22. oktober 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistoriske møteref. 2018
This text is replaced by the Flash movie.

 Møtereferat 4.desember 2018 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 04.12.2018

Tilstede:

Forfall:

Pål Strand

Egil Ween

Kirsten Lund

Bjørn Bekken

Kåre Kristen Totlund

 

Eli Estensgård

 

Inger Grøtli

 

 

SAKLISTE:

10/18

Fiber

 

Her skal det mye til for fibergruppa å holde tunga rett i munnen… (viser til vår sak 7/18)

Kasteballen fortsetter, og nå er den overlatt fra Trønderenergi til Eidsiva.

Etter å ha fått en kontaktperson i Eidsiva, viser vi til nedenstående oppsummering fra telefonsamtalen 10. oktober :

 

Som du orienterte om i telefonen, er dere igang med en plan for fiberutbyggingen på Kvikne.

 

Punkter jeg noterte under samtalen var:

 • Eidsiva er nå kommet til en løsning med Trønderenergi om at det er Eidsiva som skal foreta den videre fiberutbyggingen på Kvikne. 
 • Eidsiva er nå igang med å utarbeide en plan for å kartlegge utbyggingsområdene, samt kostnadsoverslag for videre fiberutbygging på Kvikne.
 • Eidsiva samarbeider med Telia, breiband.no og ICE og utreder mulighetene for bruk av masta på Nonshaugen da det allerede går en høyspentkabel opp dit.
 • Dugnadsfiber (jfr. Tylldalsprosjektet) kan bli aktuelt for å få realisert prosjektet snarest mulig. Dette må Eidsiva komme tilbake til når det er klart hva som trengs for å få fortgang på utbyggingen.
 • Tilkobling til fiber ligger på rundt 10.000 kr hos Eidsiva.
  Kvikne utvikling er av Kvikne-Rennebu kraftlag forespeilet 5.000 kr for denne tjenesten, og det er dette som er utgangspunktet for interessentene som har meldt seg på fiberlista. (Alle skal betale samme sum, uansett hvor de bor på Kvikne) KRK mente også fiberen skulle være påkoblet til jul i 2017...
 • Kvikne utvikling stiller seg til tjeneste når det gjelder å bistå med interesselister, kartlegging, finne ut om eiendommene er bolig- eller fritidsbebyggelse, mm. 
 • Du ble orientert om at det allerede er hengt opp fiberkabler etter gatelysene oppover Grøtliveien, og flere steder er det kveiler som bare venter på å bli koblet på fiberen. Mange Kviknedøler er frustrert over det i et år har hengt kveil bare noen få meter fra boligene deres.
 • En representant fra Eidsiva Brebånd informerte om Eidsivas rolle i fiberutbyggingen på Kvikne i bygdamøte 10.11.2014. Der ble det dessverre skapt store forventninger da det ble opplyst om at det tas sikte på å starte utlegging av fiber til nye kunder på Kvikne våren 2015.

Kvikne utvikling ser fram til et positivt og konstruktivt samarbeid i tiden framover og håper på at det kan bli fiberjulegave til mange Kviknedøler denne jula. 

 

 

Etter å ha purret på saken hos Eidsiva den 27. november, mottok vi følgende svar fra vår kontakt:

 

Jeg har et møte med Nord Østerdal Kraftlag (NØK) torsdag kommende uke, regner med jeg har litt mer og bedre oversikt omkring hvordan vi jobber videre med fiberbredbånd til Kvikne-område etter det møte.

Kan gi deg en oppdatering da jeg har fått snakket med NØK.

 

 

Pål sjekker med kommunen om det gjenstår kommunale midler som er øremerket fiberutbygging.

 

 

11/18

Salg av kommunale boliger

 

Kvikne utvikling har fått til uttalelse om evt. salg av de kommunale boligene

Haugan II, i Haugan boligfelt og Dobbeltboligen i Ulset boligfelt.

 

Kvikne Utvikling er at den oppfatningen at disse bør beholdes som utleieboliger, og må markedsføres.

