1. desember 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistorisk møteref. 2013
This text is replaced by the Flash movie.

 Styremøte 18.desember 2013 Minimer

Styremøte i Kvikne Utvikling

Sted: Håndlaget

Tid: Onsdag 18.12.13 kl 1930

 

Til stede:

Bente Fossen Bekken

Pål Strand

Kirsten Lund

John Svergja

Jan Haugan

 

Meldt forfall:  Inger,Ivar, Esten

 

Sak 1   Godkjenning av referat fra møte den 20.09.13

Vedtak: Referatet godkjent.

 

Sak 2   Status Jubileumsfeiring 2014

- Bautaene.-  Informasjon om Anders Rambech og Richard Floor er klar.

   Bente tar ansvar for å lese korrektur og oversender det til Esten for trykking.

   Esten kontakter Bernt Robert for trykking av kart-info.

   Jan tar ansvar for såing i området rundt bautaene til våren.

 

-Norsk Kulturråd har, etter søknad, gitt støtte på kr. 100.000  til ny musikk til      Bjørnsons  tekster, med forbehold om Stortingets budsjettforslag for 2014.

 

            . Bjørgan blir ikke ferdig restaurert i 2014.  

   KU engasjerer seg i saken.

 

-NRK. Foreløpig ingen avklaring.

 

-17.mai. Komiteen opplyser at programmet så å si er klart.

 

-”Blakken” kan leses som ”føljetong” på Kvikne.no hele etterjulsvinteren.

  Det jobbes med å skape aktivitet på Vollan med tema: ”Hesten som

  arbeidskamerat og venn gjennom 200 år”.

 

 

            -8. desember – Bjørnsons fødselsdag.  Anne Laila har ansvar for programmet denne

               dagen, som blir avslutningen på jubileumsfeiringen.

 

            -”Bygda pyntes til fest” – Det er bevilget kr 23.000 fra SMIL-midler. Må være

                ferdig til 17. mai. Ansvar: Kristin og Jan

 

            -Markeringer 4. mars

             Kvikne Kirke var valgkirke  i 1814.  2 representanter fra bygda ble valgt som

             utsendinger til Elverum, som så valgte representantene til Eidsvoll. Takksigelsen til

             Christian Fredrik,  med underskriften på de 12 menn fra Kvikne, er bevart

               på Riksarkivet.  På nyåret vil menighetsrådet motta kopi av denne.

               Dette bør markeres på en eller annen måte.  Egil Ween er leder av Fellesrådet,

              og medlem av Kvikne menighetsråd. Jan kontakter han.

 

            -Markering 10.april

            Utsendingene til Eidsvoll møttes  første gang i Eidsvoll Kirke 10. april.

            Det er kommet innpill på å markere denne dagen med avduking av bautaene til

             Rambech og Floor.

            Styret arbeider videre med saken

 

            Vedtak:

            Saken tas til orientering/etterretning.

 

Sak 3   Kollektivtilbud

            Kollektivtilbudet i Kvikne er, med unntak i helgene, forholdsvis bra. Det jobbes med

            å legge ut informasjon om busstider, og vilkårene for bestillings-drosje på Kvikne.no

           

Vedtak: Bente følger opp saken

 

Sak 4   Krulljordet.

            Opparbeidelse av infrastruktur i Krullhaugen har latt vente på seg. I brev til

             Kommunen datert 1.11.13 ble dette påpekt. Tilsvar fra rådmannen datert 13.11.13

            forsinker prosjektet.  Sitat: ”Prosjektering er bestilt. Avhengig av resultatet

og hva kostnadene blir, må Kommunestyret bevilge midler og avgjøre hvordan tiltaket skal gjennomføres.  Dette kan tidligst skje sommeren 2014”

            I virksomhetsplan for 2014, ble det opprinnelige vedtaket om full tilrettelegging av

av tomter på Krulljordet, foreslått endret til å omfatte noen få tomter i nedre del av feltet.  Kommunestyrets representant fra Kvikne, Rune Storli, hindret dette

            med sitt endringsforslag, som sikret full opparbeidelse av vedtatt reguleringsplan.

Vi merker oss at under votering fikk endringsforslaget til Rune 100% tilslutning.

Det er avsatt 1.6 millioner i budsjettet for 2014, for opparbeidelse av vei, vann og avløp.

            Frist for prosjekteringen er satt til 10. januar. Det betyr at anbudsinnbydelse kan

starte allerede på nyåret.  Dermed kan arbeidet begynne så snart tela har gått.

 

Vedtak:

            Styreleder får i oppdrag å følge opp kommunestyresak 82/13 med følgende

            endringvedtak for Krullhaugen:

           

           

 Side 18 – Avsnitt: «Utbygging infrastruktur Krullhaugen»

Områdene i fase 1- utbygges fra BK1/B1 til og med B6. Dvs. nedre del mellom

Grøtlivegen og Hauganvegen. Dette vil gi en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging.

 

Side 19 – Avsnitt: «Vann, avløp, renovasjon»

Endres til:

Det som er lagt inn her, er vann og avløp fra eksisterende ledningsnett. Det er

tilstrekkelig til å nå tomtene B5 og B6 v/kraftlinja. Vurder samme tilknytning til kum i VA-nett Hauganvegen.

           

                  

Sak 5   Gang-/sykkelveg

Komiteen har vært i kontakt med vegvesenet i håp om å kunne innføre fartsbegrensning gjennom bygda. Dette ble avvist. Komiteen jobber videre med saken

           

Vedtak: Saken tas til orientering

 

Sak 6   Kvikne Fjellhotell

             Det er opprettet kontakt mellom KU og leder for eierne av leilighetene.

