2. desember 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistorisk møteref. 2015
This text is replaced by the Flash movie.

Referat fra ledermøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 20.11.2015

 

Tilstede:

Møtende Varamedlemmer:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Egil Ween - eween@online.no

 

 

 

 

 

SAKLISTE:

47/15

Behov for informasjonsmøte i forhold til opprettelsen av akuttmottak på hotellet

 

Kvikne utvikling/ levende bygder ser behovet for et informasjonsmøte om opprettelsen av akuttmottak på hotellet.

 

Egil har vært i kontakt med kommunen ved rådmann Trøen, kommunen ser også at det er et stort behov for å informere innbyggerne. Det er bestemt fra kommunen at det skal holdes et åpent møte så snart det lar seg gjøre både på Tynset og Kvikne der dette er tema. Der er det tenkt at representanter fra Tynset Kommune, UDI, mottakseiere og mottaksdrivere skal delta. Det er ikke fastsatt noen dato.

 

Pål Har vært i kontakt med Tom Henriksen fra Amdo AS som jobber med oppstarten av mottaket og understreket viktigheten av at bygdafolket blir informert.

 

Inntil vi får organisert møte her på Kvikne, kan man få god informasjon på følgende steder:

 

 

Informasjon til befolkningen: http://www.kriseinfo.no/Situations/2015/Flyktningsituasjonen-i-Norge/
 
 
DSB informerer her:
http://www.dsb.no/flyktninginfotilkommuner
 
 
Samleside på regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/id2459233/

 

 

Pål Haugen Strand
referent

  Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling 04.12.2015

 

Tilstede:

Møtende Varamedlemmer:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

 

Egil Ween  eween@online.no

 

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

 

 

SAKLISTE:

48/15

Orientering fra møte med Tom Henriksen

 

Bente orienterte om møte mellom, Kristoffer, Ingrid Anita, Torgeir og Tom Henriksen som hadde informert løst og fast om asylsøkersituasjonen på Kvikne, Savalen og Rendalen. Bente oppfordret Tom til å holde informasjonsmøte på Kvikne for å ufarliggjøre hele situasjonen.  Det må understrekes at det skal være et rent infomøte om drifta, mm.  – ikke et folkemøte.

 

Kvikne utvikling oppfordrer Kviknedølene om å møte opp på kommunens folkemøte på Tynset f.k. mandag - se nedenstående annonse klippet fra hjemmesiden deres:

 

Det gjennomføres informasjonsmøte vedrørende flyktningsituasjonen mandag 7. desember kl 19.00 i Kommunestyresalen Tynset Rådhus. Til stede vil det være representant fra UDI, driftsoperatør for akuttmottaket på Savalen og Kvikne. Representant fra Tynset kommune vil også være tilstede. 

 

I etterkant av dette møtet må det avholdes et informasjonsmøte på Kvikne. Kvikne utvikling står som arrangør. Vi tar sikte på onsdag 9. desember (evt. mandag 14.12.) på Kvikne skole. Nærmere info om dette legges ut på www.kvikne.no når dette er klarert med involverte parter. Pål klarerer dette med Kristoffer, Ingrid Anita, Torgeir og Tom – evt. flere?

 

 

 

49/15

Omleggingen av helse- og omsorgstjenesten i Tynset

Kontrollutvalget ønsker innspill fra Kvikne utvikling – her er forespørselen, samt Kvikne utviklings svar på henvendelsen.

 

Date: Sat, 28 Nov 2015 13:05:35 +0100

Kontrollutvalget for Tynset kommune skal engasjere Abakus as til å utarbeide en bestilling av en revisjon av prosessen rundt omleggingen av helse og omsorgstjenesten i Tynset kommune.  Kontrollutvalget ønsker innspill til bestillingen fra Kvikne utvikling. Det er tidspress på gjennomføringen av dette arbeidet. Derfor ber vi om at tilbakemeldingen kommer raskt.

 

Leder av kontrollutvalget for Tynset kommune 

Christian Fr. Steenland 

 

 

 

 

30. november 2015 15:37:23

Kontrollutvalget for Tynset kommune

Att: Christian Fr.Steenland

 

OMLEGGINGEN AV HELSE OG OMSORGSTJENESTEN I TYNSET KOMMUNE

Ser av mailen at Kontrollutvalget ønsker innspill i forbindelse  med "bestilling av en revisjon av prosessen rundt omleggingen av helse og omsorgstjenesten i Tynset Kommune".

Vi er usikker på hva som menes med "revisjon av prosessen"?

Ser videre at det er Abakus a/s som skal foreta revisjonen.

Kvikne Utvikling mener det nå er helt nødvendig at gjennomgangen foretas av et uhildet organ.  Er Abakus uhildet?

Måten omleggingen av helse og omsorgstjenesten er foretatt på er tragisk! -Både i forhold til ansatte, brukere og pårørende.

 

Den 17.11.2014 - var Rådmann og H/O-sjef  på Enan og proklamerte  nedleggelse. Det var et skremmende eksempel på manglende innsikt i ledelse og respekt for mennesker. 

Kvikne Utvikling forventer nå at Kontrollutvalget opptrer med stor integritet i saken og avventer tilbakemelding på hva målet med "revisjon av prosessen" egentlig innebærer.

 

Mvh

for Kvikne Utvikling

Jan Haugan

styremedlem

 

 

50/15

Kjøkkendrift Enan

 

Vi leser i avisen at Rådmannen innstiller på at Erika skal få 75% av søknaden.

 

Ettersom omorganiseringen innen Helse og Omsorg skal gås igjennom på nytt, avventer Erika svar på hvor lenge kommunen skal drive kjøkkenet.

 

 

Inger Grøtli
referent

    

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 09.11.2015

 

Tilstede:

Møtende Varamedlemmer:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Eli Estensgård eli_esten@yahoo.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Egil Ween - eween@online.no

 

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

 

Roar Estensgård paven@frisurf.no

 

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

 

 

 

SAKLISTE:

43/15

Gjennomgang av referat fra møte 21.09.2015

 

Godkjent.

 

44/15

Enan - Kjøkkendrift

 

Erikas forretningside vedr. kjøkkendrift på Enan ble presentert. Denne er utviklet i samarbeid med Nasjonalparken næringshage på Oppdal. Målet er å gå med overskudd i løpet av 3 år.

 

Erika har sendt søknad til Næringsfondet vedr. kjøkkendrifta.

 

Skal ha møte med Bernt Robert Hansen og Evy Aina Røe i morgen om eventuell privat drift av kjøkkenet.

 

Det skal også være et møte på Enan med ordfører og representanter fra pårørende foreninga vedr. situasjonen ved Enan etter at Fylkemannen har opphevet kommunens vedtak.

 

 

45/15

Kan bli drift ved hotellet

 

Vi ser i avisene at Hektoen vil kjøpe hotellet.

 

Kvikne utvikling stiller seg positiv til at det igjen kan bli drift ved hotellet, men forventer at Kviknedølene får en skikkelig orientering fra kjøperen og kommunen – gjerne i form av et bygdemøte på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosessen.

Kvikne utvikling kan gjerne stå som arrangør for møtet.

 

Kopi av referatet sendes Hektoen og Tynset kommune.

 

46/15

Frivilligsentral på Kvikne?

 

Kvikne utvikling ser at det er et stort behov for en frivilligsentral på Kvikne.

Det er bare fantasien som begrenser oppgavene som kan løses gjennom frivilligsentralen.

 

 

Inger Grøtli
referent
 Enter Title Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 21.09.2015

Tilstede:

Møtende Varamedlemmer:

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Egil Ween - eween@online.no

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

Ingeborg S. Nymoen ingeborg_sch@hotmail.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Jan Haugan janhaugan@live.no

SAKLISTE:

39/15

Gjennomgang av referat fra møte 02.09.2015

Noen tilleggsopplysninger innkommet i ettertid:

Mangel på buss

·         Kirsten og Bente lager info vedr. bestillingsruter og legger ut dette på www.kvikne.no 

Kjøkkenet Enan

·         Drifta er nå utlyst på Tynset kommunes hjemmeside med frist 5. oktober.


Referatet godkjent.

40/15

Orientering om  Prosjekt Interreg  Sverige - Norge, skal vi være med?

Vi har fått tilbud om å delta i dette prosjektet. Det har vært møte mellom Kvikne utvikling/Levende bygder og Nasjonalparken næringshage på Oppdal.

For å delta på dette prosjektet vil dette beløpe seg til 90.000 kr/år i en 3-årsperiode.

Les mer om prosjektet her:

http://www.interreg-sverige-norge.com/om-interreg-2/

Vedtak:

Kvikne utvikling og Levende bygder prioriterer heller medlemskap i Nasjonalparken næringshage.

41/15

Nasjonalparken næringshage,  Oppdal - orientering fra møte med dem - videre kontakt?

Næringshagens tjenester omfatter; søknad om innovasjonsmidler, forretningsutvikling og bedriftsrådgivning, faglig nettverk, kobling til forskning, utvikling og kompetanse, samt profilering.

En samarbeidsavtale omfatter årlig utviklingssamtale inntil 6 timer fri rådgivning, 50 % rabatt på rådgivning utover 6 timer, rabatt på fagkurs og seminar, kostnadsfri profilering gjennom næringshagens kanaler.

Kostnad
Kr 1.500,- eks mva per år for frivillige organisasjoner og stiftelser

Vedtak:

Kvikne utvikling ønsker å tegne medlemskap i Nasjonalparken næringshage.

Lederne for Kvikne utvikling og Levende bygder tar kontakt med Nasjonalparken næringshage for utarbeidelse av samarbeidsavtale.

42/15

Ny E6 Mellom Melhus og Ulsberg

Jan har deltatt på infomøte i Rennebu vedr. prosjektet ny E6 og refererer:

16 milliarder skal brukes på ny E6, som er det hittil største prosjektet på veg i Norge.  Entreprenører fra lokale næringslivet deltok på møtet.

30% av slike prosjekter blir tilbake i kommunene etter avsluttet prosjekt.

Kan ta flere 10-år før RV3 blir prioritert pga. dette store løftet.

Forventer press fra transportører og andre for å oppgradere RV3.

Arbeidsplasser vil skapes på Kvikne når utbedring skal gjøres på RV3.

Det lokale næringslivet kan virkelig få ut midler fra dette prosjektet og bør være tidlig ute med planlegging med tanke på dette.

