3. desember 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistoriske møteref. 2019
This text is replaced by the Flash movie.

 Møtereferat 6.november 2019 Minimer

Kvikne Utvikling - styremøte 6.11.2019, hos Stig Jacobsen
Til stede: Stig Jacobsen, Kirsten Lund, Pål Strand, Kåre Kristen Totlund,
Forfall: Bjørn Arve Bekken, John Svergja
Vara til stede: Eli Estensgård


10/2019-20: Gjennomgang av styrets arbeid så langt
• Fiber: Vi jobber videre med saken, men det er fortsatt (!) uklarheter omkring hvem
som har ansvar for de ulike delene av prosessene.
• Gang-og-sykkelvei: Kvikne Utvikling kontakter gruppa for oppdatering på hvordan det
jobbes med saken nå
• Østerdalsporten: Kvikne Utvikling kan være med på å tilrettelegge for prosessen, men
bedriftene må selv ta ansvar for å utvikle. Hotellet er interessert i dette på sikt.


11/2019-20: Veien videre
• Kvikne Utvikling kan være en arena for idéskaping. Eksempler kan være møter mellom
flere ulike instanser som ikke naturlig møtes ellers, arrangement med info fra bygda,
bedriftene, idémyldring for ting som kan tas opp mm – allmøter fortrinnsvis i
tidsrommet nov-mars.
• Kvikne Utvikling vil invitere våre lokale politikere til et arbeidsmøte bl.a. om oppfølging
av rapporten fra næringsgruppa, plan for kommunale boliger mm, slik at vi får til et
hensiktsmessig samarbeid.


Eventuelt
• orientering om Facebook-siden som fungerer greit nå
• Kvikne Utvikling tar kontakt med Torgeir om evt utvikling av kvikne.no
• Evaluering av arr. av fest: Arrangementet vellykket, selv om dette ikke er blant våre
vanlige oppgaver. Det hadde vært ønskelig med mer tid til bedre forberedelser.


Møtet hevet 21.00

Kirsten Lund, ref

  
 Møtereferat 4.september 2019 Minimer

Kvikne Utvikling - styremøte 4.9.2019, hos Stig Jacobsen
Til stede: Stig Jacobsen, Kirsten Lund.
Forfall: Pål Strand, Kåre Kristen Totlund, Bjørn Arve Bekken
Vara til stede: Eli Estensgård, Anne Laila Fossum

 

6/2019-20: Fiber
KU har vært i kontakt med Terje Forseth i Trønderenergi, som har bedt om et møte med NØK
som hovedentreprenør. Eidsiva har kundekontakten. KU har også tatt opp saken med ordfører
Moen, og følger opp videre. Hvis det ikke kommer snarlig progresjon, vil KU invitere
Trønderenergi og NØK til et møte

 

7/2019-20: Gang- og sykkelvei
KU har vært i kontakt med ordfører Moen, som sier at kostnadsoverslag nå er 70 mill. for en
enklere utgave, og at det jobbes med saken. KU tar kontakt med gang-og-sykkelvei-gruppa for
å høre om KU kan bidra i prosessen.

 

8/2019-20: El-sykkel Enan
Siden Enan nå har fått en sykkel, anser KU seg ferdig med engasjementet i saken.
Pensjonistforbundet har ikke vært involvert.

 

9/2019-20: Østerdalsporten
Terje Hylen vil gjerne være med på en profilering av Kvikne. KU kan bistå med å initiere til et
innledende møte, men det er næringslivet selv som må drive det videre, uansett hvor den vil
ligge (enten det er på Kvikne eller på Tynset).

 

Eventuelt
- Orientering om drift av KU's Facebookside.
- Idémyldring

 

Møtet avsluttet 21.00 Ref. Kirsten Lund

  
 Møtereferat, 1.juli 2019 Minimer

Kvikne Utvikling - styremøte 1.7.2019, hos Stig Jacobsen

Til stede: Stig Jacobsen, Pål Strand, Eli Estensgård, Kåre Kristen Totlund, Kirsten Lund.
Bjørn Arve Bekken hadde meldt forfall.