             KU avventer resultatet fra rettsaken før videre dialog.

           

Vedtak: Saken tas til orientering.

 

Sak 7   Valg av medlem til Stiftelsen Vollan         

Vedtak: Jan Haugan ble valgt som medlem til styret i Stiftelsen Vollan.

Sak 8 Eventuelt

-Turistinformasjonen.

Driften av info-kiosken finansiers av Kommunen, men ansvaret for driften er underlagt Kvikne Utvikling. Det vil være nyttig at vi sammen ser på avtaler og

            rutiner for driften.

           

Vedtak: Kirsten og Pål kontakter Bernt Robert Hansen i Tynset kommune for gjennomgang av avtaler og rutiner.         

 

-Mobil betalingsterminal

Mangel på kontanter ved ulike arrangementer er et problem. KU vil derfor se på ulike  løsninge,  for mulig bruk av mobil betalingsterminal.

 

 

Vedtak: John undersøker alternative løsninger.

 

Kvikne 21.12.13

Jan Haugan

 

    
  Minimer

Styremøte i Kvikne Utvikling

Sted: Håndlaget
Tid: Fredag 20.9.13 kl 1930

 

Til stede:
Jan Haugan
Pål Strand
Ivar Mjøen
Inger Grøtli
Kirsten Lund
Ingrid Jacobsen
Meldt forfall: Bente, John og Esten

 

Sak 1   Godkjenning av referat fra møte den  24.4.13

Vedtak: Referatet godkjent.

 

Sak 2   Status Jubileumsfeiring 214

-Bautaene til Anders Rambech og Richard Floor flyttet til Vollanbrua.

-Ny Musikk til Bjørnsons tekster. Søkt om midler fra Norsk Kulturråd for fremføring i Tynset kulturhus 16.10.2014. Trondheim Symfoniorkester, Henning Sommero og Edvard Hoem er bl. andre involvert.

-Restaurering Bjørgan. Forsinkelse. Jan tilskriver Nord-Østerdalsmuseet som skal møte Statsbygg for avklaring.  Må være ferdig til Bjørnsons fødselsdag 8. des

 

-Status NRK. Foreløpig ingen tilbakemelding

 

-17.mai 2014. Caspar Schärer  leder for kvelden. Ordfører Salbu holder festtalen.       

Vedtak: Saken tas til orientering

 

Sak 3   Organisering jubileumsåret

-Infomøte/valg av komite/fremdrift:
På grunn av programavklaring med Vollan Nasjonalparksenter, der foreslått tema for 2014 er ”Hesten som arbeidskraft og venn i 200 år”, utsettes tiltenkt åpent infomøte medio september til medio november.

 

-17 mai kveld. Koordineres med dagprogrammet til skolen. Forslag til komité: 
Bente Fossen Bekken, Kristoffer Sørensen, Anne Laila Fossum, Caspar Schärer.

-”Blakken” Bjørgan/Vollan.
Bondefortellingen om ”Blakken” blir gående som ”føljetong” på Kviknesida fra januar 2014. Alle Kviknedøler bør lese den.

-8. des. Bjørnstjernes fødselsdag: ”Fra Bjørgan til Kirka” Ansvarlig: Anne Laila

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 4   Status kollektivtilbud

-Kirsten orienterte om status. Så snart komiteen får kontakt med ansvarlig person i bussfirmaet er målet å få utarbeidet infobrosjyre for bussgang og bestillingsdrosje.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 5   Infrastruktur Krulljordet.

-Forsinket fra Kommunen.  Vi ”presser” på for fremdrift.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 6   Status gang-sykkelveg-

-Komiteen for gang-/sykkelveg opplyser at det ikke er bevilget penger i nasjonal transportplan for inneværende periode.  De følger opp saken.

 

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 7   Status Kvikne fjellhotell

-Saken er havnet i rettsystemet. Avventer utfallet.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 8 Eventuelt

Ingen saker

 

 

Kvikne 3.10.13
Jan Haugan

    
  Minimer

 Bidrag til 200 -års jubileet fra Kvikne i Tynset kommune.

Fra bygda Kvikne - lengst nord i Østerdalen, var 2 personer representert på Eidsvoll i 1814 - Anders Rambech og Ricard Floer.  Men det som gjør bygda spesiell er at Bjørnstjerne Bjørnson er født her.   I følge Edvard Hoem: «var kanskje Bjørnson den fremste av dei som i det 19. århundre kjempa for å realisere intensjonane i grunnlova av 1814. I hans tid og under hans åndelege førerskap fekk Norge gjennomført store demokratiske reformer: Ein parlamentarisk statsskikk vart innført. Lova om jury innførte lekmannskjønnet som sentral instans i rettsvesenet. Deretter fekk vi almen stemmerett for menn, reint norsk flagg, og til slutt vart unionen med Sverige oppløyst fordi den stod i vegen for ei  reel  likestilling mellom  dei  to nordiske broderfolka. Allmenn stemmerett for kvinner vart innført etter Bjørnsons død, men han var ein av dei tidlegaste og fremste talsmennene også for denne saka., på same måten som hans argumentasjon førte fram til den allmenne offentlege skolen der barn frå ulike sosiale miljø saman kan få kunnskap og utvikle felles verdiar og haldningar.”

«JA VI ELSKER» -er slagordet for 200- års jubileet.  Hva er da mer naturlig enn å markere dette i bygda der dikteren av Fedrelandssangen vår ble født.

I forbindelse med 100 års markeringen av Bjørnsons død i 2010 ble fødestedet, Bjørgan, restaurert utvendig.  Det er nå bevilget ytterligere midler til innvendig restaurering av rom og møbler.  Vi håper alt er klart primo 2014.