Inger Grøtli
referent

    
 Enter Title Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 02.09.2015

Tilstede:

Møtende Varamedlemmer:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Eli Estensgård eli_esten@yahoo.no

Jan Haugan janhaugan@live.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Egil Ween - eween@online.no

SAKLISTE:

30/15

Godkjenning referat fra møte 11.08.2015

 

Godkjent.

 

31/15

Referat fra dagens møte med Venstres partitopp Stenland

 

Egil, Jan og Pål ble i dag invitert til møte med Stenland som besøkte Kvikne, der han bl.a. sier at Venstre vil jobbe for bygdeutvikling på Kvikne. Stenland mente at ingen ville få med seg mange nok i kommunestyret til at omorganiseringen i helse/omsorg kunne reverseres.

 

32/15

Næringsfondet

 

Pål har sendt henvendelse vedr. søknad til Bernt Robert Hansen uten å få svar.

Pål utarbeider egen søknad og sender til kommunen.

 

33/15

Kjøkken Enan

 

Gruppe nedsatt for å vurdere mulighetene for kjøkkendrift ved Enan.

Det ble sett på muligheter for å serve både faste innbyggere, og fritidsboere.

Gruppa har kontakt med Visbook, og har mulighet for å forhåndsbestille mat direkte der.

Kjøkkenet må oppgraderes til en pris av ca. ½ mill.

Personale for å få det til å gå rundt er 1 årsverk.

 

34/15

Sykkel/Rickshaw Enan

 

Gruppa foreslår å kjøpe inn et par elsykler til Enan.

Priser ligger på ca. 65.000 inkl. mva. Et eksempel ligger her: http://saresbike.no/SaresBike/trioBike_Taxi.html

Finansiering: Pål sender søknader om støtte til lag/foreninger i kommunen.

 

35/15

Gang-/sykkelvei fra Vollbrua til Vollan

 

Stien bør oppgraderes slik at rullestoler/sykler/sykkeldrosjer lett kan komme over til Vollan. Pål undersøker muligheten for å søke om støtte/tilskudd til dette.

 

36/15

Mangel på buss…

 

Kirsten tar kontakt med Torgeir om å lage en ordning på Kvikne.no der folk som kjører til Tynset eller trenger skyss skriver inn datoer når de har Tynsettur.

 

37/15

Næringsutviklingsprosjekt

 

Orientering fra Egil vedr. «Alternativ form for dyrehold.» Involvere en felles region. For tiden mange usikre forhold. Kvikne utvikling følger denne saken. Egil og Pål tar kontakt med næringshagen i Oppdal for mer info.

 

38/15

Hotellet

 

Pål har fått henvendelse fra en på hotellet om det var mulig å få hjelp til å opprette en form for drift der. Kvikne utvikling oppfordrer til at det blir enighet internt i hotellet før de kommer med evt. planer. Etterlyser oppgjøret i boet.

 

Det trengs kapital for å pusse opp hele hotellet.

 

Det trengs gode drivere som har et godt konsept.

 

Viktig å få hotellet ut på markedet så snart som mulig.

 

 

Inger Grøtli
referent

    
 Enter Title Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 11.08.2015

Tilstede:

Møtende Varamedlemmer:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Egil Ween - eween@online.no

Jan Haugan janhaugan@live.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

SAKLISTE:

27/15

Godkjenning referat fra møte 30.04.2015

 

Godkjent.

 

28/15

Kommunevalg – Folkemøte på samfunnshuset mandag 17. august kl. 18:00.

 

Alle 9 listetoppene er innkalt til folkemøtet Samfunnshuset sørger for kaffe- og kakesalg.

Ser ut til at alle unntatt førstemann på venstrelista kommer, skal rekruttere nr. 2 eller 3.

Kun Pensjonistpartiet har sendt ut sitt partiprogram i skrivende stund.

 

Strategi og regi:

 

Pål ønsker velkommen og presenterer politikerpanelet.

Egil ordner kommuneplanen tilgjengelig.

 

Orientering om temaer som bør taes opp sendes til partilederne før møtet.

·         Kultur

·         Oppvekst – skole/barnehage

·         Kommunikasjon

·         KAFFEPAUSE

·         Næringsliv (Redegjørelse om konsesjonsinntektene v/Jan)

·         Helse- og omsorg (Per Roger åpner og orienterer om status innen H/O i dag) Kost-/nytteanalysen – info v/Jan.

 

Olav Moen orienterer tilslutt om valgordningen.
Powerpoint med liste med eksempel på valgordningen – flytte/endre personer. (Inger lager denne)

 

Jan tar kontakt med Roar vedr. oppsetting av multimediautstyr.

Inger lager navnskilt/parti.

 

Oppsetting av bord og stoler mandag kl. 17:00.

 

Plakater distribueres og settes opp rundt i bygda, samt legges ut på kvikne.no og Facebook.

 

Fellesmøte avholdes med alle i Kvikne Utvikling og Levende bygder i løpet av september. Pål sørger for innkalling.

 

29/15

Fiber

 

Kvikne utvikling er meget skuffet over framdrifta på fiberutbyggingen. Forventningene til Eidsiva holdt ikke mål. Eidsiva lover at det skal bli fiber på Kvikne, men kan nå ikke si NÅR… 

 

Det må arbeides for å få 4G på Kvikne. Dette er ikke ment som et permanent alternativ, men er til god nytte for både fastboende, hytteeiere og trafikanter på RV3.

Telenor skal bygge ut sentralen sin på Tynset i september, men det er ikke bestemt hvilken retning signalene skal gå.

En kampanje på nettet er i gang, og det er viktig at ALLE går inn og stemmer på KVIKNE! Stemme kan du avgi her: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ http://vivilha4g.no/

 

  

Eventuelt

 

Busstilbudet

 

Dette er nå innskrenket så mye at Kviknedølene må finne egne løsninger.

Orientering om dette legges ut på kvikne.no. (Kirsten/Torgeir)

 

 

 

Inger Grøtli
referent

    
 Møtereferat Minimer

Møte med ordførerne i Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal .

Etter initiativ fra Kvikne utvikling ble det holdt kontaktmøte på Gauldal Skole og kultursenter den 29. mai med ordførerne; Ola Røtvei, Ola T. Lånke og Erling Lenvik. Fra Kvikne utvikling møtte Pål Haugen Strand, Egil Ween og Jan Haugan.

Vi pratet som gode naboer uformelt om kommunereformen, utfordringer i lokalsamfunnets ytterområder, grunnverdier og utvikling av lokal demokrati i praktisk og politisk arbeid.

Etter forslag fra ordførerne ble vi enige om at Kvikne utvikling kan delta med observatører i deres videre arbeid med kommunereformen. Kvikne utvikling vil informere og involvere bygdefolket.


    
 Styremøte 30. april 2015 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder på Håndlaget 30.04.2015

Tilstede:
Styremedlemmer:

Møtende Varamedlemmer:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

John Svergja john.svergja@kvikne.no

Jan Haugan janhaugan@live.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com


Eli Estensgård eli_esten@yahoo.no

Vegard Fossum  vefoss@me.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Levende bygder:

Forfall:

Egil Ween - eween@online.no

Roar Estensgård paven@frisurf.no

Jan Haugan janhaugan@live.no

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

Andreas Frengstad andreas2000.af@gmail.com

Ingeborg S. Nymoen ingeborg_sch@hotmail.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

SAKLISTE:

21/15

Godkjenning referat fra møte 26.03.2015

 

Godkjent.

 

22/15

Fiber

 

Kvikne utvikling er skuffet over framdrifta på fiberutbyggingen. Det har vært kommunikasjon med Eidsiva/Kvikne-Rennebu kraftlag, og det jobbes for å få fortgang på fiberutbyggingen. Det må avholdes et møte med KRK snarest.

 

Søknad om Statlig støtteordning sendes til Tynset kommune.

 

23/15

Enan

 

Kommunestyrets vedtak i sak 21/15:

1.       Som følge av rådmannens informasjon til kommunestyret er de forhold som fremgår i sak 6/15 pkt. A-D imøtekommet.

2.    Kommunestyret ber rådmannen legge frem en egen sak på videre drift av kjøkkenet på Enan.

3.    Vedtaket vedrørende omlegginger innen helse og omsorg i virksomhetsplanen opprettholdes.

 

Vedtaket som ble fattet i siste kommunestyremøte er i realiteten et «NEI».

Bemanningen skal vurderes etter de beboerne som er på Enan.

Enan blir å betrakte som omsorgsboliger på lik linje med de andre omsorgsboligene på Tynset. En midlertidig forlengelse av kjøkkenet på Enan skal utredes.

 

Levende bygder foreslår at settes ned et utvalg/gruppe som kan finne ut av hva som kan utvikles av arbeidsplasser på kjøkkenet – næringsvirksomhet.

Det foreslås at gruppa består av:

·         Egil Ween

·         Erika Strand

·         Ingeborg Schärer Nymoen

·         Ann Kristin Stai

·         Flere? (Gruppa konstituerer seg og evt. supplerer med flere medlemmer)

 

24/15

Kommunereformen

 

Befolkningen på Kvikne må bli orientert om hva våre nabokommuner kan tilby oss, samt at nabokommunene også får vite hva Kvikne har å tilby.

 

Levende bygder starter kampanjen «Bli kjent med naboene»

 

Kommuneplanen for nabokommunene må gjennomgås og presenteres for befolkningen.

 

Faktapresentasjon på et bygdemøte, samt invitere ledelsen i nabokommunene.

Dette kan gi oss et grunnlag til å bestemme om vi skal ut av Tynset.

 

Pål, Egil og Jan tar en sonderingsrunde med nabokommunene så snart som mulig.

 

Det presiseres at denne prosessen må bygdefolket ta en avgjørelse på.

 

25/15

Busstilbud i sommer

 

Bente har hatt kontakt med Tom Sagen i Hedmark trafikk vedr. busstilbudet på Kvikne.

 

Sommerrutene blir slik:

Til Tynset:    Man - ons - fre – bestillingsdrosje kl 08:00

Fra Tynset :  Man - ons –fre – bestillingsdrosje kl 15:00

 

Bestillingsdrosjene går ikke lenger enn til Kvikne kirke!

 

Hedmark trafikk eier rutenettet og bestemmer hvordan rutene skal være.

 

Ingen info er lagt ut på nettet om dette, men Hedmark trafikk lovte å få det publisert.

 

En ny henvendelse må sendes til Hedmark om at bestillingsdrosje være tilgjengelig HVER DAG.