1/2019-20: Konstituering av styret.
Stig Jacobsen er valgt til leder på årsmøtet. Styret konstituerte seg slik:
Nestleder: Pål Strand
Sekretær: Kirsten H. Lund
Styremedlemmer: Kåre Kristen Totlund og Bjørn Arve Bekken
1. vara: John Svergja, 2. vara: Eli Estensgård, 3. vara: Anne Laila Fossum
Alle varamedlemmer blir innkalt til møtene heretter.

2/2019-20: Fiber - status og videre fremdrift.
Vi håper det nå er mer penger og politisk vilje slik at flere på Kvikne kan få fiber.
Kvikne Utvikling tar kontakt med Fibergruppa v/ Inger Grøtli for oppdatering, og tar saken videre, med tanke på søknad om tilskudd, og prisforepørsel.

3/2019-20: El-sykkel på Enan.
En sykkel er allerede innkjøpt og tatt i bruk, etter at Enan har fått tilskudd fra Kraftlaget på kr 68.750,-. Vi gratulerer og håper den vil bli mye brukt!
Kvikne Utvikling tar kontakt med Pensjonistforbundet v/ Olav Moen for å høre om de vil søke om midler til en sykkel til, fra andre stiftelser.

4/2019-20: Østerdalsporten - markedsføring av Kvikne.
Siden kommunen har skrinlagt planene om "Østerdalsporten" ved Motrøkrysset, har det dukket opp en idé om vi kan få til noe liknende, men i mindre målestokk - som f.eks. Oppdalsporten.
Bedriftene på Yset oppfordres til å samarbeide for å få til mer/ bedre markedsføring av Kvikne.
Kvikne Utvikling tar kontakt med aktuelle ledere for å diskutere muligheter.
Kvikne Utvikling tar kontakt med www.kvikne.no slik at vi i fellesskap kan dra lasset og evt søke midler for å videreutvikle den allerede veletablerte og godt fungerende infokanalen, og tar initiativ til å få til fellesannonsering når det blir flere ledige stillinger her.

5/2019-20: Eventuelt
- Stig har fått spørsmål om gatelys mot Vollbrua - Kvikne Utvikling har ikke jobbet med det
- Gang- og sykkelvei: Stig tar kontakt med gruppa som har arbeidet med dette, for oppdatering til neste møte
- Facebook-gruppa til Kvikne Utvikling, og Kvikne i Nord-Østerdal: Eli tar ansvar for dette siden Inger Grøtli har gått ut av styret.

Møtet hevet kl 21.15 Kirsten H. Lund, ref.
  
 Referat Årsmøte for 2018 Minimer

Referat fra ÅRSMØTE for 2018 i Kvikne utvikling

på Håndlaget 30.03.2018 – kl. 15:00

Tilstede:

 

 

Pål Haugen Strand

Torgeir Svergja

Kåre Kristen Totlund

Egil Ween

Inger Grøtli

Rainer Heilmann

Kirsten Lund

Haldis Grøtli

John Svergja

Stig Jacobsen

 

 

 

 

SAKLISTE:

1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

 

Ingen merknader.

 

2

Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen

 

 

Møteleder:

Referent:           
Underskrive protokoll:

 

Pål Haugen Strand

Inger Grøtli

Rainer Heillman og Kåre Kristen Totlund

 

3

Styrets årsberetning

 


Årsberetning for Kvikne utvikling m/undergrupper ble gjennomgått av Pål Haugen Strand. Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no  

Beretningen ble godkjent.
 

4

Regnskap

 


Regnskap for 2018 ble gjennomgått. Dette legges ut på www.kvikne.no
Linker til Pdf-fil: Hovedlaget  Izettle

Regnskapet ble godkjent.
 

5

Valg av styret

 


Stig Jacobsen  (valgt for 2 år)
Pål Haugen Strand (valgt for 2 år)
Kåre Kristen Totlund (gjenstår 1 år)
Kirsten Lund (gjenstår 1 år)
Bjørn Bekken (gjenstår 1 år)

Varamedlemmer valgt for 1 år:

  1. John Svergja  (gjenvalgt)
  2. Eli Estensgård  (gjenvalgt)
  3. Anne Laila Fossum (ny)

 

Valg leder for 1 år

 


Stig Jacobsen (valgt for 1 år)

 

 

Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år

 


Valgkomite:

André Granvold  (gjenvalgt)
Rainer Heilmann (ny)

 

Revisorer:
Per Bjørsagård (gjenvalgt)
Heira Stai   (gjenvalgt)

Kasserer:
Torgeir Svergja   – gjenvalgt

 

6

Innkomne saker

 


Styret har fremmet forslag om tillegg til vedtektene.