At Bjørnsons fødested Bjørgan er ferdig totalrestaurert i jubileumsåret må selvfølgelig markeres.   I tillegg ønsker vi å markere Bjørnsons fødselsdag, 8. desember.

Det er for tidlig å ha et endelig program, men dette er skisser til de to arrangements-dagene vi arbeider med:

 

1)REÅPNING AV BJØRGAN - FREMFØRING AV BJØRNSONS SANGER.

Reåpning av Bjørgan har vi tenkt midtsommers 2014.

Forslag til program:

 Offisiell åpning ved ordfører.  (Det vil bli rettet henvendelse til kulturministeren om å delta.)

Eier av gården Bjørgan og omviser/guide – Solveig Schärer Frengstad – orienterer om stedet og restaureringsarbeidet.

«Ja vi elsker» …….. Kvikne Songlag., Kvikne skolekorps og Kvikne Storband.

Folkefest på Nasjonalparksenteret Vollan med følgende program:

Edvard Hoem fremfører utdrag fra biografien om Bjørnson.  (Hoem har takket ja)

”Blakken”- Tablå med elever fra Kvikne Skole. (Bjørnson samlede verker II, s. 168.)

Kvikne Songlag og lokale ”artister” fremfører Bjørnsons sanger.

Ingrid og Caspar Schärer spiller ”Brudeslåtten”( Bjørnson samlede verker II s.589)

Om kvelden: Konsert i Kvikne kirke med: Hilde Brunsvik (vokal) og Dag Filip Roaldsnes (piano) fremfører sanger av Bjørnstjerne Bjørnson. ”Konferansier”: Edvard Hoem,

 

 

2)Markering 8. DESEMBER 2014:

Tittel: «Ja vi elsker» …………Bjørnstjerne Bjørnson

Det skal markeres på Bjørgan, der han ble født denne dagen i 1832, og i Kvikne kirke, der han ble døpt.

Forslag til program:

Solveig Schärer ønsker velkommen og forteller om Bjørnsons barndom på Bjørgan,

En gutt spiller Bjørnstjerne i lek med hunden, grisen, katten- fra ”Blakken”

Tablå fra en av bondefortellingene (Synnøve Solbakken/Arne/En glad gutt) med barn fra Kvikne skole.

Ordføreren legger ned krans ved bautaen på Bjørgan,

”Kviknekoret” (hele bygda)med Kvikne Songlag synger ”Ja vi elsker.”

Fakkeltog fra Bjørgan til Kvikne Kirke. I front Blakken og den aldrende Bjørnson i sleden.   Gutten Bjørnstjerne, med en eller flere av dyra sine, deltar i fakkeltoget,

Konsert i Kvikne kirke: ”Vi synger julen inn med Bjørnsons-sanger”.  Kor og korps deltar.

Også profesjonell deltakelse (ikke bestemt hvem), men vært i kontakt med flere artister har vist interesse, bl.a. Henning Sommero.  Han ønsker å skape noe nytt omkring de 800 melodier som er skrevet til Bjørnsons sanger,

Konserten avsluttes med at Bjørnson reiser seg med ordene: ”De gode gjerninger redder verden.» (det siste Bjørnson skrev på sitt dødsleie i Paris - tilegnet de fattige Polske veversker) «Ja vi elsker ”............ Kvikne Kirke og ”Deilig er Jorden ”.

Kvikne 21. april 2013,

for Kvikne Utvikling

Jan Haugan 

Tlf: 90763508  Epost: janhaugan@live.noBrev NRK Hedmark og Oppland


 

NRK Hedmark og Oppland

v/Jorun Vang

 

 

NRK-innslag fra 17.mai 2014 – innspill fra Kvikne:

Hei – da er hele Kvikne klar for å ta i mot NRK 17. mai 2014! Med to «Eidsvollsmænd», nyoppusset Bjørnsonbygning og ei optimistisk bygd med ny skole/barnehage og stigende barnetall ligger det an til en fin feiring i fjellbygda. Vi har hatt en idédugnad med mange innspill – både til innslag på selveste nasjonaldagen og det vi skal arbeide med i selve jubileumsåret for 1814.

«Ja vi elsker» er som kjent slagord og offisiell profil for jubileumsåret, og vi er jo stolte over at han som skrev disse ordene og nasjonalsangen er født i Kvikne. En del av de forslagene og arbeidet er derfor i Bjørnsons ånd. Ikke bare i forhold til hans forfatterskap, men de verdiene han stod for – demokrati, menneskeverd og likestilling.

I tillegg er det unikt at en så liten bygd fostret to Eidsvollsmenn, nemlig Anders Rambech Knoff og Richard Floor.

Kvikne-bygda:

Kvikne har vel 500 innbyggere, aktivt jordbruk – de fleste med sau, så 17.mai en travel tid med lamming like før beiteslipp. Det store spørsmålet er om det er grønt eller ikke til den store dagen, både for folk og dyr.

 Det har alltid vært mye ferdsel gjennom bygda – helt fra pilegrims tid, Kvikne kopperverk og dagens riksvei 3 med nesten all tungtrafikk mellom nord og sør. Gruvedrifta i Kvikne er av de eldste i landet (før Røros), og i sin befalte kong Christian IV å bygge ny kirke som stod ferdig i 1652.

Den gamle prestegarden Bjørgan, Bjørnstjerne Bjørnsons fødested, gir også identitet for bygda. Garden ligger høyt og fritt over dalen, og det er mange historier om hans første år her.  Den gamle presteboligen er i dag museum. Den er under oppussing, og var stengt under Bjørnson-jubileet i 2010. Vi regner med, og håper den blir ferdig og kan åpnes i 2014.   