 

Kommunen må i første omgang opplyse om at disse boligene er ledig, da det ikke er opplyst noe sted at disse er tilgjengelig.

 

Hvis boligene skal selges, må de selges som boliger, og ikke fritidsboliger.

 

Næringslivet på Kvikne må varsles om at disse boligene er ledig, og hvis de kommer for salg.

 

Pål sender en uttalelse til Tynset kommune.

 

12/18

Resultat av arbeidet i Politikergruppa.

 

Rapporten skal behandles i desember/januar.

Vi trenger en person som kan «selge» Kvikne. Det er ønskelig med en prosjektstilling til dette formålet. Pål tar kontakt med Kurt og hører hvor saken står i kommunen. Det tar tid med en slik prosess, og det haster med å sette denne i gang.

Kåre Kristen tar kontakt med Utmarksrådet for et evt. samarbeid, samt sjekke hvilke midler det kan søkes på.

 

13/19

Rv3.no

 

 • Den grønne snarvei
 • 45 minutter raskere Oslo-Trondheim

Nettstedet er tenkt langt ned, men det søkes etter personer/ildsjeler som vil være med og drive det videre.

 

Kvikne Utvikling har fått henvendelse, om det er noen som er villige til å være med i styret og utvikle nettstedet.

 

Det er ønskelig å få en representant fra Kvikne i styret.

 

Vedtekter for RV3 - Den grønne snarvei §1 Formål: Foreningen «RV3 -  Den Grønne Snarvei» har som formål å (1) synliggjøre RV3 som en  snarvei mellom nord og sør og (2) synliggjøre medlemmenes  opplevelses-, aktivitets- og overnattingstilbud langs strekningen  overfor nåværende og fremtidige brukere av RV3. §2 Foreningens  oppgaver: Foreningens oppgave er i hovedsak å iverksette felles  markedsføringstiltak for bedriftene langs strekningen, herunder: -  opprette og vedlikeholde en felles nettportal for medlemmene rettet  mot turister som vurderer å besøke området - iverksette og  vedlikeholde felles tilstedeværelse på kontaktpunkter som Facebook,  Tripadvisor, Tellus-databasen og Google Maps - produsere og  distribuere et felles kart over strekningen som synliggjør medlemmene  og andre punkter av interesse for turistene - utvikle et designelement  som kan plasseres i medlemmenes e-postsignaturer og nettsider 

 

Saken legges ut på kvikne.no og interesserte bes ta kontakt med Pål Haugen Strand, tlf. 924 10 800

 

14/18

Prosjekt til digital markedsføring

 

Kvikne utvikling tar kontakt med kvikne.no for evt. samarbeid vedr. digital markedsføring av Kvikne. Viktig at oversikt over ledige boliger blir lagt ut på denne kanalen.

 

 

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat, 22.oktober 2018 Minimer

Møte mellom Stiftelsen Vollan, Tynset kommunes komité for kultur og idrett,

Kvikne Utvikling og Levende bygder.

 

Vollan, 22.10.2018 kl.19.30

 

 

 

REFERAT.

 

Per Hvamstad innkalte 19.10.18 til møte mellom Stiftelsen Vollan, Tynset kommunes komité for kultur og idrett, Kvikne Utvikling og Levende bygder for å bli orientert og drøfte Vollans mulighet og rolle i næringsutvikling på Kvikne.

 

Til stede: Per Hvamstad (Stiftelsen Vollan), Arne Eggen (Tynset kommunes komité), Egil Ween (Stiftelsen Vollan, leder i Levende Bygder), Pål Strand (leder Kvikne Utvikling), Ibrahima Sesay (Tynset kommunes komité), Kirsten H. Lund (Kvikne Utv og LB), Eli Estensgård, (Kvikne Utv), Kåre K Totlund (Kvikne Utv og LB), Kurt Fossum (Tynset kommunes komité), Jan Kåre Moan (Tynset kommunes komité), Bernt R Hansen (næringskonsulent Tynset komm).

 

 

 

Egil Ween orienterte om situasjonen på Kvikne pr. dato, og leste konklusjonen i rapporten som Levende Bygders gruppe for næringsutvikling leverte til styret i Kvikne Utvikling i juni.