 

26/15

Sommerkonsert på Vollan

 

Det har kommet inn en forespørsel fra Wenche H. Fossen vedr. sommerkonsert på Vollan. Hun bes ta kontakt med

 

·         NØFF v/Esten skullerud

 

·         Kvikne utvikling anbefaler Wenche til å ta kontakt med - Vollandagan – v/Kristin Lund Austvik.

 

·         Hun kan også ta kontakt med Siri Beate Fossum som er leder i Ttrafo .

 

  

Eventuelt

 

Skriv mottatt fra Kvikne-Rennebu Kraftlag:

VI TAR ANSVAR FOR DET DU TAR FOR GITT! Levende bygder trenger lokale everk!

Vi inviterer til åpent møte i Mjuklia Ungdomssenter ONSDAG 6. MAI KL 19.00!

Hallvard Fjellvær, adm.dir. i Svorka Energi, kommer og deler sine erfaringer, og diskuterer framtidige utfordringer. Vi på Kraftlaget stiller mannsterk. KOMMER DU?

Den som har anledning møter.

 

Hotellet

Pål tar kontakt med styreleder Knut Moe for å høre hvordan statusen er i dag.

 

Inger Grøtli
referent

    
 Årsmøte 27. mars 2015 Minimer

Referat fra ÅRSMØTE i Kvikne utvikling på Kvikne skole 27.03.2015

Tilstede:

Jan Haugan

Kirsten Lund

Eli Estensgård

Egil Ween

Roar Estensgård

Inger Grøtli

Arne Bekken

Torgeir Svergja

Arnold Fossum

SAKLISTE:

1/15

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen merknader.

2/15

Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen

Møteleder:

Referent:           
Underskrive protokoll:

Roar Estensgård

Inger Grøtli

Arnold Fossum og Eli Estensgård

3/15

Styrets årsberetning

Årsberetning og formålsparagrafene ble gjennomgått av Jan Haugan.

Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no 

Beretningen ble godkjent.

4/15

Regnskap

Regnskap for 2014 ble gjennomgått og godkjent.  Saldo pr. 31.12.14 viser kr 65.801,-
Årsoverskudd kr 22.143,-

5/15

Valg av styret


Pål Strand (2017)(gjenvalgt)
Inger Grøtli (2017)(gjenvalgt)
Bente Fossen Bekken (2016)(ikke på valg)
Jan Haugan (2016)(ikke på valg)
Vegard Fossum 2016 (ny)- Erstatter Rainer Heilmann

Varamedlemmer valgt for 1 år:

1.              John Svergja  (2016)(gjenvalgt)

2.              Kirsten Lund  (2016)(gjenvalgt)

3.              Eli Estensgård (2016) (ny)

Valg av leder for 1 år

Pål Haugen Strand

Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år


Valgkomite

Hans Kaspar Bjørsagård (2017) leder - gjenvalgt
André Granvold  (2017)  ny

Revisorer:

Per Bjørsagård (2017) ny
Heira Schärer (2017
) gjenvalgt

Kasserer:
Torgeir Svergja  (2017) – gjenvalgt6/15

Eventuelt

Ingen innkomne saker.

Forslag fra Arne Bekken vedr. fjorårets tema «Pynte bygda til fest»:

Fortsette skogrydding langs riksveg 3 gjennom hele Kvikne. Muligheter til å søke om midler til slikt arbeid. Bondelaget oppfordres til å koordinere dette arbeidet.

Eli Estensgård

Arnold Fossum

sign.

sign.

    
 Styremøte 26. mars 2015 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder på Håndlaget 26.03.2015

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Forfall:

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Levende bygder:

Forfall:

Egil Ween - eween@online.no

Andreas Frengstad andreas2000.af@gmail.com

Roar Estensgård paven@frisurf.no

Ingeborg S. Nymoen ingeborg_sch@hotmail.com

Jan Haugan janhaugan@live.no

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

SAKLISTE:

16/15

Godkjenning referat fra møte 13.03.2015

 

Godkjent.

 

17/15

Status, evaluering og veien videre Levende bygder

 

Vi har nådd målet om å få kommunestyret til å gjenoppta saken vedr. å bevare Enan.

Levende bygder har jobbet veldig godt, og det har kommet meget gode innspill i pressen fra kommunens innbyggere.

Nå må det jobbes knallhardt politisk.

Det er veldig viktig at det mobiliseres godt til kommunestyret den 28. april, for det vil bli det viktigste møtet i denne saken.

 

18/15

Framdrift fiber

 

Da det er kommet tilbakemeldinger om at fiber-infoen på Bli-kjent-kvelden var noe «ullent» siterer vi info fra Fibergruppa nedenfor:

 

«Kraftlaget (KRK) og Eidsiva jobber sammen om den videre utbyggingen, ut fra lister fra Kvikne Utvikling.

-           Hele prosjektet antas å ta 2-3 år (til alle er koblet på).

-           Satser på å starte opp i vår. Ikke bestemt hvem først, men sannsynligvis de enkleste…

-           Abonnementspriser er fast (’som  i Oslo’). Se nettsidene til Eidsiva.

-           Etableringspris er ikke bestemt ennå. Avhenger av totalkostnad. 

 

Kvikne Utvikling er av formening av alle bør ha lik etableringspris, uansett hvor i bygda de bor (solidaritetsprinsipp).

Undertegnede mener ellers at de som pt har Vitnett (trådløst fra Nonshaugen, som blir tatt ned 1. juli i år), bør prioriteres.

Ellers redegjorde undertegnede om at Kvikne Utvikling kun er en koordinerende aktør i dette prosjektet, som et bindeledd mellom bygdefolket (og hytte/fritidshuseiere) og utbyggerne.

 

Så mye mer er det ikke å si foreløpig. Vi avventer info. fra utbyggerne (etableringspris og utbyggingsplan), og krysser fingrene for at ting går som planlagt der.

 

John Svergja

 

19/15

Betjening infokiosken i sommer

 

Fjorårets ordning fungerte godt - Danny betjener den også denne sommeren.

 

20/15

Gjennomgang årsmelding

 

Aktiviteten i dette året har vært veldig stor, og årsmeldingen har aldri vært så lang som den ble nå.

 

  

Eventuelt

 

Debattmøte vedr. kommunereformen avholdes på vårparten.

 

 

Inger Grøtli
referent

    
 Årsmelding 2014 Minimer

Kvikne Utvikling

Årsmelding 2014

Formål

 ”Kvikne Utvikling skal arbeide for å fremme bygdas felles interesser, og arbeide for et godt sosialt og kulturelt miljø, være bindeledd mellom privatpersoner, lag, organisasjoner og næringsliv, i den hensikt å gi informasjon, og å være et felles forum for utveksling av tanker og ideer.  Kvikne Utvikling vil ta vare på bygdas interesser som et hørings-og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser ”

Årsmøtet for 2013 ble avholdt på Kvikne Skole den 3.april 2014.

Grunnlovsjubileet 2014:

Forberedelse til markering av 200 -års jubileet for grunnloven begynte i 2013.

Det var Tynset kommune som ”eier” jubileumsfeiringen, mens Kvikne Utvikling koordinerer arrangementene,

To av Eidsvollsmennene; Anders Rambech og Richard Floor, er født på Kvikne. Bautaen av Rambech som var reist på fødestedet Graneng, og bautaen til Floor som sto på jordet utenfor Didrikshaug, ble begge flyttet til Vollan bru. 

Program:

10. april: Avduking av bautaene ved Vollan Bru. Kvikne Skole/Historielaget

17. mai: Folkefest i Samfunnshuset.

 2.- 3. august: Vollandager -program knyttet til ”Blakken” - hesten som kamerat og venn

                       gjennom 200 år.”

 15. oktober: Fremføring av nyskrevet musikk til Bjørnsons tekster i Tynset Kulturhus.        

  8. desember: Markering av Bjørnstjerne Bjørnsons fødselsdag.

Det vises til rapport for de enkelte arrangement:

 

10. april 2014 - Avduking  bautaene ved Vollan bru.
På styremøte i Kvikne utvikling 23.01.2014 ble det
vedtatt -" å utarbeide detaljert program for avduking av bautaene ved Voll-brua
10. april 2014. Samarbeid med skolen."-

Datoen 10. april ble valgt fordi det da er nøyaktig 200 år siden 112 menn
møttes på Eidsvoll for å begynne på arbeidet med grunnloven.

Komiteen for "10. april-arrangementet på Kvikne":
Arne Bekken, Egil Ween, Kristoffer Flaa Sørensen og Jorid Knudsen Stai.

Komiteen ble enig om å inkludere alle elevene ved skolen.
MÅL:
Vekke elevenes interesse for det som skjedde på Eidsvoll i 1814.
Bevisstgjøring mht det lokale historiske stoffet relatert til 1814.
Bli kjent med eidsvollsmennene Anders Rambech og Richard Floer, og at
Kvikne Kirke var valgkirke 4. mars 1814.

Det ble laget temahefter ("EIDSVOLL 1814") til hver enkelt elev.
3 nivåer: 1.-4., 5.-7. og 8.- 10. klasse.
I tillegg til tekst og bilder, inneholder heftene oppgaver til videre
arbeid på skolen.

GJENNOMFØRING AV DAGEN:
Bekjentgjøring: Plakater på Kvikne, Innset og Tynset. Kviknesida. 
Spesiell invitasjon v/ brev og tlf til
Ordførere i Tynset og Rennebu
Kultursjef i Tynset
Fylkeskonservator

DAGEN FOR ELEVENE:
Historietime i auditoriet på Vollan:
Elevene ble plassert på stol-rekker foran lerretet i auditoriet.
Til venstre: Staffeli m/Grunnloven i glass og ramme, 2 store kranser av
granbar m/sløyfe i nasjonalfarger. (Tynset Blomsterforretning).
Til høyre: En ledig rokokko-stol a la Eidsvoll.

d"Christian Magnus Falsen"(Kristoffer Flaa Sørensen) i tidsriktig antrekk 
(fra "Elden"s kostymelager, Røros) kommer inn, hilser, blir presentert,
og setter seg.

Historietime/ power-point v/ Jorid Knudsen Stai.
Kl 11.00 1.-4.klasse , ca 30 min
Kl 11.30 5.-10. klasse, ca 30 min

Elevene bidro med sang:
"17.mai- potpourri" ( Fra Kor Arti)
"Det går et festtog gjennom landet"

Til stede var også: Ordfører Bersvend Salbu
Kultursjef Beate Hjertake
Fylkeskonservator Per Hvamstad

KL 13.00 Åpent for alle. Avduking av bautaene.

