 

Stiftelsen hadde et underskudd i 2016 og det vil det også bli i 2017. Styret presiserer at framtidig drift må tilpasses i forhold til hva stiftelsen klarer å skaffe til veie av midler gjennom ulike prosjekter.

 

Sak 16/17       Sommersesongen 2017

 

Dette ble en sesong på det jevne. Nikoline Svergja gjorde som vanlig en god jobb som sommervert, men hun har rapportert at det er ukedager som har lite eller ikke besøk. Dette gjelder i alle fall mandager.

Det ble gjennomført noen arrangementer i løpet av sommeren. Bl. a. botanisk vandring med botaniker Anders Often, som ble godt besøkt. Vollan ble også sist sommer leid ut i forbindelse med dåp og bryllup.

 

Styret vil på neste møte ta stilling til hvordan bemanningen skal være kommende sesong. Det vil bli søkt om tilskudd til drift for 2018.

 

 

Sak 17/17       Drift 2018

 

Detaljer rundt driften av Kvikne nasjonalparksenter/Vollan gård 2018 vil bli avgjort i neste styremøte og når det er avklart om det blir bevilget tilskudd til drift i 2018. I søknaden om tilskudd må det legges hovedvekt på planlagte aktiviteter og arrangementer, og være mindre fokus på drift og vedlikehold.

 

Sak 18/17       Status ulike prosjekter

 

Utendørs utstilling av samiske kulturminner er ikke avsluttet. Det har vært diskusjon med MD rundt hva som skal benyttes som materiale i utstillingen. Det går nå mot at tre kan bli godtatt i stedet for stål. Det er også behov for en samordning i forhold til Kvikne Utmarksråds prosjekt ved gammen der utstillingen skal plasseres. Utstillingen skal produseres ila kommende vinter og monteres i 2018. Per Hvamstad deltar for stiftelsen i dette prosjektet.

 

Fotoserie/bildespill er produsert med bilder fra Kvikne, men det mangler bilder fra de andre infopunktene/bygdene rundt Forollhogna. En gruppe arbeider med dette prosjektet, der Per Hvamstad er med for stiftelsen. Det må bl.a. avklares nivå på honorar for bilder som skal benyttes. Prosjektet skal avsluttes i 2018.

 

Fornying av utstilling på Vollan. For dette prosjektet kan det skrives sluttrapport nå. Nytt utstillingsmateriell er innkjøpt/anskaffet. Det gjenstår montering. Det planlegges montering i nær framtid. Dette vil gjøre det enklere å ta stilling til om det er behov for ytterligere tilskudd før utstillingen er slik vi ønsker den. Bernt R. Hansen har fått ansvaret for dette prosjektet. I praksis er det Kristin Austvik som har planlagt utstillingen og utført det praktiske arbeidet i prosjektet.

 

Sak 19/17       Status vedlikehold

 

Det er utført mye vedlikehold på Vollan i 2017:

 • Alle bygninger som trengte maling har blitt malt. Stallen ble malt i 2016
 • Vinduer på Lossius-låna er kittet og malt
 • Det er montert ny takrenne med riktig fall på Lossius-låna mot tunet
 • Det er skiftet ut bunnstokker og lagt nytt gulv i stallrommet i stallen
 • Skifer er skiftet ut der det var behov på Lossius-låna

 

På det første styremøtet i 2018 skal det tas stilling til hva som skal prioriteres av vedlikehold i 2018.

 

Sak 20/17       Nytt prosjekt

 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har fått innvilget et prosjekt under MDs program  «Villreinfjellet som verdiskaper». Prosjektet i Forollhogna kalles «Forollhogna – det hele fjellet». Et delprosjekt er lagt til Stiftelsen Vollan gård og skal omhandle gamle ferdselsveier gjennom Kvikne. Det er bevilget kr 275 000 for årene 2018-2020. Per Hvamstad deltar for stiftelsen i dette prosjektet.