Som i andre små bygder er skolen en viktig arena for hele bygda. Vi er stolte over et nybygg med idrettshall, som sammen med et godt miljø sikrer gode oppvekstkår. Skolen har også engasjert seg i forhold til Bjørnson, og hadde en egen oppsetning i forbindelse med jubileet for tre år siden. Noe av dette kan gjenbrukes ved en eventuell sending 17. mai i år.

Ellers er det ungt og aktiv miljø med mange flinke og positive folk. Det beste skussmålet er vel at det har vært en bra tilflytting og mangel på boliger! Med fem mil til kommunesenteret Tynset er en vant til å stå på egne bein. Gjennom skolesatsing og andre tiltak har kommunen også lagt til rette for at Kvikne-bygda kan være et sjølgående og livskraftig lokalsamfunn.  

Forslag innslag:

Under en ide-dugnad og ulik møtevirksomhet har det vært et stort engasjement for jubileumsåret og markering av nasjonaldagen. Vi tar med noen av de mest aktuelle forslagene, så kan dere velge og foreslå endringer sjøl. Dette gjelder for innslag på dagen 17. mai, mens arrangement og forslag for jubileumsåret sendes som eget vedlegg/brev.

I forhold til det tradisjonelle arrangementet går toget fra Enan Trygdesenter og vel tre kilometer nordover til Kvikne kirke (fra 1652). Etter gudstjeneste ned til samfunnshuset 400 meter lengre nord for familiearrangement. Her er det vanlig opplegg med kor/korps/leker og underholdning fra scena.

Noen forslag:

1)      17.mai tog og direkte fra toget: Fra innkomst til garden Svergja, omtrent midtveis på strekket, der det er is-pause. Fine bygninger, tun og hyggelig vertskap. Skolen vil gjerne være med på eventuelt opplegg, og kan sikkert stille med noe fra tidligere Bjørnson-forestilling.

2)      Toget kommer inn til kirka og gudstjeneste. Korskirke fra 1652, der for eksempel både Bjørnson og Eidsvolds-menn er døpt. Intervju med Solveig Schärer Frengstad, mangeårig kirketjener, som kan det meste om lokalhistorien og kirka. Hun bor og driver også Bjørgan gamle prestegård, og er omviser på Bjørnsons-museet der. God forteller.   

Kan også avsluttes med at alle i toget står ved kirka, mot Bjørgan og synger Ja vi elsker – som en hyllest til dagen og dikteren.

3)      Opptak fra sauefjøs? Kvikne er en av de store saue-bygdene i landet, og slipper flere tusen sau hvert år. Hadde tidligere Statens Sauavlsgard her. Mai er en travel måned i sauefjøset, og populært også for barna. Hva med å lage et innslag fra sauefjøset, der en travel familie er innom før avgang til 17.mai-tog og arrangement. Med flagg, bunad og brekende lamJ. Har forslag til flere aktive familier som kunne passe her. For eksempel Mjøen med mann som spiller og de i tillegg til gard og jobber, har utviklet radiosauebjeller som styres via satellitt.

4)      Bjørnsonsbygning. Er i sluttfasen i omfattende restaurering. Bekransning av bauta. Garden ligger flott og luftig til over bygda. Solveig Schärer Frengstad også aktuell her.  Kan også være aktuelt med et innslag fra elever ved skolen eller andre.

5)      Sang/dans: Har mye å ta av her. Kan være leikarring eller kor ved arrangementet i samfunnshuset, eller ved et av de andre stedene. Eller gammel tradisjonell Kvikne-musikk, (folkemusikk, pols) med fele og trekkspill, og vi har mange andre som opptrer med sang/viser i ulike sammenhenger. Det kan også være fra andre aktiviteter fra samfunnshuset.

Kvikne skolemusikk er som andre korps tidlig ute. De tørner ut i sjutida for å spille i ulike grender i all slags vær. Kan være kaldt og surt, spesielt på Kvikneskogen på vel 700 m.o.h.

Håper noe av dette kan være aktuelt. Vi er naturligvis åpen for å diskutere andre løsninger, det er bare å ta kontakt.  

Hilsen

Jan Haugan, -på vegne av oss som bor i Kviknebygda.             

                Tlf: 90763508    epost: janhaugan@live.no

 

 


    
  Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne Utvikling 19.03.13

Oppmøtte

Jan Haugan
Ivar Mjøen
Inger Grøtli
Bente Fossen Bekken
John Svergja (for Pål Haugen Strand)

Sak 1. Attraksjoner på Kvikne og 200 – års jubileet

Jan Haugan gjennomgikk arbeidet som er blitt gjort i forbindelse med 200 års markeringen, dagens kulturminner på Kvikne og hvordan dette kan nyttes i fremtidig arbeid med fokus på 17. mai 2014, kviknes attraksjoner og årlig Bjørnson-arrangement. Se referat fra møte i ”pønskarlaget” (idémøte 5. mars 2013) for fyldigere gjennomgang av fremvisning.

Det er dukket opp flere nye tanker og ideer siden møtet 5. mars.  I Nåverdalen (Rennebu kommune) er det spor etter Jernblesting. Dette er ett av flere kulturminner i gamle Kvikne kommune med Innset sogn som knytter Rennebu opp i mot Tynset. En resursperson i dette arbeidet vil kunne være Arne Espelund. Med de mange kulturminnene som finnes på Kvikne og Innset er det naturlig at Rennebu, Sør-Trøndelag, Tynset og Hedmark kan sette i gang et interkommunalt samarbeid rundt attraksjonsutvikling på tvers av fylkesgrensene. Her har Jan Haugan vært i kontakt med ordfører i Rennebu, og fått  gode tilbakemeldinger. Det var mulig å søke Blilyst-midler i arbeidet med utvikling og tilrettelegging av attraksjonene.