Egil Ween ledet arrangementet ved bautaene, og han holdt først en tale til
introduksjon.
Deretter var det historisk tilbakeblikk v/Per Hvamstad. 
Ordfører Bersvend Salbu avduket bautaene, la på de to kransene og hold en
tale.
Tre blåsere fra Kvikne spilte en spesialskrevet fanfare (Egil Ween) etter
tema fra "Brudemarsj fra Kvikne".
"Ja, vi elsker" ble sunget unisont.

Kl 14.00 Bevertning i Lossius-låna v/ støtteforeninga for Samfunnshuset.

For komiteen
Jorid Knudsen Stai

17. mai – Jubilumsfeiring

17.Mai 2014 - Bente Fossen Bekken, Caspar Scærer , Kristoffer F Sørensen og Anne Laila Fossum ble utnevnt til å være i hovedkomite for 17.mai kveldsprogram.

Vi fordelte roller: Bente sto for pynting, bordplassering o.l., Kristoffer hadde det tekniske ansvaret samt bindeledd med skola med tanke på underholdning m.m, Caspar tok for seg innholdet i sin helhet, tok kontakt med ulike aktører, ( leie av hus, plakat v/ Nikoline, musikk) samt konfransierjobb, Anne Laila var bindeleddet oppimot kvikne songlag som sto for servering, kjøkkentjeneste og sang.

Dette ble en veldig fin kveld, med et variert og voksent program.

Bersvend Salbu holdt kveldens tale

Nikoline og Magni Sverga underholdt

Kvikne skole hadde fremføring av en glad gutt

Kvikne Songlag sang

Allsang m/tekst på storskjerm- vi sang bl.a alle vers av ja vi elsker.

Et flott oppdekt matbord- med snitter, smørbrød og kaker

Kvelden ble avsluttet med dans v/ DGG og Ted Evens - Store og  noen små svingte seg rundt på dansegolvet.

For meg ble dette en god gammeldags 17.mai feiring, som e personlig syns vi skal få til hvert år.

Ungene har mer enn nok fokus på dagen, synes det er flott med et voksent arrangement på kvelden- med fokus på litt andre ting. Ikke noe i veien for at det også her kan være med unger- bare de er klar over at dette er et "stille" arr. :)

2. august 2015 - Hesten som arbeidskamerat og venn.

Bjørnstjerne Bjørnson var en av våre fremste samfunnsbyggere i kampen for selvstendighet, rettferdighet og likeverd.

I bondefortelling om ”Blakken” er mye hentet fra hans barneår på Kvikne.  Kvikne Pensjonistforening sammen med Kvikne Utvikling synliggjorde ”hesten som arbeidskamerat og venn ”på Vollandagan 2. august.  Marin Kjønsberg fra Folldal stilte med to ”fjordinger” og slåmaskin.

Kvikne Pensjonistforening serverte ”slåttagrøt” (rømmegrøt), kaffe og vafler. Per Ryen demonstrerte hvordan riva ble vedlikeholdt med nye ”tinner”

Mange møtte med flotte utkledninger fra gammel tid.  Publikum fikk oppleve en dag med ljåslått, hærsing og sosialt samvær.

Slåttonna ble filmet av Hans Malum. CD. Den kan lånes på skolebiblioteket.

Jubileumskonsert i Tynset kulturhus 15. oktober 2014

Jubileumskonserten var en hyllest til Bjørnstjerne Bjørnson som var født på Kvikne. Han spilte en viktig rolle i byggingen av nasjonen.

I forbindelse med markeringen bidro Norsk Kulturråd med kr 100.000 i komponiststøtte. Lene Grenager og Ole Karsten Sundlisæter takket ja til oppdraget.

Trondheim Symfoniorkester med sin dirigent Terje Boye Hansen urfremførte den nyskrevne musikken til ”Norge Norge” (Sundlisæter) og ”Tonen og Holder du av meg” (Grenager). Solister var Isa Gericke og Håvard Stensvold.

Solistene og Trondheim symfoniorkester fremførte i tillegg ”Høgsommer i fjellet”, ”Tweelight fantasies”, ”Ved Rondane”og ”Hanedans”

Kveldens store høydepunkt var da Henning Sommerro inntok scenen sammen med Kvikne Skole og Trondheim Symfoniorkester med solister.   ”Kille bukken” og ”Haren og Reven” fikk en fremføring vi aldri før har sett og hørt maken til.

Henning Sommerro hadde flere innslag med bl.annet ”Salme” av Bjørnson, ”Sola e komma” og ”Svarraberje” av Hans Hyllbakk.  Henning var  konferansier til hele konserten,

8.desember 2014 – BJØRNSTERNE BJØRNSONS FØDSELSDAG

Anne Laila ble spurt om å være ansvarlig for denne kvelden.

Dette skulle være en feiring av bursdagen til Bjørnstjerne Bjørnson.  

Planen var å bruke Kvikne kirke til del 1. Markere B.B - skuespill med vekt på hans første leveår på Kvikne, at han ble døpt her og senere kom tilbake, alene og en senere gang også sammen med Karoline.

Del 2 i samfunnshuset, foredrag om personligheten B.B -  av Edvard Hoem.

Anne Laila spurte Siri om hun ville være med på dette, hun tente på ideen med engang. Sammen tenkte vi ut hvordan vi skulle løse det. Vi ville bruke kirka, lokale aktører og Kvikne Songlag.

Siri B Fossum, ansatt i TTRAFO, satte i gang  med å lese, innhente info og musikk fra B.B. Og skrev en tablå forestilling basert fra tekster og brev av B.B. ( Sender med manus som kan legges ved årsberetningen)Tidlig september var denne klar.

Hovedrolle innehavere ble forespurt og egenøving var i gang.

Hovedrollen var det Knut Stiklestad som hadde. men ellers var det kviknedøler som gjorde strålende skuespiller og sanger- arbeid:

Gaute Fossum - B.B som gutt

Vebjørn Nymoen - B.B`s lekekamerat på kvikne

Hilde Moan Bjørshol- ung Karoline

Tore Grue - ung B.B

Margrethe Lie - voksen Karoline

Helge Støen - eldre B.B

Oddveig Fossum - eldre Karoline

Else Støen sydde kostymer til de som mangla, ordna med parykker m.m

Kvikne Songlag ble med som statister, skuespillere og sangere i forestillingen "Nordenvinden"

Vi øvde mye i mindre grupper, men også sammen.

Det var først da vi starta øvinger i kirka at vi så hvordan det egentlig ville bli.

Mange øvinger, meget bra innsats, mye tålmodighet og en del venting ble det.

Sondre stilte opp til alle døgnets tider med nøkkel.

Vi brukte kirkestua som sminkerom, øvingslokale, pauserom og kostymelager.

Vi som var med som aktører hadde det kjempemoro, store som små. Man lærer mye av å være med på en slik prosess.

Generalprøva ble filmet. Her hadde vi også noen tilhørere.

En stappfull Kvikne kirke ventet spent på resultatet 8.desember 2014. Aktørene mottok stående applaus. 

Etter endt forestilling i Kvikne kirke, var det duket for matservering , kaffe og kaker i samfunnshuset.

Sunniva E Leistad og Magni Svergja sang og spilte Salme av B.B før Edvard Hoem holdt et entusiastisk og energi fylt foredrag om B.B

Kvikne skiskytterlag tok på seg ansvar for smørbrød-kakebakst og opprydding.

Anne Laila og Bente ordna samfunnshuset klar til fest. Kristoffer fiksa lyd. 

TTRAFO sto for markedsføring, plakater, billetter og lys.

Mange gode hjelpere fikk dette til å bli en heidundrende bursdagsfeiring for B.B.

Hoem var veldig fornøyd med kvelden, syntes det var imponerende gjort av ei lita bygd, og lokale aktører å få til en så flott,og levende forestilling av, og om sin sambygding!

Enansaken.

Dette var den viktigste saken Kvikne Utvikling har arbeidet med har vært- og er- Enansaken.

Den 17.11.2014 troppet rådmann og Helse-/omsorgsjef opp på Enan med følgende beskjed: Enan skal avikles!

Det ble raskt etabler t en egen arbeidsgruppe, ”Levende bygder”, med Egil Ween som leder.

Arbeidsgruppas engasjement gir håp om at Enan består som i dag.

Rapport om virksomheten i arbeidsgruppa "Levende Bygder" fram til nå.

Arbeidsgruppa "Levende Bygder" ble etablert 03.01.15 som en undergruppe til Kvikne Utvikling. Bakgrunnen var vedtaket i Tynset kommunestyre på møte 11.12.14 hvorpå Kvikne Utvikling fant å opprette arbeidsgruppen med følgende mandat:

Utarbeide en kost-nytte analyse i forhold til å flytte omsorgs- og sykehjemtilbudet fra Kvikne til Tynset, med vektlegging på brukerperspektiv og konsekvenser for lokalsamfunnet

Gruppen fikk følgende sammensetning:

Egil Ween

Jan Haugan

Ingeborg Schärer Nymoen

Erika Strand

Inger Grøtli

Gruppens virksomhet skal bygge på åpenhet, informasjon og involvering.

Etter hvert ble gruppen forsterket med  to ungdomsrepresentanter, Roar Estensgård og Andreas Schärer Frengstad. Undertegnede har fungert som leder for gruppen - i den grad det har vært nødvendig å utøve lederskap.

På dette tidspunktet hadde Kvikne Utvikling engasjert samfunnsviter og forsker Karl-Johan Johansen ved Høgskolen i Trøndelag (HIST)/ Kompetansesentrert for brukererfaring og tjenesteutvikling, til å utarbeide rapporten sammen med gruppen. Rapporten ble presentert på et folkemøte i Kvikne samfunnshus den 23. januar. Ordfører og rådmann i Tynset kommune, og kommunestyrerepresentanter for de politiske partiene var til stede sammen med helse- og omsorgssjef.

Her ble det også gitt informasjon om Kommunereformen, og vi foretok en gjennomgang av hva vi hittil har oppnådd i Tynset kommune i forhold til kommunikasjon, skole og oppvekstmiljø, helse og omsorg, næringsliv og arbeidsplasser, medbestemmelse og påvirkningsmuligheter, og tilgang på kommunale tjenester. Dette som ledd i å bevisstgjøre hvordan Kviknebygda har utviklet seg de siste årene, sammenholdt med tidligere visjoner som i "Kvikne 2030"- utarbeidet i 2007.

