22. oktober 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistorisk møteref. 2014
This text is replaced by the Flash movie.

 Brev til kommunen 03.12.2014 Minimer

Til

Tynset kommune

v/ordfører B. Salbu                                                  

 

 

ENAN TRYGDESENTER

 

Den 17.11.2014 ble det kjent at rådmannen i kommunen, foreslår å legge ned Enan Trygdgesenter med virkning fra 01.01.2015.

 

Forslaget fra rådmannen skal innarbeides i helse-og omsorgsbudsjettet for 2015. Kommunestyret skal behandle neste års budsjett på møte 11.12.2014. Det er derfor kort tid fra rådmannens forslag ble kjent, til behandlingen skjer i kommunestyret.

 

Forslaget om nedlegging av Enan Trygdesenter, er blitt særdeles dårlig mottatt i Kvikne, og kan best karakteriseres som et slag i ansiktet, - fra administrasjonen i kommunen.

 

Selv om det nå ser ut for at det ikke er politisk tilslutning til rådmannens forslag, har dette likevel skapt stor utrygghet, - blant beboere ved Enan, de som har arbeidsplassen sin der, brukere som bor hjemme enda, og innbyggerne ellers i Kvikne.

 

Utryggheten skyldes mange forhold rundt det fremtidige tilbudet innen helse- og omsorgstjenestene.  Som et eksempel vil en nevne den lange avstanden det er, (50-70 km), mellom Kvikne og kommunesenteret.

 

I forslaget fra rådmannen, i talloppsettet som er vist, er det ikke tatt inn hvilke ekstra kostnader en slik omlegging vil medføre.

 

Det er likevel forståelse for at kommuneledelsen nå ser på behovet for en grundig vurdering av de framtidige helse- og omsorgstjenestene i Tynset. Det gjelder både organiseringen og tjenestetilbudet.

 

Skal konklusjonen av en slik utredning ha troverdighet, og få tilslutning i Kvikne, - er det en forutsetning at de som har sin arbeidsplass på Enan, og befolkningen forøvrig, blir involvert fra første stund, og at utredningen ikke blir holdt hemmelig i det lengste.

 

Kvikne 03.12.2014

for Kvikne utvikling

 

Jan Haugan

 

Kopi: Bjarne Løkken – kontaktperson underskriftslister

          Kvikne.no

 

 

Underskriftslister fra Kvikne blir levert Ordfører torsdag 04.12.2014

 

 

 


 

UNDERSKIRFTSLISTE

 

Vil på det sterkeste gå i mot Tynset Kommune`s planer om nedtrapping av virksomheten ved Enan Trygdesenter.

Vi er redd dette forslaget fører til avvikling av helse og omsorgstjenestene som har sin base ved Enan Trygdesenter.

Det er da gjennomført en underskriftskampanje som uttrykker det samme synet som er anført.

Medfølgende er 539 underskrifter.

 

 

Underskrift-listens kontaktperson

Bjarne Løkken

Tlf 45693758

bjarnelokken@hotmail.com

 

 

    
  Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 15.12.2014

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Forfall:

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

SAKLISTE:

19/14

Godkjenning referat fra møte 21.11.14

Ingen merknader.

20/14

Enan Trygdesenter

De fleste har fått med seg at mindretallets forslag om å foreta en helhetlig konsekvensanalyse falt på kommunestyremøtet den 11.12.14.

Flertallets vedtak gir imidlertid åpning for fortsatt kamp om å bevare Enan som en helhetlig trygde- /omsorgs- og sykehjemsinstitusjon.

Vi har liten tro på at føringen - punkt 5, om at det "settes i gang et komitéarbeid, som skal se på arbeidsplassutvikling på Kvikne", fører frem. Vi har allerede arbeidsplassene på Enan. Målet er at disse skal bevares - og at nye skapes!

Vår oppgave blir nå å utarbeide en analyse, en såkalt "Kost-Nytteanalyse", dvs. man vurderer hva som er kostnaden og nytten av ulike alternativer. F.eks. å ha sykehjemsplasser på Tynset vis a vis Kvikne og kostnader og nytte/unytte med å flytte plassene.

Så må man også vurdere konsekvensen ut fra et bruker- og pårørendeperspektiv.

Et siste moment er konsekvensene for lokalsamfunnet av at arbeidsplasser, evt. familier flytter.

Enan er "limet" i bygda. Hvis det blir borte, skapes uante negative ringvirkninger.