 

 

Per Hvamstad orienterte om Vollan:

 • Nettverk Kvikne, Nasjonalparksenter, Secondløitnanten, Stiftelsen
 • Vedlikeholdsfond brukes til de kulturhistoriske og bygningsmessige
 • 20% stilling i Tynset kommune, nå omgjort til 75.000 pr år i 3 år.
 • Det søkes fortløpende prosjektmidler, og man har også fått innvilget flere av disse søknadene. Problemet med hele tiden å søke er kontinuitet og langsiktighet.
 • Daglig leder leies inn på timebasis fra Kvikne Utmarksråd.
 • Man ønsker å etablere et fagmiljø på Vollan, at Vollan blir et aktivitetssted for kulturhistorie og natur, men besøkstallene er så langt lave.

 

 

Samtale omkring Vollan, og om næringsutvikling på Kvikne:

 • Arne Eggen er opptatt av de 75.000 som er bevilget, og at det må foreligge en plan
 • Per Hvamstad opplyser om at Stiftelsen Vollan har fått disse pengene, og forholder seg til det.
 • Kåre Totlund påpeker behovet for at Kvikne må selges aktivt, og han lurer på om Kvikne Utmarksråd har kapasitet til å ivareta det arbeidet når de allerede har for lite folk til de oppgavene de er pålagt
 • Hvamstad sier at det i mange fora har vært påpekt det samme behovet i mange år: noen som kan samle og ha oversikt over aktivitetene på Kvikne
 • Kirsten Lund sier at det blir hevdet at Vollan skulle være et senter på Kvikne - "navet" - hvorfor har det ikke blitt det?
 • Hvamstad presiserer at Vollan ikke er annet enn et senter for kulturhistorie og natur
 • Lund tar utgangspunkt i rapportens oppsummering: Når det gjelder strakstiltakene har Kvikne Utvikling vært i kontakt med www.kvikne.no som ønsker å være med på en utvikling av nettsidene for å imøtekomme behovet for digital markedsføring. Det er behov for midler til å modernisere siden. Når det gjelder behovet for servering/ overnatting synes det å være noe bevegelse i forhold til å få i gang hotellet. Når det gjelder kortsiktige tiltak er man ikke i havn med fiberdekning til alle. Det siste punktet - en koordinator for å fremme næringsutvikling og samarbeid - er det som har vært etterlyst i mange år, men som man ikke har klart å gjøre noe med.

 

Arne Eggen sier møtet har vært opplysende, og tar med seg dette i det videre arbeidet i komitéen.

 

 

 

Kirsten Lund, referent Kvikne Utvikling

Møtereferat fra samme møte (22.oktober 2018), referert av Bernt Robert Hansen. (PDF-fil)

 

  
 Møtereferat 14.juni 2018 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 14.06.2018

Tilstede:

Forfall:

Pål Strand

Kåre Kristen Totlund

Bjørn Bekken

 

Egil Ween

 

Kirsten Lund

 

Inger Grøtli

 

 

SAKLISTE:

1/18

Konstituering av nytt styre etter valget i Årsmøtet 26.03.18

 

Pål Haugen Strand (leder)

John Svergja (vara)

Bjørn Bekken (nesteder)

Eli Estensgård (vara)

Kirsten Lund (styremedlem)

Hilde Rønning (vara)

Kåre Kristen Totlund (styremedlem)

 

Inger Grøtli (sekretær)

 

 

Øvrige

Torgeir Svergja (kasserer)

Per Bjørsagård og Heira Stai (revisorer)

Hans Kaspar Bjørsagård og André Granvold (valgkomite)

 

2/18

Nytt varamedlem til Stiftelsen Vollan

 

Bjørn Bekken ble valgt.

 

3/18

Elsykler til Enan

 

Avslag på søknaden til Sparebankstiftelsen.

Søknadene til Thonstiftelsen og Gjensidige avgjøres i september.