Samfunnshuset var fullt, og diskusjonene livlig med engasjerte innlegg fra kviknedøler, mens de besøkende fra Tynset var mer tilbakeholdne.

Gruppen "Levende bygder" har  hatt formelle møter 06.02., 16.02., og fellesmøte med Kvikne Utvikling 28.01. og 13.03. Hovedengasjementet har hele tiden vært endringen i aldersomsorgen i Tynset, og spesielt omgjøringen av Enan fra omsorgsboliger med heldøgnsservice til trygdeboliger med kun hjemmebaserte tjenester. Etter hvert har vi også jobbet mye med informasjon og bevisstgjøring i relasjon til kommunereformen.

I tillegg til formelle møter har det vært tallrike ad hoc møter underveis, med en rekke daglige  og til dels akutte utfordringer i prosessen.

Gruppen har jobbet for å gi informasjon og få frem fakta i forhold til det vi anser å være mangelfull og lite tilfredsstillende saksgang fra etatenes side. I forhold til Enan også med manglende medvirkning, informasjon og samhandling med tjenestemottakere, pårørende og ansatte.  Dette omfatter:

 • Underskriftslister med nærmere 300 underskrifter med krav om ny behandling i kommunestyret ble overlevert ordfører Salbu (postført 23.01.15), og tilsvarende lister ble senere levert fra innbyggerne på Tynset (underskriftslister mot å legge ned Enan forelå allerede i desember)
 • Brev til kommunen  med anmodning om å få innsyn i konsesjonsavtalen mellom KVO og Tynset kommune (09.02.15) og med krav om å stoppe prosessen omkring Enan så lenge relevante opplysninger og faktiske forhold ikke anses fullt ut å foreligge, er ikke besvart. I dette brevet beskriver vi også at det i konsesjonsprosessen ble skapt forventninger om varige arbeidsplasser på Kvikne som kompensasjon for  utbyggingen og at vår tillit til Tynset kommune var sterkt svekket som følge av nåværende saksbehandling og kontakt med politisk, faglig og administrative ledere.
 • Møter med ansatte på Enan, for støtte og informasjon om tillitsapparat/ verneombud/ AMU/ BHT
 • Kontakt og møter med pårørende i forhold til rettigheter og plikter, noe som har ført til at Pasient- og omsorgsombudet skal møte dem på Enan den 08.04. for å gjennomgå regelverk og lover, sammen med pårørende fra Tynset.
 • Bekymringsmelding til Pasient - og omsorgsombudet
 • i tillegg har leder i Kvikne Utvikling og i Levende bygder hatt en rekke eksponeringer i media.
 • Det har vært en rekke fremragende innlegg i lokalpressen, og vi har hatt betydelig hjelp av gruppemedlemmer med spesifikk fagkompetanse og andre frivillige, dette gjelder ikke minst i forhold til kartleggingen av omfanget av økonomisk ressurstilgang fra Kvikne til Tynset kommune.
 • Gruppene har etablert kontakt med andre brukergrupper i kommunene, eldreråd, pensjonistforeninger, politikere.
 • Pressemelding til aviser og media 19.3. med innslag i NRKs lokalsendinger
 • Levende bygder har presentert resultatet av analyse av omfanget av kraftpenger på "Bli kjent fest"  21.03.15.

På vegne av arbeidsgruppen "Levende bygder"

Kvikne 23.03.15

Egil Ween

Gang- og sykkelveg:

18.03.2014: Møte med Statens vegvesen og Tynset Kommune. Fikk belyst problemet vi har. Diskuterte trafikksikkerhetstiltak.

Vi er med  videre i planprossessen deres.

 

Mai 2014: Sendte søknad til Trafikksikkerhetsutvalget om fartsreduksjon på strekningen mellom eksisterende g/s veger.

Svar fra Statens vegvesen etter 4 mnd behandlingstid  var negativt.

 

Januar 2015:

Ble invitert til å delta på Vegforum RV3 sitt møte der vi fikk ca. 10 min til å legge frem vår sak.

Alle ser problemet vi har på Kvikne. Vi var satt opp på neste  NTP som går fra 2018 , men mye kan skje enda.

Positivt at Hoksrud kjørte til Kvikne slik at de virkelig fikk se problemet vårt. Alle skjønner hva vi sliter med, men det er mange om beinet.

Hoksrud synes at G/S veg koster for mye, mener det må gå an å bygge billigere. Det er snakk om at det skal bli et prosjekt som bygger g/s billigere. Ordfører foreslo til Hoksrud at kanskje Kvikne kunne være med i det prosjektet.

Vegforum RV3 jobber videre med saken, og vi i gruppa skal fortsette å holde dem varm.

 

Berit Engen Ween

leder

 

 ’Bygdafiber’

Rapport per mars 2015

Vår/sommer 2014 ble det på flere styremøter luftet tanker om hva vi kunne gjøre for å hjelpe flere av bygdas husstander over på fibernettet, som faktisk har gått gjennom bygda en god stund (siden 2009). Vi antok at ikke så mange hadde kommet på ennå. Senere på høsten ble det på kvikne.no/facebook lagt ut forespørsel om hvem som kunne være interessert i fibertilknytning.

På styremøte 29. september ble prosjektet ’Bygdafiber’ formalisert, med resultatmål ’Fiberbygda’. Over 60 husstander har pt meldt sin uforpliktende interesse.

Vi har hatt tett kontakt med Eidsiva Bredbånd og KRK, med blant annet flere møter. Det er KRK som er eier av fiberkabelen gjennom Kvikne (fra Nytrøa og nordover), og de har samarbeidsavtale med Eidsiva Bredbånd, som tilbyr nettløsningene (telefon, internett, TV). KRK eier også lavspentnettet, som i de fleste tilfeller blir brukt for å bringe fiberen fram til husstandene.

Faktisk, til vår overraskelse, er over 60 husstander i bygda allerede fiberkunder. En kan si at det ikke er noe ansvar for Kvikne Utvikling å bringe fiber ut til bygdas husstander, men ved at vi kunne levere ei liste med interessenter, kan KRK og Eidsiva Bredbånd foreta utbygging til flere kunder samtidig, og slik redusere utbyggingskostnadene. Vårt mål har vært at alle i bygda skal få fiber til omtrent samme pris;- solidaritetsprinsipp.

Det er gjennom prosessen vært kontakt med prosjektleder for ’Bredbåndprosjekt i Hedmark’, men av ulike årsaker, er det ikke aktuelt med støtte derfra (fiberkabel er allerede på plass i bygda, finansiert delvis offentlig, og evt. støtte krever at prosjektet må ut på offentlig anbud).

Eidsiva bredbånd og KRK har siden november 2014, da de fikk lista over interessenter, jobbet sammen om prosjektering og planlegging av en videreutbygging. Strekking av fibertråd ut til husstandene er ikke aktuelt å gjøre på vinterstid, av værmessige årsaker, men så snart det begynner å våres, er det planlagt å starte jobben med strekking. Nærmer informasjon om dette, vil bli gitt under ’Bli kjent’-fest 21. mars 2015.

For prosjektgruppa ’Bygdafiber’

John Svergja

 

BUSSFORBINDELSE

Vi har i Kvikne Utvikling jobbet med et forslag til Hedmark Trafikk, som kan gjøre at vi får muligheter til bussforbindelse el.l. på blant annet lørdager, i tillegg til rutene som går på hverdager. I mellomtiden har det blitt varslet om kutt i det allerede eksisterende tilbudet. Det tilbudet vi har idag, er allerede på et minimum, både for bygdefolket, og for de ansatte som har base på Kvikne.

26. januar i år sender vi inn en protest i forbindelse med forslag på nedleggelse av transporttilbudet mellom Kvikne og kommunesenteret Tynset. Det ble også sendt inn protest fra rektor ved Kvikne skole. 

Bente og Kirsten

Mvh Bente

Kvikne 27.3.2015

Styret i Kvikne Utvikling

Jan Haugan      Rainer Hellman           Inger Grøtli             Bente Fossen Bekken            Pål Strand

Leder                                

                

    
 Styremøte 13. mars 2015 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder på Håndlaget 13.03.2015

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

John Svergja john.svergja@kvikne.no

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Forfall:

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

Levende bygder:

Forfall:

Egil Ween - eween@online.no

Andreas Frengstad andreas2000.af@gmail.com

Ingeborg S. Nymoen ingeborg_sch@hotmail.com 

Roar Estensgård paven@frisurf.no

Jan Haugan janhaugan@live.no

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

SAKLISTE:

13/15

Godkjenning referat fra møte 28.02.2015

Godkjent.

14/15

Orientering om Enan

Det registreres fortsatt at administrasjon i Tynset kommune ikke etterlever det politiske vedtak som er fattet.

Pårørendemøte på Kvikne f.k. søndag.

Individuelle klager til pasientombudet dersom det går ut over livskvalitet og helse. Hvis feil anvendelse av lovverk – Fylkesmannen er klageinstans.

Enan er omgjort fra omsorgsboliger til aldersboliger.

Tynset kommune har 13.03. annonsert på sin hjemmeside:

Det inviteres til åpent innbyggermøte om endringer i helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune, tirsdag 17.03.15 kl 18.00-20.00 i Tynset Kulturhus.

15/15

Gjennomgang av program Bli-kjent-festen 21. mars

·         Pressekonferanse vedr. Enan f.k. torsdag kl.12:00 på Håndlaget.

Jan og Egil sender ut pressemelding med invitasjon til media.

·         Bli-kjent-kvelden:

o   Opplysninger om økonomien i Tynset kommune de siste 5 årene – Kviknedølene må bevisstgjøres om at Tynset kommune ikke bruker «kraftpengene» i samsvar med kommuneplanen.

o   Oversikt over kraftpengene som er tilført kommunen.

o   Budsjettavvik – Total mangel på styring

o   Langsiktig gjeld har økt.

  

Eventuelt

Debattmøte vedr. kommunereformen avholdes etter påske.

Inger Grøtli
referent

    
 Styremøte 27.februar 2015 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder på Håndlaget 28.02.2015

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

John Svergja john.svergja@kvikne.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Forfall:

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Torgeir Svergja torgeir.svergja@kvikne.no

Levende bygder:

Forfall:

Egil Ween - eween@online.no

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

Ingeborg S. Nymoen ingeborg_sch@hotmail.com 

Roar Estensgård paven@frisurf.no

Andreas Frengstad andreas2000.af@gmail.com  

Jan Haugan janhaugan@live.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

SAKLISTE:

7/15

Godkjenning referat fra møte 22.01.2015

Godkjent.