Kampen for bygda kjempes nå over det ganske land. Vi må bygge allianser fra nord til sør - fra øst til vest.

Dette er kampen for fortsatt levende bygder.

Vi foreslår derfor å kalle prosjektet "LEVENDE BYGDER"


”LEVENDE BYGDER”

I kommunestyremøte den 11.12.14 ble følgende føringer vedtatt I det videre helse- og omsorgsarbeidet i kommunen.

·        Enan skal ikke legges ned. Innholdet endres fra å være omsorgsboliger med heldøgns pleie, til at beboere tildeles hjelp fra hjemmebasert omsorg.

·        Det skal være hvilende nattevakt på Kvikne.

·        Beboere som får tjenester i egen bolig (hjemme, Enan, Furumoen, Tjønnmosenteret, etc) vil bli utstyrt med trygghetsalarm, dersom det er ønskelig.

·        Tjenesten innen helse- og omsorgssektoren skal være tilpasset den enkeltes behov for hjelp og trygghet.

·        Det er viktig at riktig hjelp av god kvalitet gis på alle nivåer innen omsorgssektoren

Føringer:

 1. Det er viktig at det legges opp til en prosess for omorganiseringen der brukere og ansatte blir ivaretatt på en god måte. Administrasjonen bes legge frem en sak for kommunestyret i januar vedrørende gjennomføringen av omleggingene i helse- og omsorgssektoren.
 1. Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til et fornybart samfunn. Rådmannen bes legge frem en sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt bruk av solenergi og utskifting av oljefyrer. Andre lignende forslag skal også vurderes i saken.
 1. Det er et stort behov for språktreningsplasser. Administrasjonen bes legge frem en sak for kommunestyret, som peker på hvordan kommunen selv kan tilrettelegge for flere språktreningsplasser.
 1. 6000 innbyggere i 2020! For å oppnå vårt mål om å bli flere innbyggere må vi spisse innsatsen og tydeliggjøre tiltak for å oppnå dette. Rådmannen, i samråd med Formannskapet, får i oppgave å lage en strategi og handlingsplan for dette arbeidet.
 1. Ordfører, i samråd med formannskapet, setter i gang et komitearbeid, som skal se på arbeidsplassutvikling på Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med Kviknebygda.

Med dette som bakgrunn oppretter Kvikne Utvikling en egen arbeidsgruppe med følgende mandat:

Føringer punkt 1:

Utarbeide en kost-/nytteanayse i forhold til å flytte omsorgs- og sykehjemstilbudet fra Kvikne til Tynset.

 Brukerperpektivet og konsekvenser for lokalsamfunnet skal vektlegges.

 Arbeidegruppa ”LEVENDE BYGDER”  konstitueres og starter arbeidet  lørdag 3. januar 2015

Kvikne Utvikling har engasjert samfunnsviter og forsker Karl Johan Johannessen i prosessen og analysearbeidet.

Karl Johan er ansatt ved Høyskolen i Trøndelag og KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Folkemøte  avholdes mandag 12. januar, kl 19:30 i samfunnshuset.

Ordfører, partiledere, Helse-/ omsorgsjef og pressen inviteres.

Føringer punkt 5

Resultatet av analysen presenteres for Ordfører/Formannskap den 29.01.2015.

Følgende er forespurt og takket ja til å delta i arbeidsgruppa:

Egil Ween, Inger Grøtli, Ingeborg Schärer Nymoen, Erika Strand og Jan Haugan

Jan Haugan
referent

    
  Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 21.11.2014

Tilstede:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

John Svergja john.svergja@kvikne.no

 

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Torgeir Svergja torgeir.svergja@kvikne.no

 

 

 

 

Forfall:

Kopi:

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Eidsiva Brebånd  johan.flaa@eidsiva.net

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

 

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

 

 

SAKLISTE:

14/14

Godkjenning referat fra møte 10.11.14

 

Ingen merknader.

 

15/14

Enan Trygdesenter

 

Innstillingen fra rådmannen om å legge ned Enan, har skapt sterke reaksjoner. I samtale med politiske partier tror vi nå at Enan fortsatt vil bestå.

Tynset kommune står overfor store omstillinger, -spesielt innen helse og omsorg. Kvikne Utvikling vil bidra med at dette lykkes.

Når endelig vedtak er fattet om å beholde Enan, oppnevner KU en ”omstillingsgruppe” som, sammen med ansatte i kommunen, vil bidra med å skape en positiv endringsprosess.