Med alle sporene som knytter mennesket sammen med naturen og prosjektet ”villrein som reiselivsattraksjon” er det tydelig at vi må jobbe sammen for at Vollan skal fremstå som det nasjonalparksenteret vi ønsker at det skal være, på tross av at ordførere i nasjonalparkstyret og MD ikke synes å klare å ta en avgjørelse med det første om et autorisert nasjonalparksenter i tilknytting til Forollhogna. På Vollan har vi fasilitetene, nærheten og kompetansen som skal til for å være det autoriserte senteret i tilknytting til Forollhogna. 

Andre nye ideer som kom fram på kveldens møte var bevisstgjøring og tilrettelegging av klebersteins-bruddet i Kaltberget. Her finnes både gryter og helleristninger. En annen ny ide er å gjøre Vollan og Kvikne til en del av pilegrimsleden. Det var her Håkon Håkonson kom over på vegen til Trondheim. På dette strekket finnes også sagnomsuste kulturminner som ”sju steinan” fra sagnet om brudeferden over fjellet. Kåre Guldvik er ev essensiell resursperson i dette arbeidet da dette er noe han interesserer seg sterkt for og har opparbeidet mye kunnskap rundt.

8. mai Eidsvoll er det konferanse/seminar på Eidsvoll – ”Forskere møter feirere”. Her vil Jan Haugan representere Tynset

Kvikne Utvikling igangsetter arbeidet med å lage ett innspill med ideer til NRK rundt hva vi kan tilby jubileumsåret. Dette bør avsluttes med at vi ber om et pers. møte der vi vil ha med ordfører Bersvend Salbu.

 

Turistinformasjonen

Turistinformasjonen eies i dag av Tynset Kommune og driftes privat.  I dag betaler Kvikne Utvikling forsikring og står ansvarlige for vedlikehold av hytte og fasade, mens tilskuddet fra kommunen går til driver. Her må Kvikne Utvikling kartlegge hvordan dette kan løses bedre i fremtiden.

Et forslag som vil bli tatt opp til vurdering og drøftes med Nettverk Kvikne, er å selge infobua og deleger turistinformasjonsarbeid til Vollan. Dette kan bidra til økt synlighet for Vollan, god tilgjenglighet og samsvar med forventning. Kanskje et slikt tilskudd til Vollan kan bidra til at vi kan få i stand utvidet matservering på nasjonalparksenteret – kaffe, vafler, rømmegrøt, ”Kviknepølse” el.

Undergruppe KU

Det er i dag tre undergrupper under Kvikne Utvikling.

Gang sykkelveg (Leder - Berit Veen)

Skiltgruppe (Leder var Bernt Robert Hansen – skulle levere til Kjetil Moen. J. Haugan kontakter B.R. Hansen ang framdrift)

Reitan-komiteen (leder Caspar Schârer)

Evnt.

Kvikne Utvikling (v/Inger Grøtli) er nå på sosiale medier (facebook) – Vi håper at dette kan gjøre veien kortere for alle slik at vi kan få med flest mulig i utviklingen av Kvikne.  

Boligutviklingen på Krullhaugen har nå 2 års jubileum. Her har Fylkesmannen nå trukket anken slik at  Krullhaugen nå er godkjent! 

  


    

Referat fra årsmøtet i Kvikne Utvikling på Kvikne Skole 15.3 2013

Til stede: Bente Fossen Bekken, Ivar Mjøen,  Liv Ryen Svergja,  Annemette Bekken, Arne Bekken, Inger Grøtli  og Jan Haugan

Sak 1   Godkjenning av  innkalling og dagsorden

 Godkjent

Sak 2   Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen

            Møteleder: Arne Bekken

            Referent: Jan Haugan

            Underskrive protokoll:  Annemette Bekken og Liv Ryen Svergja

Sak 3   Styrets årsberetning

            Årsberetning gjennomgått av Ivar Mjøen.

             Beretningen ble godkjent med følgende merknader:

             Rapport fra undergruppene – Gang-og  sykkelveg og Skiltkomiteen tas inn i

             årsberetningen for neste år.

Sak 4   Revidert regnskap

            Regnskap for 2012 ble gjennomgått og godkjent.  Saldo  pr 31.12.12 viser  kr 6.633

Sak 5  Valg av styret

            Pål Strand (2015)

            Inger Grøtli (2015

            Ivar Mjøen (2014)

            Bente Fossen Bekken (2014)

            Jan Haugan (2014)

        

           Varamedlemmer:

1.       John Svergja (2014)

2.      Kirsten Lund (2014)

3.      Ingrid Jacobsen (2014)

Sak 6 Valg av leder for 1 år

           Jan Haugan

Sak  7 Valg av valgkomite og revisor for 2 år

          

           Valgkomite

           Arne Bekken (2014)

           Hans Kaspar Bjørsagård (2015))

           Revisorer:

           Kari Åse Akerli Stai (2015)

           Heira Schärer (2014)

 Sak 8 Andre innkomne saker

           Forespørsel fra Reitankomiteen om å tilslutte seg Kvikne Utvikling.

           Årsmøtet vedtok å tilslutte Reitankomiteen.. Komiteen sørger selv for valg og

          organisering.