8/15

Orientering om Enan – og tiltak framover

Det registreres at politikere og administrasjon i Tynset kommune ikke etterlever politiske vedtak som er fattet.

Dermed anser vi at det er brudd i samarbeidet mellom Kviknebygda og Tynset kommune.

Vi har bedt om innsyn i konsesjonsavtalene men det er enda ikke effektuert.

I forbindelse med kommunereformen avholdes folkemøte der politikere i kommunene rundt oss blir spesielt invitert.

Kvikne lager en oversikt over hva bygda kan tilby, og de inviterte kommunene orienterer om hva de selv kan tilby Kvikne.

Viktig å synliggjøre totalsummen av konsesjonsinntekter, eiendomsskatt, osv. slik at innbyggerne får innsyn i hva Kvikne tilfører Tynset kommune.

Dette kunngjøres på Bli-kjent-kvelden.

Etablere et Bygdeutvalg.

9/15

"Bli kjent fest" – STATUS

21. mars kl. 19:30 i Kvikne samfunnshus

Informere alle ledere i lag og foreninger på Kvikne, slik at disse kan presentere sitt lag/forening.

Invitasjon sendes ut snarest med påmeldingsfrist og kontaktperson.

Påmelding elektronisk på kvikne.no

Plakat legges ut på kvikne.no og facebook, samt settes opp rundt i bygda.

Bente og Kirsten jobber videre med dette.

10/15

17. mai

Kaspar Schärer tar seg av den kulturelle delen.

Tale for dagen – Evy Aina Røe forespørres?

Kaffe og kaker.

Det foreslås at Pensjonistforeninga og konfirmantene samarbeider om arrangementet.

Fest for barn og voksne – avsluttes kl. 23:00.

11/15

Forberede årsmøtet

Izettle-rapport v/John

Levende bygder-rapport v/Egil

Jan setter sammen årsmelding og kaller inn til årsmøte.

12/15

Eventuelt

DE GYLDE REGLER

Etikkens gylne regel – eller gjensidighetsprinsippet – er en grunnleggende norm for hvordan vi bør handle mot hverandre. Det finnes to hovedformuleringer, en såkalt positiv og en negativ: "Gjør mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg." Og: "Gjør ikke mot andre hva du ikke vil at andre skal gjøre mot deg."

·         Han handlet mot andre som om det gjaldt ham selv. 

                    Kong Tang (ca. 1700 f.v.t.)

·         Når et menneske handler etter samvittighetens og gjensidighetens prinsipper, er han ikke langt fra den moralske lov: Hva du ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg, gjør det ikke mot dem.

Kon Fu Tse (551-478 f.v.t.)

·         Så sant jeg er tilregnelig, skal jeg gjøre mot andre som jeg vil at andre skal gjøre mot meg.

Platon (429-347 f.v.t.)

·         Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.

Bibelen, Matteus, 7:12

·         Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er kommentarer.

                              Talmud Shabbat, 31a (Jødedommen

·         Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig.

Koranen, 2:279 (Islam)

·         Dette er pliktens sum: gjør aldri mot andre noe som ville volde smerte dersom det ble gjort mot deg.

Mahabharata, 5:1517 (Hinduismen)

·         Bare det menneske er godt som avstår fra å gjøre noe mot andre som det ikke finner godt for seg selv.

                      Zarathustra: Dadistan-i-dinik, 94:5 (Zoroastrismen

·         Den som er i ferd med å ta en spiss pinne for å pirke i en fugleunge bør først prøve det på seg selv for å kjenne hvor vondt det gjør.

Ordtak fra Yoruba, Nigeria

Inger Grøtli
referent

    
 Brev til Kommunerepresentanter av 19.februar 2015 Minimer

KVIKNE UTVIKLING

2512 Kvikne                                                                                                 19.02.2015

Til kommunestyrerepresentantene i Tynset kommune.

Sak 6/15  INNBYGGERFORSLAGET ETTER PARAGRAF  39a i KOMMUNELOVEN

Vi ber om at du som kommunestyrerepresentant/på vegne av ditt parti  tar opp /fremmer saken direkte i kommunestyret med hjemmel i kommunelovens paragraf 39 a. Rådmannen har som kjent avvist innbyggerforslaget med henvisning til at det i samme paragraf underpunkt3, bokstav b heter :

"….. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden"…

Innbyggerforslaget  bygger etter vår og manges oppfatning på at "saksutredningen som er foretatt er mangelfull og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i saken " Innholdet  i denne saken er dermed ikke det samme som i den som  tidligere er behandlet som sak i valgperioden, jevnfør vedtak 11.12.14.

Kvikne utvikling krever derfor at  saken nå behandles direkte av  kommunestyret.

Vi krever også fortsatt at det legges frem en konsekvensanalyse fordi  den planlagte omlegging av  eldreomsorgen i Tynset er  langt mer omfattende  enn  den kortsiktig  økonomiske vinningen rettferdiggjør,  og som synes å ha vært hva man ønsket å oppnå  da man presenterte  saken for formannskapet, og som  -  etter det som fremgår av media - skjedde i forbindelse med rullering av kommuneplanen og ikke som egen sak. Dette tyder på at det ikke forelå noen  fersk utredning av hvilke følger  endringen ellers ville medføre. Å vedta en slik stor endring uten å vite hva det totalt ville resultert i , kan neppe kalles ansvarlig politikk, jevnfør kommunestyrets overordnede kontrollansvar.

Det er ellers en gjennomgående trend i tiden at det ønskes en mer aktiv involvering av innbyggerne i forbindelse med kommunale beslutningsprosesser. Ideheftet - Hvordan involvere innbyggerne  (KS 2013)  angir side 4: "folkevalgte har en ansvar for at vedtakene i kommunestyret  eller fylkesting er i tråd med innbyggernes ønsker og behov".

"Innbyggermedvirkning retter seg ofte mot folkevalgt og de politiske beslutningsprosessene i  kommunen… Rådmenn, planleggere og andre ansatte kan oppleve innbyggermedvirkning som nyttig og verdifullt, men også utfordrende- særlig hvis slik medvirkning fører til mange omkamper, eller skaper politisk press på administrasjonen. Det er viktig at folkevalgt følger opp innspill fra innbyggermedvirkning og er oppmerksomme på hvordan rådmannen og andre skal forholde seg til denne.". side 5 i Ideheftet)

Innbyggermedvirkning er dermed både et mål og en rettighet, som ikke er blitt ivaretatt hittil i denne saken, og som kommunestyret nå må gi dens rette plass i kommunepolitikken.

Kravet om konsekvensanalyse kan ikke forankres i en spesifikk forskrift eller lov som kan knyttes  direkte til vår problemstilling. Beslektede situasjon finnes:

NOU 2004-18, bruker begrepet  konsekvensutredning- som en parallell til konsekvensanalyse -  her   i  kapittel 14. punkt 3:

"konsekvensutredning er et sektorovergripende verktøy, som har til formål å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag ( side 120) Fordeler  og ulemper som en planlagt handling kan ha for hele eller deler av befolkningen skal dokumenteres systematisk i en slik utredning. Krav om konsekvensutredninger kan være pålagt  for tiltak etter Plan og bygningslovens bestemmelser i kapittel VIIa eller i en enkeltsak etter Kommunehelsetjenestelovens paragraf 4a-5……."

Videre fremgår det at -

"en konsekvensutredning skal gjøre rede for tiltaket, aktuelle alternativer, tiltakets virkning på miljø, naturressurser og samfunn og hva som kan gjøres for å avbøte eventuelle skader og ulemper….

….Konsekvensutredninger er en del av beslutningsgrunnlaget, og skal  som sådan undergis offentlig behandling".

(uthevingene er foretatt av oss)

Selv om ikke konsekvensutredning er  direkte hjemlet generelt, mener vi at disse henvisningene legger føringer i forhold til saksforberedelsen som politikere og administrasjon ikke bør underkjenne. Vi opprettholder derfor kravet om konsekvensanalyse. Vi mener dessuten at dersom man allerede har slikt materiale tilgjengelig, er det direkte feil å ikke legge det frem snarest mulig.

Feil saksdokumentasjon til kommunestyret 24.02.15

Vi oversendte brev til ordfører Bersvend Salbu datert 5.februar og ba om at dette brevet ble vedlagt saksdokumentene til kommunestyremøte. Ordfører bekreftet at så skulle skje  i tilsvar 09.02.15 - men det viste seg da saksdokumentene  forelå, at de ikke inneholdt brev av 05.02., men kun Innbyggerbrevet med underskrifter fra 22.1.15, som ble overrakt ordføreren  tidligere.

Dette medfører at man - tilsiktet eller utilsiktet- har klart å forkludre behandlingen av de to sakene vi tok opp i brev av 05.02.15, nemlig 1) vedrørende arbeidsplasser på Kvikne, og 2) tillitskrisen  mellom Tynset kommune og Kviknebygda. Her krevde  vi dessuten at man legger fram  konsekvensene av  kommunestyrets vedtak, og at Enansaken stilles i bero inntil så skjer.

Vi er derfor usikre på om administrasjon  og politiske ledere på Tynset egentlig vil ha noen dialog eller samhandling med  oss,  og ber derfor om at du og dine partifeller tilkjennegir hvor dere står. Vi forventer svar fra dere på kommunestyremøtet tirsdag 24.02.15.

Det er få måneder til kommunevalget. Kanskje lurt å vise hva man mener?

Mvh

Kvikne Utvikling                                                      for arbeidsgruppa "Levende Bygder"

Jan Haugan                                                                                       Egil Ween

styreleder                                                                                          leder

PS: Det er for tiden krefter på Kvikne som ønsker at vi orienterer oss mot andre kommunetilslutninger.

    
 Styremøte Minimer

Elektronisk Styremøte 29.1 – 30.1 2015

Sak 7/15 – Mandat - ”Levende bygder.”

Arbeidsgruppa ”Levende bygder” har fullført mandatet i henhold til styresak 20/14. Styret i Kvikne Utvikling ser det som svært viktig at arbeidsgruppa holder ”trykket oppe” i prosessen.

For å sikre innbyggerne forsvarlig omsorgstilbud ble Enan etablert som senter for helse- og omsorgtjenesten. Med vår geografiske beliggenhet, 5 mil fra kommunesenteret, vil en flytting av omsorgsdelen til Tynset bety en rasering av tjenestetilbudet og bortfall av arbeidsplasser på Kvikne.  En uakseptabel situasjon både for  ansatte, brukere og  pårørende.