Gruppen etableres umiddelbart etter at kommunestyret har behandlet saken

den 11. desember.

 

16/14

”Bygda-fiber”

 

Johan Ingvar Flaa fra Eidsiva Bredbånd informerte om deres rolle i utbyggingen av fiber på Kvikne.  I forbindelse med ”Bli kjent festen” i februar gis nærmere informasjon om fiber, og de muligheter dette gir. Før denne tid informeres på Kvikne.no.  Det tas sikte på å starte utlegging av fiber til nye kunder på Kvikne våren 2015.  Følgende link gir informasjon om betingelser: www.eidsiva.net

 

17/14

Status Kvikne fjellhotell

 

Det er kommet til forlik mellom Yset Eiendom og leilighetseierne.

18/14

Eventuelt:

 

Det engasjementet som er skapt i forbindelse med trussel om nedleggelse av Enan, er en positiv kraft, som vi tar vi med oss videre. Det blir store samfunnsmessige endringer framover. Hva kan kommunereformen bety for Kvikne?

Snart blir Kvikne ”Fiberbygda”. Dette åpner for nyskaping, vekst og optimisme.

 

Neste møte: mandag 15. desember.

 

Møtet slutt kl. 21.00

Jan Haugan

referent

    

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 10.11.2014

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

John Svergja john.svergja@kvikne.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

 

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

 

 

 

Forfall:

 

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

Torgeir Svergja torgeir.svergja@kvikne.no

 

SAKLISTE:

11/14

Godkjenning referat fra møte 29.9.14

 

Ingen merknader.

 

12/14

Enan Trygdesenter

 

Kommunens budsjettbehandling er i oppstartfasen og Kvikne utvikling har registrert en uro i Kviknebygda vedr. mulig nedskjæring i helse- og omsorgssektoren.

Dette gjelder ikke bare Enan, men det vil ha ringvirkninger på både brukere, ansatte, skole, butikker, mm.  En konsekvensanalyse må foretas.

Kommunen har brukt betydelig midler på å bygge opp Kvikne, og optimismen er stor i bygda.

Man kan ikke akseptere at en stor arbeidsplass som Enan på Kvikne blir radert bort med et pennestrøk.

Kvikne Utvikling tar kontakt med Rådmannen, Ordføreren og bygdas politikere for å få istand et møte vedr. denne saken. Det er viktig å skape engasjement og inkludering. Ca. 16% av kommunens eldre over 80 år bor på Kvikne.

 

Vedtak:

Jan Haugan, Bente Bekken og Pål Strand gis mandat til å snarest mulig, sette sammen en gruppe som ber om et møte med ordfører og rådmann for å belyse saken.

 

13/14

Bli-kjent-kveld

 

Hytteeiere og mange nye innflyttere har kommet til Kvikne, og disse bør inviteres til en bli-kjent-kveld. Kvikne består av mange lag og foreninger som kan tilby mange aktiviteter. Dette må vi få presentert på en skikkelig måte. Kvikne utvikling skaffer en oversikt over hytteeiere og nyinnflyttere og planlegger et arrangement på nyåret.

 

 

Neste møte:

 

Fredag 21.11.14 – kl. 18:00. Innkalling og sakliste kommer fra Jan.

 

 

Møtet slutt kl. 19:00                                            

 Inger Grøtli (referent)

 

Sosiale media er en viktig kilde for å spre informasjon.

 

Vi følger utviklingen på Facebook: (flere vi kan ta med her?)

 

Aktør

Ant. Likes 01.07.2014

Ant. Likes

10.11.2014

 

 

Kvikne utvikling

156

 181

 

 

Norsk Ørretfiskefestival

572

 587

 

 

Kvikne i Nord-Østerdal (lukket gruppe)

274

 313

 

 

Statoil Kvikne

307

 320

 

 

Tynset kommune

750

 812

 

 

Kviknegutta

918

1317 J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 29.09.2014

Tilstede:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Torgeir Svergja torgeir.svergja@kvikne.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

John Svergja john.svergja@kvikne.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

 

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

Kvikne-Rennebu Kraftlag

Driftssjef Kjetil Asphaug               kjetil@krk.no

Everksjef/Nettsjef Kristin Reitan  kristin@krk.no

Forfall:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

SAKLISTE:

9/14

Godkjenning referat fra møte 1. juli  2014

Ingen merknader.