 

4/19

Rapporten om «Etablering av nye arbeidsplasser på Kvikne»

 

06.06.18 ble den endelige rapporten oversendt til Tynset kommune v/Komiteen for kultur og idrett ved leder Arne Eggen med følgende oversendingstekst:

 

Vedr. rapport "Etablering av nye arbeidsplasser på Kvikne"

 

Kvikne Utvikling/Levende Bygder nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe for å kartlegge mulighetene til å få flere arbeidsplasser på Kvikne. Gruppa la fram et utkast til slik rapport på bygdemøte 15.04.18. Reaksjonene som fremkom på dette møtet ble tatt med i den endelige rapporten som ble ferdigstilt ultimo mai 2018, og som hermed oversendes.

Rapporten går også til styret i Kvikne Utvikling, som rette instans for videre tiltak.

 

På vegne av arbeidsgruppa takker jeg Komiteen for kultur og idrett for konstruktivt samarbeid, og håper at rapporten kva være til hjelp i Deres politiske arbeid for å videreutvikle næringslivet i Tynset kommune, og fremme den lokale sysselsettingen på Kvikne.

 

 Egil Ween- for Levende Bygder

 

Den endelige rapporten legges ut på kvikne.no sammen med dette referatet.

Les rapporten her: 2018 Rapport næringsutviklingsgruppa.pdf
 

5/18

Prosjekt til digital markedsføring

 

Kvikne utvikling tar kontakt med kvikne.no for evt. samarbeid vedr. digital markedsføring av Kvikne.

 

6/19

Oversikt over ledige boliger, samt eiendommer til salgs på Kvikne

 

Kvikne utvikling har fått en oversikt fra kommunen over kommunale boliger.

Kvikne utvikling tar kontakt med kvikne.no for å få en egen side med oversikt over alle ledige boliger, mm.  Kartlegge kostnadene med slik markedsføring.

 

7/18

Fiber

 

Kvikne-Rennebu Kraftlag lovte at fiblertilknytningen skulle fortsette selv om Trønderenergi overtok kraftlaget etter 1.1.2018. Vi registrerte ingen framdrift, og etter siste purring – denne gangen til Trønderenergi, fikk vi til svar at saken var blitt «avglemt». De hadde ikke fått oversendt «forpliktelseslisten» fra Kraftlaget, og ba nå om å få den oversendt på nytt.

 

Fibergruppas oppdatering pr. 5.6.18 til Trønderenergi lyder som følger:

 

For det første er vi veldig glad for at dette blir tatt tak i.

 

Jeg vet ikke hvor kjent du er med fiberutbyggingshistorien på Kvikne, men kort:

 

 • Eidsiva har trukket fiberkabel langs hele Kviknebygda.
 • En avtale mellom Eidsiva og Kvikne Rennebu Kraftlag (KRK) finnes, som går på at KRK står for den fysiske trekkingen av fiber ut til husstandene, primært på sitt stolpenett. Vi kjenner ikke alle detaljer i denne avtalen.
 • De som allerede er koblet på, har betalt et installasjonsgebyr på kr. 5 000,-.
 • Kvikne Utvikling har etablert ei egen ‘fibergruppe’, som bl.a. jobber for å få flest mulig til å investere i fiber til sitt bosted/fritidshus.
 • Fibergruppa har laget ei ‘forpliktende liste’;- ei liste over personer som har forpliktet seg til å bestille, under forutsetning av at installasjonen ikke overstiger kr. 5 000,-.
 • Lista er oversendt KRK, og er gruppert geografisk slik at det skal forenkle planleggingen av utbyggingen.

 

Kjetil Asphaug kan nok gi deg flere opplysninger.

 

Selv om en del på Kvikne nå har fått fiber installert, er det mange som fremdeles venter. Vi i Kvikne Utvikling har også vært noe frustrert over at det ikke har vært bedre framdrift enn det har vært.

Det vil være litt av en ‘Hurra-sak’, om vår overgang fra KRK til Trønderenergi skulle resultere i at alle på lista vår nå får fiber om kort tid! 😊

 

Vedlagt ligger siste versjon av ‘forpliktendelista’.