I forbindelse med kraftutbygginga på 80-tallet ble det skapt forventinger om varige offentlige arbeidsplasser i bygda og at det skulle legges til rette for annen næringsvirksomhet. Med dette som bakgrunn gis ”levende bygder” følgende mandat:

Vedtak

Arbeidsgruppa ”LEVENDE BYGDER” får i oppdrag å arbeide med å bevare Enan som et fullverdig trygde/ omsorgsenter og se på muligheten for utvidelse av virksomheten. Samtidig skal det arbeides for etablering av annen næringsvirksomhet i Kvikne.

    
 Brev til Kommunestyret v/Ordfører Minimer

Kvikne utvikling

2512 Kvikne

Tynset kommunestyre ved ordfører Bersvend Salbu

2500 Tynset                                                                                                  050215

1)Vedrørende arbeidsplasser på Kvikne:

I kommunestyresak 65/punkt 5 fremgår det at

Ordfører, i samråd med formannskapet, setter i gang et komitearbeid, som skal se på arbeidsplassutviklingen på Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med Kviknebygda

 

Kvikne var fram til 1966 egen kommune, deretter gikk Innsetbygda til Rennebu og Kvikne bygda ble innlemmet i Tynset kommune. Vi hadde økt sysselsetting i forbindelse med senere utbygging av vannkraften og i denne perioden ble mye arbeid lagt ned for å skaffe bygda varige arbeidsplasser, både ved privat entreprenørskap og i offentlig sektor. Det henvises her til kronikk i Arbeidets Rett 21.01.15 ved Jostein Grue, som var mangeårig medlem av kommunestyre og formannskap i denne perioden.

Det er interessant å se hvilke utviklingsrelaterte føringer som ble lagt i forbindelse med konsesjonsforhandlingene med KVO, og Kvikne Utvikling ber derfor om å få innsyn i konsesjonsavtalene.

 

2) Tillitskrise mellom Tynset kommune og Kviknebygda

Måten reorganiseringen av omsorgstilbudet for våre eldre på Kvikne  hittil er håndtert på oppleves som en ren maktdemonstrasjon, og en neglisjering av vår rett til informasjon og til medvirkning, og manglende respekt for tjenestemottakere, pårørende og ansatte. Det henvises her til overlevering av underskrifter fra befolkningen. Særlig krenkende oppleves det at den kost-nytteanalyse som Kvikne Utvikling har fått utarbeidet, avvises som useriøs. Påstanden om at analysen er "løsrevet fra helheten" vitner om manglende innsikt og respekt for anerkjent ekspertise både innen samfunnsøkonomi og helse, og for de ressurser vi har lagt ned i denne forbindelse.

Relevante forhold og faktiske opplysninger i denne saken må nå belyses.

Som et første skritt for å gjenoppbygge tilliten må derfor konsekvensene av forslagene fremlegges. Dette medfører at effektueringen av vedtaket om Enan stilles i bero inntil så skjer.

For Kvikne Utvikling                                    For arbeidsgruppen "Levende bygder"

Jan Haugan                                                                Egil Ween

styreleder                                                                   leder
    

I forbindelse med Kommunens forslag om nedlegging av Enan Trygdesenter, har Kvikne Utvikling fått utarbeidet en Kost-Nytte-analyse som berører flere aspekter ved en slik drastisk omlegging.

 

 

 • Presentasjon av Kost-nytte analyse, Kommunestyret ved Tynset barneskole 27. januar 2015 her (PDF-fil)

 

 • Gruppearbeid på folkemøte vedr. Enan i Kvikne samfunnshus 12. januar 2015 her (PDF-fil)

 Referat Folkemøte om Kommunereformen Minimer
           

REFERAT

Dialogmøte Kvikne samfunnshus 23. januar 2014

KVIKNE – BYGDA MED FRAMTID!

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

– 10 gode grunner for større kommuner:

NHO har laget denne listen- som naturligvis er sett fra deres ståsted og ikke er noen fasit, men  sier noe om hvorfor de ønsker en sentralisering:

·         Flere skoler og barnehager å velge mellom

·         Redusert miljøbelastning

·         Bedre velferdstjenester

·         Bedre rettssikkerhet

·         Bedre saksbehandling

·         Færre kontaktpunkter mellom bedriftene

·         Mer robuste kommuner

·         Bedre offentlige innkjøpsordninger

·         Mindre detaljstyring fra statens side

·         Økt lokalpolitisk styring

 NHO mener dette taler for storkommuner. Mener vi det?

 

Kommunereformen v/Karl-Johan Johansen

www.kommunereform.no

www.nykommune.no


Regjeringens mål for en ny kommunereform:

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

Dialog:

«Før vi vet hvor vi skal, må vi vite hvor vi er»

Rapport Kvikne 2030 for 7 år siden

-          Mål og visjoner for livskvalitet i ei levende bygd

-          Utredningen Kvikne 2030 ble laget etter omfattende engasjement og innsats  for mål og visjon for  livskvalitet i ei levende bygd og gir et godt grunnlag  når  vi skal tenke oss hvordan kommunereformen vil påvirke oss, både hvilke muligheter den kan gi og hvilke ulemper den medfører for oss i utkanten. Mange av de målene som ble satt i denne planen er de samme også i dag, selv om vi har nådd en rekke av delmålene.  Kanskje må vi jobbe mer med utfordringene innen næring/lokale arbeidsplasser og med hvordan vi kan utnytte naturen vår uten å forbruke den eller ødelegge den for våre etterkommere.

 

1

Hva har vi oppnådd etter sammenslåingen med Tynset kommune?

 

Kommunikasjon

-          Ikke fornøyd med veisystemet

-          Kommunen betalte tidligere tilskudd til sideveiene etter pr. m veg/antall oppsittere.

-          Kommunale veier ble borte på 90-tallet

-          Offentlig kommunikasjon er i ferd med å bli borte i sin helhet

-          Eiendomsskatten var i begynnelsen for sentrumsdelen i Tynset, som kompensasjon for brøyting/lys/vedlikehold av veiene. Nå er denne utvidet til å gjelde hele kommunen.

-          Organisert brøyting?

-          Telefonsystemet – privat oppgave

-          Samarbeid med Kraftlaget for å få bredbånd gjennom hele bygda.

Skole, oppvekstmiljø

-          Tidligere grendaskoler i bygda.

-          Nå har vi stor, ny skole.

-          Satsingsområde i hele kommunen.

-          Avstanden til Tynset gjør at vi vil beholde ungdomsskolen.

-          Det er trygt og godt å vokse opp på Kvikne.

-          Godt samhold blant barn og unge, noe som kanskje er et resultat av at de går 10 år sammen på skolen.

-          Mange bra aktiviteter, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter  som er en investering i helse og omsorg.

Helse og omsorg

-          Helsegevinst at ungene lærer seg å være sammen – positivt med fysisk aktivitet – forlenger levetiden.

-          Hadde legekontor på Kvikne 1 gang pr. uke – Dette er nå borte.

-          Hadde vært ønskelig at dette kunne fortsatt. Ikke heldig å dra med et lite barn til Tynset i 30 minusgrader.

-          Viktig at en lege har kunnskaper om sine pasienter.

-          Hvor er miljøgevinsten ved at 20 pasienter kjører til Tynset mot at EN lege kjører til Kvikne.

-          Offentlig kommunikasjon blir borte.

-          Omsorg – Lang vinter på Kvikne – Vanskelig å ta vare på veier til eldre som bor hjemme. Ved hjemmebasert omsorg: Hvem skal ha beredskapen/kostnaden med å holde disse veiene åpne? Eldre har krav på oppfølging døgnet rundt.

-          Dette bør inn i konsekvensanalysen ved reduksjon i tjenestetilbudet for helse/omsorg.

-          Ambulanser får vansker med å komme fram på igjensnødde gårdsveger. Det er heller ikke sikkert at været gjør det er mulig for et ambulansehelikopter å lande.

-          Boligen hos den enkelte må utbedres. Hvem har ansvaret for at den eldre har en tilrettelagt bolig. Så lenge den eldre ikke har et vedtak, må vedkommende bekoste dette selv.

-          Mange forutsetninger som er innlagt passer ikke med virkeligheten.  Hjemmesykepleien har ca. et kvarter pr. bruker – skal denne tiden brukes på f.eks. snømåking for å komme fram til brukeren?

Næringsliv

-          Jordbruk/industri/småbedrifter på Kvikne

-          Det er kostbart å bo langt unna der tjenestene finnes. Sentralisering gjør at en traktorreparatør fra Lillehammer kan koste 10.000 før han kommer så langt at han kan starte repareringen.

-          Stor kostnad å reise til Tynset for å handle ting som ikke kan skaffes på Kvikne.

-          Dårligere kommunikasjonstilbud.

-          Kvikne har tilført store summer til fellesskapet i Tynset kommune.

-          RV3 er et pluss for bygda.

-          Med fiber er det ingen ting i veien for at bedrifter kan etablerers på Kvikne.

-          Noen gründere har allerede etablert seg på Kvikne og driver bedriften sin godt.

-          Ingen tradisjon å drive næringsutvikling på Kvikne da bygda er et bondesamfunn.

-          Y-tjønnan – inntekt jakt/fiske til kommunen

-          Eiendomsskatten – Hva har Kvikne igjen for denne?

-          Kraftpenger – Hva går tilbake til Kvikne?

-          Viktig at nyetablerere blir godt mottatt og støttet opp av Kviknesamfunnet.

-          Viktig at kommunen tar nyetablerere på alvor og hjelper dem i gang med bl.a. tilskuddssøknader om f.eks. BU-midler, o.l.

Arbeidsplasser

-          Jordbruket er den viktigste næringen i Kvikne.

-          Det er viktig å ta vare på de allerede etablerte arbeidsplassene med jordbruk og utmarksressursene i Kvikne.

-          Å satse på profesjonell hjelp gir en bedre framdrift, men man må gjøre det meste av grunnarbeidet selv.

Påvirkning/med-bestemmelse/lokal-demokrati

Kommunale etater – tilgang

-          Det er vanskelig å møte ansatte ved landbrukskontoret som nå er plassert på Alvdal. Veiledningsapparatene i Nortura, Tine, o.l. tilbyr tjenester hvor man må betale 750 kr timen for å få hjelp.