10/14

Fiber – på Kvikne

Kvikne utvikling ser det som meget viktig at Kviknebygda kan tilby fiber til innbyggerne. Fiber/bredbånd er avgjørende for bosetting på bygdene. Dette vil generere arbeidsplasser og tilflytting. Tilflytting genererer også abonnenter for Kraftlaget.

Kvikne utvikling kaller dette prosjektet for «Bygdafiber».

Solidaritetsprinsippet viktig – Samme pris for alle abonnenter.

Etter annonsering på kvikne.no og facebook om interessen for fiberkabel på Kvikne, viser det seg at over 60 husstander har meldt sin interesse hittil.

Orientering fra Kraftlaget:

·         KRK eier fibernettet og tar utbyggingskostnadene.

·         Har samarbeidsavtale med Eidsiva bredbånd som eier kundene.

·         Eidsiva leier fibernettet av KRK.

·         Dersom Eidsiva ikke vil bygge ut, kan andre aktører inngå avtale med KRK som eier og vedlikeholder nettet.

·         Nord-Østerdal Kraftlag eier kabelen fra Tynset til Nytrøa – KRK eier fra Nytrøa til Rennebu og videre nedover til Meldal.

·         4.990,- er Eidsivas tilkoblingsavgift til hver enkelt abonnent.

·         Viktig at alle som naturlig hører til en sentral blir tatt under ett.

·         Kostnadsoverslag for utbygging av fiber i Kvikne sentrum (jfr. Forevist kart) er 2 mill.

·         For å få dekt hele Kvikne, er kostnaden såpass stor at man må søke eksterne midler.

·         Kvikne utvikling kan bidra til skogrydding, o.l. for å få ned utgiftene.

Konklusjon:

Kvikne utvikling ser det som meget viktig at hele Kvikne sees under ett.

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. En søknad bør sendes Hedmark fylkeskommune snarest.

Hedmark fylkeskommune har dessuten nylig ansatt en prosjektleder for ’Bredbåndprosjekt i Hedmark’, et prosjekt som nettopp skal bidra til å få ’bedre bredbåndsdekning i fylket’. Denne personen må det tas kontakt med. Se omtale her:https://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Naeringsutvikling/Bredbaandsprosjekt-i-Hedmark/(language)/nor-NO

John og Torgeir Svergja oppnevnes til prosjektgruppa «Bygdafiber» med det mål å utarbeide en søknad til Hedmark Fylkeskommune, for å få tilskudd til bredbånd/fiber for alle innbyggerne på Kvikne.

Kvikne utvikling og Kraftlaget samarbeider om videre utbygging av bredbånd/fiber på Kvikne.

Møtet slutt kl. 22:00

Inger Grøtli

referent

 Styremøte 2.juli 2014 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 01.07.2014

Tilstede:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Haugan janhaugan@live.no

Torgeir Svergja torgeir.svergja@kvikne.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

John Svergja john.svergja@kvikne.no 

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Forfall:

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

SAKLISTE:

5/14

Godkjenning referat fra møte 9. april 2014

Ingen merknader.

6/14

Fiberkabel

Det er kommet innspill fra Kvikne-Rennebu Kraftlag om det er flere interesserte for fiberkabel i forbindelse med legging av fiberkabel i Helgesgård fritids- og boligfelt/Krullhaugen boligfelt. Etter en undersøkelse blant beboerne på Yset, viser en foreløpig undersøkelse at nær 40 husstander på Østsiden av Orkla er interessert. (Plassetervegen, Grøtligrenda, Haugan boligfelt, mm. ) I tillegg finnes det potensielle kunder i hyttefeltene i området.

Kvikne Utvikling oversender en oversikt over potensielle kunder med gnr/bnr. til Kvikne-Rennebu Kraftlag. Samtidig orienteres Kraftlaget om Kvikne utvikling tar initiativ til å kartlegge ytterligere potensielle kunder i hele Kviknebygda.

Dette annonseres på kvikne.no og Facebook.

7/14

Markedsføring Helgesgård fritids- og boligfelt/Krullhaugen boligfelt

Fridar Skjerve og Dagfinn Vold er kontaktet, og de er interessert i å lage et godt markedsføringsprodukt for Kvikne og ledige tomter. Midler er avsatt på fond, og vil trolig dekke disse markedsføringsutgiftene. Det berammes et møte med dem for nærmere planlegging, slik at det ferdige produktet blir klart til våren 2015.