                        Annemette Bekken                            Liv Ryen Svergja

                                (sign)                                                           (sign)


 Referat idèmøte 5.mars 2013 Minimer

Under slagordet ”JA VI ELSKER”  ble det innkalt til informasjonsmøte/idédugnad  på Kvikne skole tirsdag 5. Mars kl 1930 ang. markering av grunnlovens 200-års jubileum 2014 på Kvikne

Oppmøtte Kviknedøler:
Jan Haugan
Arne Bekken
Ivar Mjøen
Liv Svergja
John Kasper Svergja
John Svergja
Aud Olaug Flaa
Jorid Stai
Esten Sødal Skullerud 

Ivar Mjøen ønsker Velkommen og har en kort innføring rundt markeringen som skal foregå i Norge ila 2014. Det er Norges viktigste politiske dokument som skal feires fra 16. februar og ut 2014 under slagordet – ”Ja vi elsker!” –  (Stortingspresident Dag Terje Andersen).
Inledningen ble avsluttet med å presisere viktigheten av samarbeidet mellom skole, lag, organisasjoner og enkeltmennesker i det fremtidige arbeidet.

Jan Haugan presenterte det foreløpige arbeidet og noen fremtidige planer og visjoner(PDF-fil)

Det er hovedsakelig to mål med dette initiativet:
Mål 1. Synliggjøre kviknes attraksjoner i løpet av jubileumsåret (Klebersteinsbrudd, Kvikne kobberverk, Vollan Gård, Kvikne Kirke, Bjørgan, Eidsvoll-mennene – Anders Rambech og Richard Floor og Bjørnstjerne Bjørnson)
Mål 2. Tv-innslag fra folketoget på Kvikne 17. mai 2014
(Mål 3. årlig Bjørnson arrangement)

Initiativtakerne ønsker med dette å starte en idédugnad for å få informasjon rundt hva som representerer ”Ja vi elsker” for folk på Kvikne. Disse innspillene skal videre samenfattes og formuleres som et programforslag til NRK ved Jorun Vang.

Foreløpige ideer:

Synliggjøring av Kviknes Natur- og Kulturminner

17. mai

Fast Bjørnson-arrangement

Lage et TV program der skuespillere opptrer som Bjørnson, Floor og Rambeck. Disse kan ha en dialog og vise frem Kviknes kulturminner. Her kan f.eks Eidsvoll-mennene Møte Bjørnson på Bjørgan.

Bjørnson kan holde tale og gå fremst i barnetoget.

Stortingsmennene kan vise dagens Kvikne (sau, potet, svartkurle, kulturminner, jakt, fiske, flora, fauna)

Christian Kvart kan komme ridende på hest for å inspisere gruver og anlegge kirke.

Folkedans og musikk på Vollan

Det levende

Har materiale til flere fjernsynsprogram. Sendinger gjennom hele året.

Lage en inngravering i bergveggen ved Kirka med profilen til B. Bjørnson og sitatet ”De gode gjerningene redder verden” 
Lage en tilsvarende inngravering for trafikantene som kommer sørfra som viser B. Bjørnsons profil, samt har sitatet ”Ja vi elsker dette landet”

Profilen til Bjørnson i granskogen på vestsiden av dalen (OL94/Hafjell - inspirert)

Alle på Kvikne bør lese ”Blakken”

Inskripsjon på Litjfoss-demningen med ”Ja vi elsker”

Lyssette smeltehytta og Eidsfossen

Samarbeid med Kvikne Songlag, Ingrid og Kaspar Scharer om fremføringer av Bjørnson-sanger.

Kan det igangsettes et prosjekt/konkurranse der barn og unge kan filme en oppsetning av Blakken? – videokonkurranse?

Bandet Krast har sang/tekst basert på Bjørnsons verker.

Samle historier som folk kan lære seg i Kviknes lille røde (bok) – Dette må være gode historier, som er lette å kunne fortelle videre.

 

Fokusere på å få innslag fra Kviknes barnetog på 17. mai

Pynte bygda til fest – Opprydding og skilting langs veg samt restaurering og tilrettelegging av kulturminner

Starte barnetoget der Bjørnson er født med Hoem som Bjørnson

Skolen kan ha smådramatiseringer fra samfunnshuset og gjennom bygda.

Gammeldags bekledning

Sang og dans

Bukken, blakken, grisen og hunden

 

Det eneste som kan hindre E. Hoem å komme til Kvikne 17. mai er engasjement på Eidsvoll. Kommer til Kvikne ila 2014.

Egne ”Bjørnsonbanner/flagg”

Edvard Hoems 3 forslag til arrangement (se link her.Pdf)

Molde bjørnsondagene – 28-aug  til 1. september. Vollandagene – Bjørnson?

Molde kan stå for litteratur – Mens Kvikne står for musikk. Utfordre kor, storband samt andre musikere til å presentere sine versoner av Bjørnsons arbeid.

8. desember 1814 – Avslutning av jubileumsåret. Kanefart Bjørgan-Kirka. Engangsforetak. 

 

Skal vi klare å lage en verdig markering av 2014 og et godt arrangement 17. mai er hele bygda, med skolen i spissen nødt til å involveres.

John, Jan og Esten gir Kvikne muligheten til å komme med innspill innen 20. mars.  Deretter vil komiteen formulere en sak som sendes til Jorun Vang i NRK.

    
 Referat av arbeid med Krullhaugen Minimer


Kvikne Utvikling ønsker å informere om arbeidet som gjøres med "Krullen"

De ønsker at det skal være en åpen prosess som alle kan følge med på. 
Det vil derfor bli lagt inn fortløpende møtereferat på denne siden.


KARTLEGGINGSSKJEMA

Krullhaugen

Eneboliger – Leiligheter – Fritidsboliger

Bakgrunn.: Boliggruppa på Kvikne ble valgt opprettet som en konsekvens av deltagelsen i det offentliges småsamfunnsprosjekt. I forbindelse med videre utvikling i bygden ble det påpekt at mangel av bolig var en hemsko for videre utvikling av samfunn og næringsliv.