 

 

 

 

Sak 21/17       Oppfølging fra folkemøtet

 

For å følge opp det konkrete innspillet som kom under folkemøtet tidlig i 2017 om at det bør tas initiativ til samtaler og eventuelt samarbeid med Kvikne utmarksråd, så legges det opp til å invitere utmarksrådet til et møte på nyåret 2018.

 

Sak 22/17        Eventuelt

 

 • Neste styremøte

 

Fastsettes senere, men blir i utgangspunktet i månedsskiftet januar/februar 2018.

    
 Protokoll fra styremøte 2.juni 2017 Minimer
Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Dato: 02.06.2017

Sted: Vollan gård

Tilstede fra styret: Kristin Lund Austvik, Egil Ween, Ola Rønning og Anne Laila Fossum

Varamedlemmer: Ola Vormeland

Forfall fra styret: Per Hvamstad og Steinar Munkhaugen

Andre tilstede: Bernt R. Hansen, sekretær

 

 

Sak 9/17         Godkjenning av protokoll

 

Protokollen fra styremøtet 06.04.2017 ble godkjent

 

Sak 10/17       Regnskapet for 2016

 

Tilskuddene som ble innvilget av Miljødirektoratet i 2016, på totalt 270 000 kr, ble utbetalt i sin helhet samme år. Etter forslag fra revisor er denne inntekten fordelt over årene 2016 og 2017, da det meste av utgiftene kommer i løpet av 2017.

Styret ønsker at de ulike utgiftspostene i regnskapet skal tekstes slik at det blir lettere å forstå hva de ulike kostnadene faktisk er. Dette gjelder bl.a. postene 6907, 6900 og 6790.

 

Vedtak:

 

Med forbehold om revisors godkjenning ble regnskapet for 2016 godkjent.

 

Sak 11/17 Program for sesongen 2017

 

Foreløpig fastsatt program:

 

14. juni            Foredrag av Tord Bretten

                        Om kulturminner som smelter fram fra breer og snøfonner.

 

Rundt St. Hans          Fiskefestival?

Det er varslet om at Vollan vil begynne å kreve leie for bruk av anlegget til dette arrangementet.

 

1. juli               Gruvetur med Bjørn Ivar Berg, Bergverksmuseet

 

12. august       Audun Mysjka, i samarbeid med Liv E. Svergja

 

19. august       Vollan-dag

Et gammeldans-orkester som Caspar Schärer er i kontakt med ønsker å spille den dagen. Mer påfyll av program må komme etter hvert..

            Brattbost-arrangement på samfunnshuset søndag 20. august.

 

Det kan suppleres med andre arrangementer i løpet av sesongen. Nikoline Svergja vil bli oppfordret til å lage små arrangementer mens hun er engasjert som sommervert på Vollan.

 

Anne Laila Fossum har kontakt med Jon Even Schärer og Ellen Brekken om mulige konserter i løpet av sommeren.

 

Sak 12/17       Status for vedlikeholdsarbeid

 

Ola Rønning, Steinar Munkhaugen og Gjermund Rønning har gått over bygningsmassen. Det vil bli lagt inn nye bunnstokker i et rom i stallen. Alle bygninger bortsett fra stallen bør males. Skiferstein som mangler på Lossius-låna skal anskaffes. Kviknehytta er i ferd med å skifte ut takrennene på Lossius-låna. Leiv Sundset er i gang med å male alle vinduene på låna. Det må også utføres nødvendig vedlikehold på brua.

 

Sak 13/17       Eventuelt

 

·         Kontrakt for leie

Det skal utarbeides en kontrakt som skal benyttes når Vollan leies ut til større arrangementer, som f. eks. Fiskefestivalen.

 

·         Samarbeid med hotellet

Det skal lages et skriv til Kvikne fjellhotell der det inviteres til framtidig samarbeid.