8/14

Eventuelt

·         Kvikne utvikling har registrert et par avisinnlegg vedr. Krullhaugen boligfelt. Denne planen er politisk ferdigbehandlet og vedtatt, og disse meningsytringer kommer derfor noe sent. Planen har vært ute til høring og offentlig ettersyn og, slik vi kjenner til, uten innsigelser. Kvikne utvikling ønsker engasjement, og konstruktive diskusjoner liker vi – det skaper utvikling!

Minner i den forbindelsen om Utviklingslagets formålsparagraf §2:

Kvikne Utvikling skal arbeide for å fremme bygdas felles interesser, og arbeide for et godt sosialt og kulturelt miljø, være bindeledd mellom privatpersoner, lag, organisasjoner og næringsliv, i den hensikt å gi informasjon, og å være et felles forum for utveksling av tanker og idèer.

Kvikne Utvikling vil ta vare på bygdas interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

·         iZettle – Etter å ha høstet erfaringer etter en tids bruk, har vi kommet fram til at minstegebyret på 50 kr går ut.  Ellers er leievilkårene som før:

Leietaker betaler alltid gebyret til iZettle, som er 2,75% av transaksjonsbeløpet.

I tillegg betales følgende gebyr til Kvikne Utvikling:

-Om leietaker har egen iZettleavtale og leier kun selve kortterminal (ikke nettbrettet): 1% av brutto transaksjonsbeløp.

-Om leietaker har egen iZettleavtale og leier helt sett: 2% av brutto transaksjonsbeløp.

-Om leietaker ikke har egen iZettleavtale, dvs at Kvikne Utvikling sin avtale brukes, og leier helt sett: 3% av brutto transaksjonsbeløp.

Altså betales det ingen faste avgifter, bare gebyr av mottatt beløp.

·         Markedsføring på sosiale media er verdifull, og helt gratis.

Status fra Facebook siden aprilmøtet:

Aktør

Ant. Likes 09.04.2014

Ant. Likes 01.07.2014

Kvikne utvikling

134

156

Norsk Ørretfiskefestival

226

572

Kvikne i Nord-Østerdal (lukket gruppe)

250

274

Statoil Kvikne

300

307

Tynset kommune

687

750

Kviknegutta

861

918

·         Vollandagan – Arrangement opprettes på Facebook og det oppfordres til å invitere alle sine venner til dette.

·         Bjørgan – Restaureringsarbeidet har startet. Det forventes å være ferdig i løpet av 2015.

Møtet slutt kl. 22:00

Inger Grøtli

referent

    

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling på Håndlaget 09.04.2014

Tilstede:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Jan Hauganjanhaugan@live.no

Torgeir Svergjatorgeir.svergja@kvikne.no

Inger Grøtlii_grotli@hotmail.com

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Bente Fossen Bekken bente.bekken@gmail.com

Rainer Hellmann rainer@kvikne.net

SAKLISTE:

1/14

Konstituering av styret i Kvikne utvikling

Jan Haugan (leder)2015

1.    vara – John Svergja 2015

Rainer Hellmann (nestleder)  2016

2.    vara – Kirsten Lund 2015

Pål Strand 2015

3.    vara – Torgeir Svergja (kasserer)2016

Inger Grøtli(sekretær)2015

Bente Fossen Bekken         2016

2/14

Betjening av Infokiosken i sommer

Infokiosken finansieres av kommunen, men driften er underlagt Kvikne utvikling.

Mange tilbakemeldinger om misnøye vedr. åpningstidene.

Nå har det kommet flere alternativer på banen.

Arbeidsgruppe ble oppnevnt, bestående av Kirsten Lund, Pål Strand og Rainer Hellmann.

Konklusjon: Arbeidsgruppa tar kontakt med Bernt Robert Hansen snarest og evt. reviderer/utarbeider ny avtale mellom Kvikne utvikling og Tynset kommune.

Gjennomgang av avtaler, rutiner, vareutvalg, åpningstider nødvendig.

Gruppa sjekker samtidig med kommunen vedr. mulighetene for tilskudd til sommerjobber for skoleungdom.

Målet er å ha åpent hver dag i fellesferien.

Det utarbeides en oversikt over severdigheter som står på veggen i Infokiosken.

Kviknebrosjyre er under arbeid i nettverksgruppa.

Pål inviterer til første møte – Kirsten har ansvaret.