Nytt punkt under § 7:

Styret har anledning til å opprette undergrupper i spesielle saker for en begrenset tidsperiode: I forbindelse med evaluering legges det fram en rapport fra undergruppa.


Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

 

Kåre Kristen Totlund

 

Rainer Heilmann

 

sign.

 

sign.

 

           

 

  
 Møtereferat 15.mars 2019 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling 15.03.2019

Tilstede:

Forfall:

Pål Strand

 

Kåre Kristen Totlund

 

Eli Estensgård

 

Egil Ween

 

Inger Grøtli

 

 

SAKLISTE:

1/19

Fiber (viser til sak 10/18)

 

 

Ettersom fibergruppa har fått beskjed om at det Eidsiva man nå skal forholde seg til, har det vært kontakt med Fredrik Backe i Eidsiva.

 

Nedenfor følger innholdet siste i mail fra Fredrik Backe av 13.12.18:

 

Dessverre ikke noen fremdriftsplan klar, men utbyggeren jobber med saken. Krever litt mer planlegging og samkjøring enn ved en normalsituasjon, da vi må arbeide i et annet energiverks sitt konsesjonsområde.

 

Nå så er det planlegging på tvers av kraftlagene som foregår, og en del avklaringer som skal landes før en utbyggingsplan kan effektueres.

 

Uansett er det lite man får gjort med fiber nå de neste par mnd, pga. kulde og vanskelige graveforhold. Så en oppstart for utbyggingen vil først kunne være aktuelt nærmere våren, og at vi bruker tiden nå godt til planlegging slik at vi er klare til å gripe fatt på utbyggingen da tælan går.

 

Om vi ikke høres før den tid, så god jul til dere Kviknedøler!

 

 

Tilskudd til utbygging av bredbånd

Kommunestyret har satt av kr 500 tusen pr. år i årene 2016 til 2019 for å støtte utbygging av bedre bredbånd i kommunen.

21.06.2018 vedtok formannskapet å øke rammen for bredbåndsprosjekter med 1 mill. kr til totalt 3 mill. kr.

 

Det er foreløpig bevilget totalt kr 2,28 mill. til bredbåndsprosjekter.

Støtte er gitt til følgende prosjekter: Tylldalen (kr 200 tusen), Neby/bygda/Aaen (kr 400 tusen), Brydalen (kr 600 tusen), Bangmoen (Kr 100 tusen) og Lonåsen (Kr 100 tusen),

samt tilleggsbevilgninger til Brydalen på til sammen kr 877 tusen. Totalt er det gitt tilsagn om støtte på kr 2,28 mill.

 

Kvikne utvikling avventer Eidsivas utbyggingsplan, og sender en purring til Eidsiva.

 

 

2/19

Salg av kommunale boliger

 

 

Kvikne utvikling fikk til uttalelse om evt. salg av de kommunale boligene

Haugan II, i Haugan boligfelt og Dobbeltboligen i Ulset boligfelt.

 

Boligene ble vedtatt solgt i Kommunestyret før Kvikne Utvikling fikk anledning til å uttale seg. Etter en del korrespondanse mellom lederen i Kvikne utvikling og Tynset kommune, kom nedenstående mail fra Ordføreren.

 

Hei! Vi vedtok i kommunestyre at salg av boligene på Kvikne kun kan selges etter samråd med Kvikne utvikling. Det er nok derfor Vingelsgård nå sender ut en forespørsel for å høre hva dere tenker. Han inviterer nå til dette samrådet som vi la opp til i vårt kommunestyrevedtak. Så ingenting selges uten deres velsignelse, så jeg mener vi har gjort det slik dere ønsket. Det var i alle fall intensjonen. Så det er viktig at dere nå kommer med tilbakemelding om hva Kviknesamfunnet ønsker, slik at vi har noe å styre mot.