Informasjonen som kartlegges her blir vil bli gitt til tomte selgerne (Tynset Kommune og Esten Odden) Boliggruppa vil ikke legge føringer for hvordan de bruker denne videre. Vår oppgave i denne sammenhengen er å være pådriver i prosessen.

Kartlegging av interesse for bygging i Krullhaugen.

Kartleggingen er helt uforpliktende og vil bli brukt som et verktøy i det videre arbeidet med å tilrettelegge løsninger som er ønskelige for potensielle kjøpere. Priser er grovt estimerte, og er fremsatt for å bidra til å gi et noenlunde bilde/vurderingsgrunnlag i forhold til den kartleggingen som her foretas.

 

Skjemaet kan lastes ned her. 

Referat fra møtet i ”Boliger” på Kvikne Fjellhotell tirsdag 04.10.2012

Til stede: Kåre, Per Arve, Frode. Ivar og Jan.

Kjell Sveum møtte fra Kviknehytta AS. Han orienterte om planene firmaet har med området i reguleringsplanen som eies av Esten Odden. Sveum fratrådte møtet etter orienteringen.

Sak 1. Godkjenning av referat fra møtet 28.08.12

Vedtak: Godkjent

Sak 2. Kartleggingsskjema

Forslag til kartleggingsskjema gjennomgått og drøftet

Vedtak: Per Arve får i oppdrag å utarbeide forenklet spørreskjema som legges ut på Kviknesida.

Sak 3. Gjennomgang av reguleringsplan

Reguleringsplanen ble godkjent i Formannskapet 27.09. Den er ute til høring i 6 uker.

Nå er det opp til den/de som ønsker å bygge bolig/fritidsbolig, leiligheter eller hytte.

Ta kontakt med tilbyderne, - Esten Odden eller Tynset kommune.

Reguleringsplanforslaget med tilhørende dokumenter er nå tilgjengelig på Tynset kommunes hjemmeside. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Tynset Kommunes Servicetorg.

Boliggruppas hovedoppgave var å få regulert Krulljordet til boligformål. Gruppa har hatt et godt samarbeid med Tynset Kommune og vi ønsker å gi honnør for rask utarbeidelse av reguleringsplanen, og behandling i de politiske organer.

Vedtak: Reguleringsplanen for Krullhaugen er nå så godt som klarert for bygging. Boliggruppa anser dermed oppdraget for fullført.

Sak 5. Eventuelt

Opprettelse av et fremtidig eiendomsselskap ble drøftet. Den eller de som ønsker å ta et slikt initiativ, kan formidle dette til en av de som var medlemmer av boliggruppa.

Kvikne, 06.10.2012

Jan HauganNotat fra møte med Tobb (Trondheim og omegn Boligbyggelag) fredag 21.9.12

Hensikten med møte var å få avklart om borettslag kunne være en aktuell eierform ved oppføring av leiligheter på Krulljordet.

Borettslag er regulert av den nye borettsloven av 15.8.2005

Loven setter flere begrensninger, og gjør denne form for organisering lite egnet for leilighetsprosjektet på Krullhaugen

Begrensingene er:

-          Andelseier eller dens husstand må bruke boligen selv.

-          Kommuner, arbeidsgivere og selskaper kan makismalt eie 30 prosent av andelene i borettslaget.

-          Etter ett års eiertid har andelseier rett til å leie ut boligen til andre i opptil 3 år.

Konklusjon:

Hvis begrensningene i loven ikke kan oppfylles er Tobb uaktuell som utbygger.

Sameie, som ikke er styrt av nevnte begrensninger, kan være et alternativ til oppføring av leiligheter.

Kvikne 25.9.12

JH


Referat fra møtet i ”Boliger” på Kvikne Fjellhotell tirsdag 28.8.2012

Til stede: Per Arve, Frode og Jan. Ivar og Kristoffer meldte forfall.

Sak 1 Godkjenning av referat fra møtet 02.07.12

Vedtak: Godkjent

Sak 2 Status per dato

-Reguleringsplanen er klargjort for fremleggelse i Formannskapet den 13. september 2012.

-Møte med Tobb utsettes til eventuelt borettslag dannes.

-Teknisk etat starter beregning av tomtepris etter behandling i Formannskapet.

Vedtak: Saken tas til etterretning

Sak 3. Referat fra møtet med Kommunen den 09.08.( estetisk veileder.)

Estetisk veileder, utarbeidet av arkitektstudent Inger Austbø, utdelt på møtet.

Veilederen følger reguleringsplanen som vedlegg. Den tar hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder utbygging som tilpasses landskapet.

.

Vedtak: Saken tatt til orientering

Sak 4. Framdrift

  1. Reguleringsplanen behandles i Formannskapet den 13.08. Under forutsetning av godkjenning, legges planen ut på 6 ukers høring.

  2. Infomasjonsmøte med Tynset Kommune på Kvikne skole mandag 17. sept, kl. 1800.

  3. Tomtekostnadene innarbeides i Kommunebudsjettet for 2013.

  4. Kommunestyret sluttbehandler saken.

Sak 5 Eventuelt

Ingen saker

Kvikne, 28.08.2012

Jan Haugan


Referat fra møtet i ”Boliger” på Kvikne Fjellhotell mandag  2.7. 2012

Til stede:  Per Arve, Kåre, Ivar og Jan. Frode meldt forfall

Sak 1   Status  og fremdrift

Planlagt folkemøte den 17. sept kl 1800 – 2100 med Kommunen avholdes på skolen.  Hotellet ordner med servering.  Ansvarlig: Jan

Presseomtale i forkant av møtet. Jan kontakter kommunen for bilde og planlegging/ koordinering. Ansvarlig mot Østlendingen og AR: Jan  Oppdalingen: Kåre

Sak 2   Forberede utbygging/ulike eierstrukturer/kombinasjoner.