 

 

Bjørn Bekken oppsøker Asphaug hos KRK for å få ajourført forpliktendelista da vi er kjent med at noen på lista allerede har fått fiber.

 

8/19

Vollan

 

Ingen driftsmidler. Hvamstad har ambisjoner om å gjøre dette til et «senter». Vollan ligger ikke under museene i Nord-Østerdalen.

Det er sendt inn søknader om tilskudd til kapellet, klekkeri og servicebygg (toalett/garderobe)

 

 

9/19

Gang-/sykkelveg

 

20. juni skal ordføreren ha møte med statssekretæren. En representant fra gang-/sykkelveg-gruppa bør være med.

 

 

Neste møte i slutten av august. Pål sender innkalling.

 

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat 15.april 2018 Minimer

 

Referat fra bygdemøte i Kvikne samfunnshus 15.04.2018

Tilstede:

 

Innledning til møtet

Kirsten Lund

Møteleder

Egil Ween

Andre aktører

Kvikne Eiendom v/Kjell Bjørsagård

Politikergruppa

Arne Eggen

Kurt Fossum

Jon Tore Dalsegg

Ibrahima Sesay

Sekretær

Inger Grøtli

 

 

Engasjerte tilhørere

49  stk.

 

Presentasjon av foreløpig rapport vedr. utvikling av arbeidsplasser på Kvikne v/Kirsten Lund

 

Etter at rapporten ble gjennomgått ble det satt av tid til kaffe m/diskusjoner og forslag til innspill.

 

En mengde gode innspill kom inn fra engasjerte møtedeltakere:

 

 • Presentasjon av Kvikne – film som skolen kunne ha bidratt til. Viktig å profilere Kvikne. Infovideo bør gå jevnlig på f.eks. Coop, Vollan, bensinstasjonen og alle steder der det ferdes folk. Videoen må vise all vår fine natur i alle fjell.
 • Søknader etter arbeidstakere bør inneholde presentasjon av Kvikne. Ønskelig at søkerne bosetter seg på Kvikne.
 • Utmarksrådet har vedtatt å utlyse en administrativ stilling. Stillingsinstruks er under arbeid. Muligheter for å ha et samarbeid med Vollan-stiftelsen. Ønskelig med delfiansiering fra Tynset kommune. Denne burde koordinere grunneiere som ønsker å selge hyttetomter, evt. oppgradere gamle reguleringsplaner.
 • Natur/fiske/jakt – profilere familievennlig natur. Kort vei til Trondheim og Møre
 • Hyttebygging – felles organisering bør diskuteres videre.
 • Skilting til Forollhogna nasjonalpark må opp, og kan skape et attraktivt område for friluftsliv og hytteliv.
 • Visbook og FindMy må få muligheten til å videreutvikle seg på Kvikne. Næringarealer bør tilrettelegges snarest.
 • Ønskelig med kartlegging av personer som er intr. i å etablere arbeidsplasser, samt støtte eksisterende bedrifter til å få videreutvikle seg.
 • Kvikne trenger bl.a. et regnskapsbyrå. Åpenbart at det er marked for å få til utvikling på Kvikne.
 • Godt samarbeid i hele bygda er meget viktig.
 • Camping og parkeringsplass med tømmemuligheter for bobil må tilrettelegges.
 • Et utbyggingsselskap bestående av flere grunneiere burde vært etablert.
 • Kviknehytta har 150 m2 ubrukte kontorlokaler til rådighet. Enkelt å ta disse i bruk.
 • Viktig at Kviknedølene får kjøpe tilbake hotellet. Vi har et sterkt behov for overnattingsplasser og bevertningssted.
 • Frivilling arbeid og arrangementer i bygda må tas vare på. Ørretfiskefestivalen er under arbeid og det planlegges at den vil bli arrangert første helga i august. Utmarkslaget og idrettslaget er en stor aktør.
 • Nettside over eiendommer, hytter og boliger til salgs bør etableres. Kontakte eiere som har ledige eiendommer til salgs, og sørge for at disse kommer på banen. En nettportal for hus/ hytter/ tomter til leie og til salgs som i tillegg viser øvrige muligheter for overnatting – AirBnB, camping osv
 • En koordinatorstilling må ha et helhetlig syn på bygda – dette også med tanke på hyttestandard. Planene som finnes er gamle
 • Salg av lokalmat på Coop, lokal markedsdag, samordne salg av lokalproduserte varer. Mottak av fisk, foredling til rakfisk
 • Vedsentral
 • Bjørnstjerne Bjørnson
 • Det er mange gode ideer, men det vanskelige er å komme videre!