Håper dette bidrar til litt oppklaring omkring saken

 

Pål sender følgende melding til kommunen:

 

Kvikne Utvikling er at den oppfatningen at disse bør beholdes som utleieboliger, og må markedsføres.

 

Kommunen må i første omgang opplyse om at disse boligene er ledig, da det ikke er opplyst noe sted at disse er tilgjengelig.

 

Hvis boligene skal selges, må de selges som boliger, og ikke fritidsboliger.

 

Næringslivet på Kvikne må varsles om at disse boligene er ledig, og hvis de kommer for salg.

 

3/19

Rabattert nettleie

 

 

Kvikne utvikling har fått henvendelse om subsidieringa på nettleia er falt bort?

 

Ved henvendelse til Trønderenergi fikk vi følgende svar:

Subsidiering er ferdig beregnet, avregnes nå i februar.

 

4/19

Framtidig tjenestestruktur i helse- og omsorg Tynset kommune

 

 

På oppdrag fra Kvikne pensjonistforening og Kvikne Utvikling har Telemarksforsk utarbeidet en alternativ kostraanalyse.

 

Nedenstående mail med innspill er sendt kommunen i dag.

INNSPILL TIL STYRINGSGRUPPA VEDR. PROSJEKTPLAN – UTREDNING TJENESTESTRUKTUR - HELSE OG OMSORG I TYNSET KOMMUNE 2019.

I forbindelse med prosjektplanen har Telemarkforsk utarbeidet en KOSTRA–og effektivitetsanalyse for Kvikne Utvikling/Levende bygder og Kvikne Pensjonistforening.

Analysen som baserer seg på regnskapsdata for 2017, skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med kommunenes økonomiske rammebetingelser.

Analysen viser hvordan behovsindeksen – de statlige utjevningsoverføringer -fordeler seg på de ulike sektorer. Den totale overføring til Tynset kommune for 2019 er 34.5 mill, hvorav 32.8 mill. er ”dedikert” helse og omsorg.

Det ser ut til at Tynset Kommune har annen praksis ved kontering på tjenesteområdene innen pleie og omsorg, sammenliknet med andre kommuner. Vi mener derfor at virksomhetsplanen for 2019 – 2022 side 90 kan gi et feilaktig bilde av KOSTRA tallene.

Viser i den forbindelse til vedlagte” KOSTRA-og effektiviseringsanalyse 2017 – pleie og omsorg” - fra Telemarksforsking. De angir også framtidig utgiftsbehov.

Analysen er tilgjengelig som offentlig dokument i kommunens postmottak IP 19/12300 datert 28.2.2019. Den gir et helhetlig bilde av kommunes økonomiforvaltning.

I Stortingsmelding nr. 15 – Leve hele livet -heter det: ”Det forutsettes at kommunen gjennom politisk behandling tar stilling til forslagene i reformen, og beskriver hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt”

Kvikne utvikling/Levde bygder/Kvikne pensjonistforening ønsker å delta i denne prosessen.

 

Åpent møte med helse- og omsorgssjefen avholdes på Enan 27. mars kl. 16:00.

 

5/19

Frivilligsentral på Kvikne

 

 

En frivilligsentral skal være lokalt forankret, og ettersom den er lokalisert på Tynset, gjelder ikke dette for Kvikne.

 

Det er derfor ønskelig at et tilsvarende tilbud kan etableres på Kvikne.

 

Kvikne utvikling sender en henvendelse til kommunen.

 

6/19

Årsmøtet i Kvikne utvikling

 

 

Vedtektene er mangelfulle i forhold til undergrupper. Dette bør innarbeides.

 

Forslag til nytt pkt. under § 7: Styret har anledning til å opprette undergrupper i spesielle saker i en begrenset tidsperiode. I forbindelse med evaluering legges det fram en rapport fra undergruppa.

 

Dette legges fram for årsmøtet til godkjenning

 

Årsmøtet avholdes 30. mars på Håndlaget, kl. 15:00

 

 

Inger Grøtli
referent

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no