 

·         Samarbeid med Kvikne skole

Anne Laila Fossum er i kontakt med skolen og pensjonistforeningen der det diskuteres om disse kan drive kafé på Vollan noen dager gjennom sommersesongen.

Anne Laila følger opp dette.

 

·         Neste styremøte

Fastsettes senere. Blir en gang etter sommersesongen.

 

    
 Referat fra åpent møte 6.april Minimer

REFERAT  FRA  ÅPENT  MØTE    VOLLAN

Torsdag 6. april inviterte styret for Stiftelsen Vollan gård til åpent møte på Vollan. Bygdefolket var invitert for å få informasjon fra styret og for å gi innspill til styret på hva de kan bidra med for utviklingen på Vollan. 14 personer deltok på møtet.

Leder for styret per Hvamstad innledet til diskusjon ved å fortelle litt om Vollans historie og utvikling. Han orienterte også om stiftelsens arbeid og utfordringer.

Synspunkter som kom fram var bl.a.:

 • Bygdefolket ønsker mer informasjon fra styret om aktivitetene på Vollan og styrets arbeid gjennom året.

 • Mer informasjon fra styret vil gjøre det enklere å få bygdefolket til å engasjere seg for Vollan, både med hensyn til mulige aktiviteter og arrangementer, og i forhold til å skape vilje til dugnadsinnsats når det er ønskelig.

 • Styreleder Per Hvamstad understreket at Vollan er avhengig av bygdefolkets dugnadsinnsats ved arrangementer og for stell og pleie av uteområdet.

 • En «forening» som Vollans venner el. lign. hadde vært ønskelig.

 • Vollan trenger aktiviteter som kan bidra til inntekter.

 • Det ble oppfordret til tettere samarbeid mellom stiftelsens styre og Kvikne utmarksråd. Et mål kan være at disse instansene i samarbeid starter samtaler for å utvikle et prosjekt der målet i fellesskap kan være å få etablert en stilling på Vollan som både dekker stiftelsens behov for en daglig leder og som også kan utføre tjenester for Kvikne utmarksråd.

 • Det var ønske om informasjon om hvordan midlene på vedlikeholdsfondet planlegges brukt.

 • Stiftelsens styre ønsker å arrangere et nytt åpent møte ved en senere anledning for å få ytterligere innspill og deltakelse i Vollans utvikling fra bygdefolket.

Oppsummering fra møtet:

Styret vil framover legge referatene fra styremøter og annen nyttig informasjon ut på kvikne.no. Det innledes samtaler med Kvikne utmarksråd i tråd med forslaget som kom fram på møtet. Styrets planer for 2017 mht vedlikehold er å male vinduene på Lossius-låna, reparere taket på Lossius-låna og starte arbeidet med utskifting av bunnstokkene i to rom i stallen, samt legge nytt gulv i disse rommene. Styrets plan for vedlikehold av Vollan i årene framover skal justeres. Denne kan legges ut til informasjon når den er klar.

    
 Protokoll fra styremøte 6.april Minimer

Protokoll

 

fra styremøte i Stiftelsen Vollan gård

 

Dato:                          06.04.2017

 

Sted:                           Vollan gård

 

Tilstede fra styret:      Per Hvamstad, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen, Egil Ween og Ola Rønning

 

Varamedlemmer:        Caspar Schärer

 

Forfall fra styret:        Anne Laila Fossum og Kjetil Frengstad (vara).

 

Andre tilstede:            Bernt R. Hansen, sekretær

 

Sak 1/17         Konstituering av nytt styre

 

Kvikne utvikling hadde før møtet varslet at Egil Ween er oppnevnt som ny representant for

Kvikne utvikling i styret for Stiftelsen Vollan gård. Han overtar etter Jan Haugan.

Det var ikke varslet andre endringer av styrerepresentanter.

 

Vedtak:

 

Styrets sammensetning framover, og ansvarsfordeling i styret

 

Navn                                      Funksjon                                Representant for

……………………………………………………………………………………………..