 

Arbeidsgruppa oppsummerer innspillene fra møtet, og ferdigstiller rapporten før den leveres til politikergruppa

 

Presentasjon av Kvikne Eiendom AS v/Kjell Bjørsagård

 

 

Formålet med Kvikne Eiendom AS er å eie og forvalte eiendom.

Se presentasjonen i sin helhet her…

Jan Evensen og Kjell Sveum dannet Kvikne Eiendom AS, og ga med det et godt grunnlag for Kviknehytta.

Aksjekapital 1.350.000 fordelt på 14 aksjeeiere i starten, ønskelig å utvide aksjekapitalen.

Kjell Bjørsagård er styreleder fra september 2017, Håkon Sveum er daglig leder. Styret og daglig leder er ulønnet.

Kvikne Eiendom AS har forsøkt å kjøpe hotellet, men ikke kommet i mål med det, og anser seg ferdig med det prosjektet. De holder nå på med et annet, svært interessant prosjekt som det er for tidlig å si noe om.

    
 Møtereferat Årsmøte 26.3.2018 Minimer

Referat fra ÅRSMØTE for 2017 i Kvikne utvikling

på Håndlaget 26.03.2018

Tilstede:

 

 

Pål Haugen Strand

Torgeir Svergja

Kåre Kristen Totlund

Egil Ween

Inger Grøtli

 

Kirsten Lund

Ola Vormeland

 

Eli Estensgård

Bente Fossen Bekken

 

 

 

SAKLISTE:

1

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Ingen merknader.

 

2

Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen

 

Møteleder:

Referent:           
Underskrive protokoll:

Pål Haugen Strand

Inger Grøtli

Torgeir Svergja og Eli Estensgård

 

3

Styrets årsberetning

 

Årsberetning for Kvikne utvikling m/undergrupper ble gjennomgått av Pål Haugen Strand.

Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no  

Beretningen ble godkjent.
 

4

Regnskap

 

Regnskap for 2017 ble gjennomgått.  

Årsoverskudd kr 46 522,-
Resultatet skyldes gave fra Nettverk Kvikne på kr. 50318,-

Terminal brukt i 2017:                    226 380,-

Driftsresultat 3 008,-

Regnskapet ble godkjent.
 

5

Valg av styret

 

 

 

Pål Strand  (gjenstår 1 år)
Inger Grøtli (gjenstår 1 år)
Kåre Kristen Totlund (gjenstår 1 år)
Kirsten Lund (2 år)
Bjørn Bekken (2 år)

 

Varamedlemmer valgt for 1 år:

 1. John Svergja  (gjenvalgt)
 2. Eli Estensgård  (gjenvalgt)
 3. Hilde Rønning (ny)

 

 

 

Valg leder for 1 år

 


Pål Haugen Strand (valgt for 1 år)

 

 

Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år

 


Valgkomite:

André Granvold  (gjenvalgt)
Hans Kaspar Bjørsagård (gjenvalgt)

 

Revisorer:

Per Bjørsagård (gjenvalgt)
Heira Stai   (gjenvalgt)

 

Kasserer:
Torgeir Svergja   – gjenvalgt


 

6

Innkomne saker

 

Ingen inkomne saker.
 

Torgeir Svergja

 

Eli Estensgård

 

sign.

 

sign.