3/14

Status Krullhaugen

Lederen minner om Utviklingslagets formålsparagraf§2

Kvikne Utvikling skal arbeide for å fremme bygdas fellesinteresser, og arbeide for etgodt sosialt og kultureltmiljø, være bindeleddmellom privatpersoner, lag, organisasjoner og næringsliv,i den hensikt å gi informasjon, og å være et felles forum for utveksling av tanker og idèer.

Kvikne Utvilklingvilta varepå bygdasinteresser som et hørings-og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

Anbudsrunden er ferdig og veg skal bygges i nedre felt av reguleringsplanen.

2.850 mill. er bevilget.

Området må markedsførers sterkt som bolig-/fritidsbebyggelse. En visualisering/visjon må utarbeides. Jan avventer tilbud fra 2 leverandører.

Midler tilgode bør øremerkes Vollanvegen og Hauganvegen.

Viktig at pengene forblir på Kvikne.

Saken taes opp igjen når de faktiske tall ligger på bordet.

Konklusjon:

Lederen søker kommunen når alle tilbudene er kommet inn.

4/14

Eventuelt

·         Grasrotandelen:
Kvikne utvikling deltar ikke i denne, da dette er et organ som er til for lag/foreninger/innbyggere i bygda. Et evt. overskudd skal gavne Kviknebygda. Prinsipielt er det bedre at lag og foreninger får disse midlene.

·         Hotellet:
Status – Begge parter har anket dommene, så rettsakene fortsetter. Vindu er knust og hotellet forfaller.  Jan tipser Moe om dette, og en midlertidig «redning» må foretas. Får samtidig status vedr. hotellet.

·         Markedsføring på sosiale media er helt gratis, og man når utrolig mange lesere J

Et lite eksempel fra Facebook:
134 likes  - Kvikne utvikling 

226 likes - Norsk Ørretfiskefestival

250 medlemmer – Kvikne i Nord-Østerdal

300 likes – Statoil Kvikne

687 likes – Tynset kommune

861 likes -  Kviknegutta

Osv. J

Møtet slutt kl. 22:00

Inger Grøtli

referent


 Enter Title Minimer

Referat fra årsmøte i Kvikne Utvikling på Kvikne Skole 03.04. 2014

Tilstede:

Jan Haugan
Bente Fossen Bekken
Ivar Mjøen
Inger Grøtli

Annemette Bekken
Arne Bekken
John Svergja
Torgeir Svergja

Esten Skullerud
Trygve Estensgård
Rainer Heilman

Sak 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 2

Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen

Møteleder:                      Arne Bekken
Referent:                         Inger Grøtli
Underskrive protokoll:  Annemette Bekken og John  Svergja

Sak 3

Styrets årsberetning

Årsberetning gjennomgått av Jan Haugan.

Beretningen ble godkjent med følgende merknader:

·         Rapport fra undergruppen Skiltkomiteen ikke innkommet til årsmøtet ihht. Årsmøtevedtak 2012.

·         Lederen i Kvikne Utvikling har representert i Nettverk Kvikne.

Sak 4

Revidert regnskap

Regnskap for 2013 ble gjennomgått og godkjent.  Saldo pr. 31.12.13 viser  kr 30.037

Sak 5 

Valg av styret

Pål Strand (2015)- ikke på valg
Inger Grøtli (2015- ikke på valg
Bente Fossen Bekken (2016) – gjenvalgt
Jan Haugan (2016) – gjenvalgt
Rainer Heilman (2016) ny

Varamedlemmer:

1.              John Svergja (2015)

2.              Kirsten Lund (2015)

3.              Torgeir Svergja (2015)   

4.                      

Sak 6

Valg av leder for 1 år

Jan Haugan

Sak  7 

Valg av valgkomite og revisor for 2 år

Valgkomite

Hans Kaspar Bjørsagård (2015) leder
Esten Skullerud (2016)

Revisorer:

Kari Åse Akerli Stai (2015)
Heira Schärer (2016
) gjenvalgt

Sak 8

Andre innkomne saker

Ingen saker innkommet, men følgende ble tatt opp:

·         Jan Haugan orienterte om status Krullhaugen boligfelt

·         John Svergja orienterte om de 3 betalingsterminalene iZettle som Kvikne utvikling har kjøpt inn for utlån til arrangementer i regi av lag og foreninger på Kvikne. Fullstendig orientering vil bli lagt ut på www.kvikne.no

                 

Annemette Bekken

John Svergja

sign.

sign.

