18. februar 2018
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistoriske møteref. 2018
This text is replaced by the Flash movie.

  Møtereferat
Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne - Møtedato: 26.01.2018

Tilstede:

Forfall

Egil Ween

Stein Ove Nymoen Stai

Kåre Kristen Totlund

Kjetil Frengstad

Thor Hansen

 

Kirsten Lund

 

Inger Grøtli

 

 

Utfordringsnotat fra Egil ble sendt ut i forkant av møtet og innspillene fra medlemmene ble diskutert

Møtene så langt har vist at det er enighet om at vi først og fremst må satse på å utvikle flere arbeidsplasser i forhold til primærnæringene, særlig i forhold til husdyrbasert jordbruk. Videre ønsker man å sikre offentlige arbeidsplasser (skole, helse og omsorg), sikre vekst av gründerbedrifter og servicebedrifter (handel, entreprenørvirksomhet/ -skap, bygg), og vurdere muligheten for stedegne nisjeprodukter og kortreist mat. Hvilke muligheter for næringsutvikling medfører Riksvei 3?

Gruppa arbeider med å lage en oversikt over situasjonen i primærnæringene på Kvikne. Stikkord:

Jordbruk

melkeproduksjon -  ku / geit

kjøttproduksjon -  storfe/sau-ull/skinn

poteter

fôrproduksjon

annet?

 

Skogbruk

tynning

drenering

gjødsling

planting

virkeavvikling

arealvalg - forhold til beite/annen utmarksnæring

samordning av skogsdrift i forhold til utmarksnæring?

juletreproduksjon?

 

Utmarksnæring

jakt- fiske: vilt/kjøttproduksjon / utleie

 

viltpleie - settefiskproduksjon

oppdrett - fisk (røye etc)

 

Gårdsturisme

besøksgård

 

samarbeid mellom flere bruk?

 

 

 

 

 

Andre tiltak som kan kartlegges? Vurderer de å utvide – hva skal til for at du skal etablere noe nytt?

-          Snekkere

-          Andre håndverkere

-          Find my

-          Visbook

-          Anne Gerds flatbrød

-          Kviknehytta

    Enkeltmannsforetak

 

LEGGE TIL RETTE FOR NÆRINGSUTVIKLING:

Boligtomter må klargjøres og lyses ut!

Vi må få midler til å reklamere for ledige byggeklare tomter. Næringskonsulenten?

Fiber - lokaler!

 

STIKKORD FOR VIDERE ARBEID:

Få med bedriftene på Kvikne – møte avholdes for prosjektsamarbeid. Forankring hos bedriftene.

Utmarksrådet som samarbeidspart.

Pressemelding fra Levende bygder:  tomter – skole – barnehage.

Status på alle ledige tomter.

 

Inger Grøtli
referent


    
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no