Per Hvamstad                        Leder                                      Tynset kommune

Steinar Munkhaugen              Nestleder                                Orkelbogen friluftssenter

Anne Laila Fossum                Medlem                                  Kvikne fjellstyre

Kristin Lund Austvik             Medlem                                  Tynset kommune

Ola Rønning                           Medlem                                  Kvikne utmarksråd

Egil Ween                              Medlem                                  Kvikne utvikling

 

I det nye styret får styremedlemmene følgende ansvarsområder:

 

Per Hvamstad                        Styreleder

Steinar Munkhaugen              Økonomi

Anne Laila Fossum                Arrangementer

Ola Rønning                           Vedlikehold

Kristin Lund Austvik             Naturbaserte arrangementer

Egil Ween                              Forollhogna

 

Kjetil Frengstad                     Forollhogna

Caspar Schärer                       Arrengementer

 

Egil Ween ber Kvikne utvikling om å oppnevne et personlig varamedlem for Ween.

 

Sak 2/17         Godkjenning av protokoll fra styremøtet 01.11.2016

 

Vedtak:

 

Protokollen ble godkjent

 

Sak 3/17         Regnskapet for 2016

 

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Betydelig høyere inntekter i 2016 enn i 2015 skyldes tilskudd til 4 ulike prosjekter fra Miljødirektorratet. Tre av disse prosjektene pågår fortsatt, og vil medføre utgifter i 2017. På utgiftssiden var kostnadene betydelig høyere i 2015 enn i 2016. Dette skyldes vedlikehold av vindskier og andre tiltak på taket på stallen. Høye utgifter til revisjon ble kommentert. Regnskapet for 2016 er enda ikke revidert. Det som mangler for at regnskapet skal kunne avsluttes er vareliste og utskrifter fra betalingsterminal for to uker sommeren 2016. Dette skal være klart til neste styremøte.

 

Vedtak:

 

Styret tar gjennomgangen av regnskapet for 2016 til etterretning. Det innhentes tilbud fra andre revisjonsselskaper enn det som benyttes pr. i dag. Godtgjøring til styret for 2016 utbetales så snart som mulig.

 

Sak 4/17         Planlegging av sesongen 2017

 

Det er avklart hvem som skal være sommervert kommende sesong. Foreløpige planer for program 2017:

Gruvevandring i månedsskiftet juni/juli med Bjørn Ivar Berg. Vollan-dager blir 19. og 20. august. Disse avsluttes med Brattbost-konsert med Ringsakeroperaen og utdeling av talentpris på Kvikne samfunnshus.

Hele styret oppfordres til å tenke på aktuelle aktiviteter, foredrag, konserter eller annet, både i forbindelse med Vollan-dagene og til andre arrangementer gjennom året.

 

Sak 5/17         Prioritering av ordinært vedlikehold og restaureringsarbeider i 2017

 

Styret diskuterte aktuelle tiltak i 2017 og hva som bør gjøres på lengre sikt. Leiv Sundset, som arbeidet med vedlikeholdsoppgaver på Vollan i 2016, ryddet to rom i stallen, og la til rette for legging av nye gulv i disse rommene. Det ble avdekket behov for utskifting av bunnstokker. Kvikne-hytta har kommet med anbud på kr 77 000 for nødvendig arbeid med utskifting av stokkene og legging av nye gulv. Sundset skrapte og kittet vinduene på Lossius-låna, slik at disse nå er klare for maling. Det har løsnet noen skiferheller på taket på Lossius-låna.

 

Styret ønsker å bearbeide eksisterende vedlikeholdsplan, slik at denne angir nødvendig vedlikeholdsbehov for de nærmeste tre årene fra og med 2018.

 

Vedtak:

 

Vedlikehold som skal utføres i 2017:

 

Lossius-låna:

Leiv Sundset engasjeres i inntil to måneder for å male vinduene. Nødvendig vedlikehold på taket utføres.