Jan har snakket med TOBB (Trondheim og omegn Boligbyggelag) om mulig samarbeid i utbygging og etablering av borettslag.  De ønsket å drøfte dette med oss og inviterte ”boliger” til møte i Trondheim medio august.

Vedtak: Jan avtaler møte mellom Tobb og Boliger snarest etter ferien.

Sak 3   Forberede møte med interesserte kjøpere

Når eventuelt samarbeid med Tobb, og pris pr. kvm. fra Kommunen er klar,  avholdes møte med potensielle kjøpere.

Vedtak: Jan kontakter Kommunen for snarlig avklaring på tomteprisen.

Sak 4 Eventuelt

Ingen saker

Kvikne 02.07.2012

Jan Haugan


    
 Referat fra styremøte 01.02.2013 Minimer

Styremøte i Kvikne Utvikling hos Jan Haugan fredag 1. februar 2013, kl 10 00.


Til Stede: Ivar Mjøen, Berit Engen Ween, Steinar Munkhaugen og Jan Haugan. Bente Fossen Bekken var forhindret fra å møte.


Sak 1. Bussforbindelse Kvikne/Tynset

Innspill fra Marta Nergård, med oppfølging av Hilde Bjørsagård, vedr. bussforbindelse Kvikne - Tynset ble drøftet. Bestillingsdrosje eksisterer i Tynset Kommune. Den kan benyttes i forbindelse med togavgang/ankomst morgen og kveld, mandag-fredag. Det er uklart om tilbudet gjelder generelt, eller bare reisende med tog, Det er kjent at Tolga og Rennebu kommune har ordninger der drosjer blir benyttet som busstilbud.


Vedtak:

Berit avklarer om tilbudet med bestillingsdrosje gjelder generelt eller bare for togreisende. Videre innhenter hun informasjon fra Tolga og Rennebu Kommune om hvordan ordningen med drosje som busstilbud fungerer.


Sak 2. Organisering av Reitankomiteen

Det er kommet forespørsel fra Reitankomiteen om å bli tilsluttet Kvikne Utvikling. Reitankomiteen oppsto etter festforestillingen i Ålen høsten 2011, ut fra ønske om å sette opp forestillingen på Kvikne. Komiteen er selvoppnevnt og er ikke tilknyttet noe lag eller forening.


Vedtak:

Forslag fra Reitankomiteen om å tilslutte seg Kvikne Utvikling behandles under innkomne saker på årsmøtet . Komiteen tar selv stilling til organisering/struktur/sammensetning. Under forutsetning av årsmøtets godkjenning, overføres beholdningen kr, 3.5019 til Kvikne Utviklings kulturkonto. Styret innstiller for årsmøtet å tilslutte Reitankomiteen Kvikne Utvikling.


Sak 3. Jubilumsfeiring 2014.

I hele 2014 skal Norge markere 200 årsjubileet for Grunnloven. Tynset Kommune ”eier” vår

Jubilumsfeiring, mens Kvikne Utvikling koordinerer arrangementene på Kvikne.

Målsetting1: Synliggjøre Kviknes mange attraksjoner i Jubileumsåret.

Målsetting2: TV-innslag fra folketoget på Kvikne 17.mai 2014.


Vedtak;

Jan presenterer Kviknes attraksjoner for Innovasjon Norge den 14.02.13. Tirsdag 05. 03.13 avholdes bygdemøte. Der skal lag, foreninger og enkeltpersoner informeres og involveres i planleggingen. 1. april d.å. sendes innspill til program NRK Hedemark/Oppland.


Sak 4. Fullmakt. Disponering av Kvikne Utviklings nettbank


Vedtak. Jan Haugan gis fullmakt til å disponere Kvikne Utviklings nettbank.


Sak 5. Planlegge årsmøte


Vedtak

Ivar og Jan forbereder sakene til årsmøtet den 15. mars 2013. Forslag til årsmelding sendes styret. Valgkomiteen informeres.


6. Eventuelt

Ingen saker.


Kvikne 01.02.13

Referent: Jan

    
 Enter Title Minimer
Referat fra årsmøtet i Kvikne Utviklingslag på Kvikne Fjellhotell 29.03. 2012
Til stede var: Bente Fossen Bekken, Ivar Mjøen, John Svergja, Liv Ryen Svergja, Pål Strand, 
Annemette Bekken, Arne Bekken, Ingrid Jacobsen og Jan Haugan

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
Møteleder: Ivar Mjøen
Referent: Jan Haugan
Underskrive protokoll: Arne Bekken og John Svergja

Sak 3 Styrets årsberetning
Årsberetning gjennomgått av Ivar Mjøen. 
Liv Ryen Svergja bemerket at arbeidsgruppa for gang-/og sykkelveg er undergruppe
av Kvikne Utviklingslag.
Årsmelding og bemerkning fra Liv Ryen Svergja tatt til etterretning.

Sak 4 Regnskap
Regnskap for 2011 ble gjennomgått og godkjent. Saldo på kr. 7.103,00 overføres 
Kvikne Utvikling, som ble stiftet etter behandling av sakene 1 -5.

Sak 5 Innkomne saker (sak 9 på saklista)
1. De undergrupper som jobbet ”under” Kvikne Utviklingslag, fortsetter sitt arbeide 
under Kvikne Utvikling
2. Bussforbindelse Kvikne –Tynset. Brev/oppfordring fra Hilde Bjørsagård. Henvise 
til brev sendt fra Marta Nergård, 9. sept. 2011. 
Tas opp som styresak i Kvikne Utvikling 

Arne Bekken John Svergja

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no