    
 Referat Styremøte 23. januar 2014 Minimer

Styremøte i Kvikne Utvikling

Sted: Håndlaget

Tid: Torsdag 23.1.14 kl 1930

 

Til stede:

Pål Strand

Inger Grøtli

Kirsten Lund

John Svergja

Jan Haugan

Fra Grunnlovskomitene møtte: Jorid Stai, Arne Bekken, Caspar Schärer og Kristoffer Flaa Sørensen

Forfall: Bente og Ivar

 

Sak 1 Godkjenning av referat fra møte den 18.12.13

Vedtak: Godkjent med følgende endring under punkt 4 – Krulljordet. Avsetning i budsjettet for 2014 skal være 2.6 mil.


Sak 2 Gjennomgang av programmet for Grunnlovsjubileet 10. april:

Avduking av bautaene ved Vollan bru. Samarbeide med skolen.

Leder for 10. april- arrangement: Jorid Stai

Vedtak.

Komiteen møtes torsdag 30.1 kl. 13.00 for å utarbeide detaljert program

Oversendes ordfører - bersvend.salbu@tynset.kommune.no


17. mai

Leder for 17. mai arrangementet: Caspar Schärer

Arrangementskomite: Kristoffer Flaa Sørensen, Anne Laila Fossum, Caspar Schärer, Bente Bekken.

Leder: Caspar Schärer

Program:

Ramme: Tradisjonelt kveldsarrangement for voksne i samfunnshuset. Bruk av egne lokale krefter, lavkost/- dugnadsarrangement.

Innhold: Tale, underholdning/kulturprogram, servering, dans.

Detaljer:

Programleder: Caspar Schärer.

Tale: Ordfører Bersvend Salbu.

Kultur/underholdning: Sang ved Kvikne songlag, scenisk ved elever Kvikne u-skole, allsang.

Bevertning ved Støtteforeningen Kvikne samfunnshus.

Dansemusikk ved DGG og Ted Evans.

Mere detaljer:

U-skoleelever framfører sekvenser fra "En glad gutt". Musikkledsagelse ved Ted Evans evt. forsterket ved behov.

Kvikne songlag framfører sanger med tekst av Bj. Bjørnson, melodi av bl.a. Julius Svergja, Jon Schärer, samt Guds fred over huset av Anders Reitan.

Allsang: Song til Kvikne, Ja, vi elsker, akk. v/Nikoline Svergja, flygel.

Programleder kan si noe om kviknedølenes forhold til BB, samt litt om 17. mai 1914.

Vi har ikke mulighet til å rekonstruere Stormusikken, men DGG kan starte dansespillinga med musikk som ble spilt i Kvikne for 100 år siden (kvikneleker og litt fra repertoaret til Stormusikken).

Vi regner med at programmet skal vare bortimot 1 1/2 time. Hvis det blir mindre enn det, kan vi vurdere å ta servering etter talen, før underholdningen.

Slik er programmet pr. i dag.

Caspar

 

2. og 3. august – Vollandager

Lørdag 2. august. Gammeldags høyonn med hest, slåmaskin/sleperive

Tema: ”Hesten som arbeidskamerat og venn gjennom 200 år”

Ansvarlig: Jan Haugan

Søndag 3. august. Sætermesse

Ansvarlig for Vollandagen: Stiftelsen Vollan v/PerHvamstad

Detaljene i programmet er enda ikke klar

 

15. oktober – Konsert i Tynset Kuturhus

Ansvarlig for arrangementet: Jan Haugan og Beate Hjertaker

Forslag til følgende program kan gjennomføres under forutsetning av støtte fra Norsk

Kulturråd. Søknaden blir behandlet medio mars:

Vi har hatt et møte med Henning i dag, og har følgende tanker for konserten i uke 42:

Vi skal jo også ha konserter i Molde samme uke, og må finne et opplegg slik at begge ting kan la seg gjennomføre. Vi håper derfor det kan være aktuelt at konserten i Tynset blir onsdag 15. Så kan vi reise til Oppdal for overnatting samme kveld, og videre til prøver i Molde torsdagen.

Ellers pratet vi om følgende, litt i stikkordsform:

 • Vi bør ha en eller to sangere som kan synge de to nyskrevne sangene i tillegg til andre, og som også kan delta i Molde. F.eks. Isa Gericke, Håvard Stensvold.