-          Ikke fornøyd med teknisk etats service overfor Kvikne. Tidligere utvalgsmodell var mye bedre, og det var lettere for den enkelte politiker/innbygger å få oversikt over de enkelte sakene. En helt annen inngripen i saken enn det er i dag.

-          Dagens politiske miljø: Ansvarsfraskrivelse, som stoler blindt på administrasjonen. Mange historieløse politikere som unnlater å sette seg godt inn i saker. For å få en bedre demokratisk prosess, bør man tilbake på den tidligere organisasjonsmodellen. Dette gir en bedre oversikt.

2

Hva ønsker vi å oppnå?

-          Gradvis uttørking av bygdestrukturen må unngås

-          Bevare roen/stillheten/naturen

-          Gangveier er positivt

-          Skilt i løypene

-          Drift i kafeteriaen i hotellet

-          Kvikne må ta initiativ til hvilken veg vi vil gå.

-          Dette kan gi enorme muligheter for Kviknebygda. Bygdene blir mer og mer attraktiv.

-          Vi er Fiberbygda.

-          Skal vi lykkes må vi ha med oss en motor. Da må vi hente motoren fra Trondheim. Dette må vi prøve å få kartlagt.

-          Involvere

-          Inkludere

-          Stille riktige spørsmål

-          Vi må ha trua på at vi skal beholde arbeidsplassene på Kvikne.

-          Dagens politikere er historieløs. Vi som bygd må kreve noe tilbake. Dette skal Kvikne utvikling jobbe med framover. Bygdene som har kraft til å skape noe selv vil få midler.

-          Kommunegrenser og fylkesgrenser er ingen begrensning for at ei bygd vil slå seg sammen med en kommune på andre siden av grensen.

-          En slik sak vil ta lenger tid ettersom den må opp i Stortinget.

-          Oljen er i ferd med å avta, dette vil gi store strukturelle endringer i Norge.

-          De neste 5 – 10 åra er veldig viktig for utviklingen. De store markedskreftene vil gripe mere inn i utviklingen i Norge. En kan ikke forvente at det offentlige vil gå inn med støttetiltak. 

-          Viktig å se til tilsvarende lokalsamfunn, og se hva disse har fått til.

-          Viktig at de som driver egen virksomhet overfører dette til ungdommen.

3

Hvilken storkommune kan gi oss de beste framtidsutsikter?

-          De store motorene i næringslivet i Norge er Bergen og Trondheim.  Viktig å finne allianser så fort som mulig. 

 

Tenk igjennom:

Hva må være på plass for at bygda kan kalles en levende bygd?

Hva må til for å skaffe vekst?

Hvordan bygge nettverk?

27. JANUAR – OPPFORDRES KVIKNEDØLENE TIL Å KOMME PÅ KOMMUNESTYREMØTE.  17:30 PÅ TYNSET BARNESKOLE.
21. MARS – BLI-KJENT-KVELD I KVIKNE SAMFUNNSHUS

LEVENDE BYGDER
v/Egil Ween

    
 Enter Title Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 22.01.2015

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

John Svergja john.svergja@kvikne.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Forfall:

Torgeir Svergja torgeir.svergja@kvikne.no

SAKLISTE:

1/15

Godkjenning referat fra møte 15.12.14

Godkjent.

2/15

Forslaget til endring av bussruter fra Hedmark Trafikk

Det foreslås drastiske reduksjoner i bussavgangene fra Kvikne.

Kvikne utvikling skriver et protestbrev vedr. dette. Det kreves minimum 3 daglige avganger Kvikne - Tynset. Det bes om et møte med Hedmark Trafikk sammen med rektor Kvikne skole og Kvikne utvikling.

3/15

"Bli kjent fest" – hyttefolk, nyinnflyttede  og innbyggere på Kvikne.

Planlagt dato 14.2. utsettes til 21. mars.  Viktig å få med hyttefolket.

Foreløpig program

·         Info om fiber

·         Hjertestartere på Kvikne

·         Quiz om Kvikne

·         Demo av kvikne.no – presentasjon av Kviknes tilbud ( Izettle – Presentasjon v/lederne i lag og foreninger – Levende bygder, mm)

·         Åresalg

·         Underholdning av koret

·         Presentasjon av Kvikne utvikling – drives av idealister som ikke tar betalt.

·         Spekemat – mandelpotet – flatbrød – Rainer forespør Bondelaget

·         Tilslutt dans – øl/vin-servering

·         DGG

·         Tynsettoraderen

·         Ted Evans

·         Kviknegutta

Bente og Kirsten jobber videre med dette.

4/15

Status fiber – Bygdafiber blir Fiberbygda! J

1.    juli er det slutt på Vitnetts internettlevering til Kvikne.

Eidsiva er i full gang med planlegging av fiber på Kvikne.

Johan Ingvar Flaa fra Eidsiva kommer med info på «Bli-kjent-møtet».

1.    februar vil det komme info om nett-alternativene på Kvikne.

5/15

Status «Levende bygder»

Egil Ween leder

Erika Haugen Strand

Ingeborg Schärer Nymoen

Jan Haugan

Inger Grøtli

Gruppa er nå utvidet for å få med yngre krefter:

Roar Estensgård

Andreas Frengstad

Viktig å engasjere ungdommen. Interne referat blir utarbeidet og disse refereres for Kvikne utvikling.

Underskriftsliste med ca. 300 underskrifter er overlevert Ordføreren i dag.

Jan refererte brevet til Ordføreren.

Østlendingen kommer med artikkel om dette.

Tynset pensjonistforening leverer likelydende liste med over 300 underskrifter til varaordføreren fredag. Østlendingen dekker dette.

Analysen blir sendt til pressen. Karl-Johan Johansen presenterer analysen på f.k. kommunestyremøte.

Kviknedølene oppfordres til å møte på kommunestyremøtet f.k. tirsdag kl. 17:30.

6/15

Eventuelt

iZettle – betalingsterminal har fungert 1 år. Tilbakemeldinger om at det er dyrt å leie disse. Prosentsatsen endres fra 3 til 1.25. Gebyr til i iZettle er 2.75. Totalt  4%.

Nye satser kunngjøres på www.kvikne.no .

 

Inger Grøtli
referent

    
 Referat Levende bygder Minimer

Referat fra oppstartsmøte i arbeidsgruppa LEVENDE BYGDER på Enan 03.01.2015

Tilstede:

Jan Haugan - janhaugan@live.no

Karl Johan Johanesen – kjojohan@gmail.com

Egil Ween  - eween@online.no

Kirsten Lund - ki-hlun@online.no

Ingeborg Schärer Nymoen ingeborg_sch@hotmail.com 

Erika Strand – erika.strand@kvikne.no

Britt Sæther Grue – leder Enan – britt.sater.grue@tynset.kommune.no

Brit Inger Johansen– briinjo@gmail.com

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com


Forfall: Omsorgsleder

 

SAKLISTE:

1/15

Konstituering av arbeidsgruppa LEVENDE BYGDER

 

Egil Ween  - leder (rapporterer til styret i Kvikne utvikling)

Jan Haugan

Ingeborg Schärer Nymoen

Erika Strand

Inger Grøtli

 

 

Arbeidsgruppas grunnplanke:  åpenhet, informasjon, involvering

 

 

I kommunestyremøte den 11.12.14 ble følgende føringer vedtatt I det videre helse- og omsorgsarbeidet i kommunen.

·         Enan skal ikke legges ned. Innholdet endres fra å være omsorgsboliger med heldøgns pleie, til at beboere tildeles hjelp fra hjemmebasert omsorg.

·         Det skal være hvilende nattevakt på Kvikne.

·         Beboere som får tjenester i egen bolig (hjemme, Enan, Furumoen, Tjønnmosenteret, etc) vil bli utstyrt med trygghetsalarm, dersom det er ønskelig.

·         Tjenesten innen helse- og omsorgssektoren skal være tilpasset den enkeltes behov for hjelp og trygghet.

·         Det er viktig at riktig hjelp av god kvalitet gis på alle nivåer innen omsorgssektoren

 

Føringer:

 

 1. Det er viktig at det legges opp til en prosess for omorganiseringen der brukere og ansatte blir ivaretatt på en god måte. Administrasjonen bes legge frem en sak for kommunestyret i januar vedrørende gjennomføringen av omleggingene i helse- og omsorgssektoren.

 

 1. Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til et fornybart samfunn. Rådmannen bes legge frem en sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt bruk av solenergi og utskifting av oljefyrer. Andre lignende forslag skal også vurderes i saken.

 

 1. Det er et stort behov for språktreningsplasser. Administrasjonen bes legge frem en sak for kommunestyret, som peker på hvordan kommunen selv kan tilrettelegge for flere språktreningsplasser.

 

 1. 6000 innbyggere i 2020! For å oppnå vårt mål om å bli flere innbyggere må vi spisse innsatsen og tydeliggjøre tiltak for å oppnå dette. Rådmannen, i samråd med Formannskapet, får i oppgave å lage en strategi og handlingsplan for dette arbeidet.

 

 1. Ordfører, i samråd med formannskapet, setter i gang et komitearbeid, som skal se på arbeidsplassutvikling på Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med Kviknebygda.

 

Med ovennevnte som bakgrunn opprettet Kvikne Utvikling en egen arbeidsgruppe med følgende mandat:

 

Føringer punkt 1:

Utarbeide en kost-/nytteanayse i forhold til å flytte omsorgs- og sykehjemstilbudet fra Kvikne til Tynset.

 

Brukerperspektivet og konsekvenser for lokalsamfunnet skal vektlegges.

 

Arbeidegruppa ”LEVENDE BYGDER”  konstitueres og starter arbeidet  lørdag 3. januar 2015

 

Kvikne Utvikling har engasjert samfunnsviter og forsker Karl Johan Johannessen i prosessen og analysearbeidet. Karl Johan er ansatt ved Høyskolen i Trøndelag og KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

 

Folkemøte  avholdes mandag 12. januar, kl 19:30 i samfunnshuset.

Ordfører, partiledere, rådmann, helse-/ omsorgsjef og pressen inviteres.

 

Føringer punkt 5

Resultatet av analysen presenteres for Ordfører/Formannskap den 15.01.2015.

 

 

 

Konklusjon:

 

Kost-/nytteanalyse av endringer i botilbudet med heldøgnsomsorg ved Enan på Kvikne til Tynset legges fram for

 

·         Folkemøte i Kvikne samfunnshus 12. januar, kl. 19:30

·         Formannskapsmøte på Tynset 15. januar.

Inger Grøtli
referent


Det vi vil – får vi til!

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no