 

Stallen:

Kvikne-hytta engasjeres for å utføre utskifting av bunnstokker i henhold til tilbudet de har gitt til denne jobben.

 

Ola Rønning og Steinar Munkhaugen får ansvar for å utarbeide tilstandsrapport over boligmassen på Vollan som kan danne grunnlag for å utarbeide en plan for vedlikeholdsarbeider de kommende tre år fra og med 2018.

 

 

 

Sak 6/17         Status for prosjektene som finansieres av Miljødirektoratet

 

 • Utendørs utstilling ved gammen ved Svartsjøen

Utstillingen av samiske kulturminner i Forollhogna skal tilpasses en utendørs utstilling. Det jobbes med å utarbeide en variant av MDs krav til utstillinger, i tre. Utstillingen vil bestå av tekster, bilder og kart. Planlegges ferdig sommeren 2017.

 

 

 • Bildespill

Bildespill som presenterer Forollhogna og randsonene (de ulike bygdene rundt parken) er under utarbeiding. Skal inneholde noen felles bilder som kan benyttes på alle info-punktene, og noen bilder som er fra de ulike bygdene (Kvikne, Vingelen, Dalsbygda osv). Fotografer på Kvikne er orientert om prosjektet og vil bidra med bilder. Samarbeid med de andre bygdene rundt Forollhogna. Planlegges ferdig sommeren 2017.

 

 • Fornying av utstillingen på Vollan

Kristin Austvik og Heidi Ydse arbeider med dette prosjektet. Planlegger gradvis utskifting av eksisterende utstilling med nytt materiell, med fokus på fjelløkosystemet i Forollhogna. Trinn 1 skal være ferdig til kommende sesong. Gjelder utstillingen i 2. etasje i fjøset.

 

Sak 7/17         Oppsummering av det åpne møtet holdt 06.04.2017

 

Det møtte totalt 14 personer på det åpne møtet, der styret for stiftelsen hadde invitert bygdefolket for å gi informasjon om Vollan, og få innspill på hva bygda ønsker av Vollan. Styret ønsket også innspill på hva bygdefolket kan bidra med i utviklingen av Vollan framover.

Synspunkter som kom fram var bl.a.:

 • Bygdefolket ønsker mer informasjon fra styret om aktivitetene på Vollan og styrets arbeid gjennom året.
 • Mer informasjon fra styret vil gjøre det enklere å få bygdefolket til å engasjere seg for Vollan, både med hensyn til mulige aktiviteter og arrangementer, og i forhold til å skape vilje til dugnadsinnsats når det er ønskelig.

 • Styreleder Per Hvamstad understreket at Vollan er avhengig av bygdefolkets dugnadsinnsats ved arrangementer og for stell og pleie av uteområdet.

 • En «forening» som Vollans venner el. lign. hadde vært ønskelig

 • Vollan trenger aktiviteter som kan bidra til inntekter.
 • Det ble oppfordret til tettere samarbeid mellom stiftelsens styre og Kvikne utmarksråd. Et mål kan være at disse instansene i samarbeid starter samtaler for å utvikle et prosjekt der målet i fellesskap kan være å få etablert en stilling på Vollan som både dekker stiftelsens behov for en daglig leder og som også kan utføre tjenester for Kvikne utmarksråd.
 • Det var ønske om informasjon om hvordan midlene på vedlikeholdsfondet planlegges brukt.
 • Stiftelsens styre ønsker å arrangere et nytt åpent møte ved en senere anledning for å få ytterligere innspill og deltakelse i Vollans utvikling fra bygdefolket.

 

Sak 8/17         Eventuelt

 

 • Vårdugnad

 

Vedtak:

 

Vårdugnad holdes mandag 15. mai

 

 

 

 

 • Neste styremøte

 

Vedtak:

 

Neste styremøte holdes fredag 2. juni kl. 17.

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no