 • «Gamle» Bjørnson-sanger, f.eks. Fra Monte Pincio (Grieg)

 • Orkesterverk: Grieg: Peer Gynt-suite og/eller Sigurd Jorsalfar-suite.

 • Bjørnsonsanger med barnekor? F.eks. et potpourri som Henning kan lage arr. til. Har dere ikke et bra barnekor på Tynset?

 • "Bjørnson i Europa". Musikk fra de stedene Bjørnson oppholdt seg i Europa (Italia, Frankrike, Østerrike)

 • Noe med Henning?

 • Edvard Hoem konfransier.

Hva tror du om dette? Bare kom med reaksjoner.


Med vennlig hilsen

Geir Solum

Produksjonssjef

tlf. +47 413 02 909

––––––––––––––––––––––––

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER

www.tso.no

Olavskvartalet

7408 Trondheim


8. Desember

Ansvarlig: Anne Laila Fossum

Hun har med seg Siri Beate Fossum og Embret Nordset Moen

Hva er mer naturlig enn å avslutte jubileumsfeiringen, med et arrangement der dikteren fra Kvikne er hovedpesonen, født på Bjørgan den 8. dember 1932.

Slagoret for jubileet er intet mindre enn Ja, vi elsker……

Progamment er i ”støpeskjeden”.

Vedtak:

Etter hver som detaljene i programmene er klare oversendes det ordfører.

bersvend.salbu@tynset.kommune.no


Sak 3. Betalingsterminal

Èn iZettle betalingsterminal er anskaffet og prøvd ut. Fungerer meget bra. Er dessuten adskillig billigere både i innkjøp og drift enn ’vanlige’ terminaler Sparebanken Hedmark har bidratt med solid økonomisk støtte til prosjektet, uten å stille noen krav til teknologisk løsning eller plikt til konto deres bank. Vi har dog gitt tilbakemelding på at vi tydelig vil synliggjøre at vi har fått støtte fra dem (på nettsider etc).

Vedtak:

Vi går for iZettle-løsningen.

Følgende utstyr kjøpes inn, for å kunne leies ut til lag/foreninger/næringsliv/privatpersoner:

iZettle-terminaler: 3 stk (1 er allerede kjøpt)

Smarttelefoner, evt. nettbrett med mobilmulighet: 3 stk

OneCall kontantkortabonnement: 3 stk.

Kvitteringsblokker: 3 stk.

Kofferter: 3 stk

Kvitteringsskriver: 1 stk.

Totalt vil dette komme på ca 15 000,-

John forestår innkjøpene.

Utleievilkår:

Leietaker betaler alltid iZettle-gebyret på 2,75%.
I tillegg:

-leietaker har egen iZettleavtale og leier kun terminal: 1% av brutto transaksjonsbeløp.

-leietaker har egen iZettleavtale og leier hel koffert (også kvitteringsskriveren om ønskelig): 2% av brutto transaksjonsbeløp.

-leietaker har ikke egen iZettleavtale, dvs at Kvikne Utvikling sin avtale brukes, og leier hel koffert (også kvitteringsskriveren om ønskelig): 3% av brutto transaksjonsbeløp.

John lager utleieavtaledokument og oppretter egen side på kvikne.no, under Kvikne Utvikling, for markedsføring og info

 

Sak 4 Krullhaugen

Jan Haugan orienterte om møte med Rådmann og Teknisk sjef den 23.01 vedr. infrastruktur på Krullhaugen.

Til tross for kommunestyrevedtak om at området BK1/B1 til og med BK 6, skal opparbeides, vil administrasjonen på nytt fremme Krullhaugen som sak i neste kommunestyremøte. KU arbeider videre med å få vedtatte plan realisert.

Vedtak: Styreleder føler opp saken


Sak 5 Eventuelt

Doktorboligen:

Rådmannen innstiller for Formannskapet å tilby eiendommen til Sveum Eiendom A/S for kr 200.000. Kjell Sveum har over for KU gjort det klart at han ikke kommer til å gå utover sitt tilbud på kr. 100.000. KU vil gjøre poliske fremstøt for å unngå at boligen på nytt blir lagt ut for salg- og arbeidsplasser går tapt.

Vedtak: Styreleder på i oppdrag å følge opp saken.


Årsmøte for 2013.

Avholdes torsdag 27. mars kl. 19.30 på Kvikne Skole.

avtaler og rutiner

.

Kvikne 21.12.13

JH/CS/JS

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no