 

           

 

  
 Møtereferat 18.3.2018 Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne - Møtedato: 18.03.2018

Tilstede:

Forfall

Egil Ween

Kjetil Frengstad

Thor Hansen

 

Kirsten Lund

 

Kåre Kristen Totlund

 

Stein Ove Nymoen Stai

 

Inger Grøtli

 

 

 

Tema:  Grunneierlag og utmarksråd – Turisme - Potensiale

Egil har gått igjennom utmarksrådets årsmelding, og refererte om dette.

Vanskelig å finne oversikt over grunneierlag – kanskje legge ut på kvikne.no?

På kommunens hjemmeside er det registrert 18 grunneierlag på Kvikne. Mer rasjonelt at disse kan slå seg sammen – evt. annen organisering? Samarbeid er viktig, og man sparer både tid og krefter på møter og organisering.

Gruppa påpeker at potensialet er meget stort når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv. Dette må grunneierlagene vurdere bedre. Guiding i forbindelse med jakt?

Grønntjønnan naturreservat – få fotostativ å se…

Potensialet for hytteturismemarkedet -  En uformell undersøkelse viser at det er rundt 330 personer som har fritidseiendom på Kvikne. En undersøkelse må utarbeides for å lokalisere hvorfor de vil bo på Kvikne, samt hva de ønsker av Kvikne.

Hva med et prosjekt «spleiselag» mellom kommunen og næringsliv på Kvikne ? – Jfr. «Vekst i Os».  Dette trenger vi NÅ – Vi har ikke råd til å vente. Kvikne.no er veldig viktig og bør støttes bedre. Egil og Stein Ove tar et møte med Torgeir.

Utkastet til rapporten vi utarbeider, legges ut på kvikne.no før vi innkaller til bygdemøte/kafedialog i april. Dette for at den skal bli forankret i bygda før den sendes til kommunen. Viktig at Kviknedølene kommer med innspill før den endelige rapporten.

Invitere de største bedriftene på Kvikne til dette møtet.

Legg ut info på Coop slik at hyttefolket også fanger opp dette møtet.

Neste møte: 15.04.18 – kl 20:00 – på Asplund.

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat 11.03.2018 Minimer

Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 11.03.2018

Tilstede:

Forfall

Pål Strand

Kirsten Lund

Kåre Kristen Totlund

Eli Estensgård

Egil Ween

John Svergja

Inger Grøtli

Ola Vormeland

 

Bente Fossen Bekken

 

SAKLISTE:

14/17

Forberedelse Årsmøtet

 

Årsmøteinnkalling er lagt på kvikne.no innen fristen.

Sted: Håndlaget 26. mars kl. 19:00.

Frist for innkomne saker 8. mars – ingen innkommet.

Lederne av undergruppene er bedt sende inn årsmeldinger til Pål.

 

15/17

Elsykler Enan

 

Søknader sendes inn i samarbeid med Kvikne utvikling og Pensjonistforeningen.

Frist 1. april – Sparbankstiftelsen og Gjensidige.

Pål sjekker også Thonstiftelsen.

 

16/17

Fiber

 

Fremdeles dårlig fremdrift! - Vi venter stadig på at den påbegynte kalbestrekkingen skal bli fullført. KRK er blitt purret flere ganger.

 

17/18

Infohytta ved Cirkle K

 

Tynset kommune eier hytta – Kvikne utvikling betaler forsikring.

Kvikne utvikling sender en forespørsel til kommunen med forespørsel om det finnes planer for videre drift av denne.

 

 

Inger Grøtli
referent

    
 Møtereferat 18.02.2018 Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne - Møtedato: 18.02.2018

Tilstede:

Forfall

Egil Ween

Kåre Kristen Totlund

Thor Hansen

 

Kirsten Lund

 

Stein Ove Nymoen Stai

 

Kjetil Frengstad

 

Inger Grøtli

 

 

 

Gruppa fortsatte arbeidet med å lage en oversikt over situasjonen i primærnæringene på Kvikne, og det registreres nå stor optimisme innenfor landbruket i bygda. Tilflytting av flere unge for å overta gårdsbruk har økt.

Samtidig er flere eiendommer blitt omsatt i det siste.

Ferske eiendomspriser finnes her: https://siste.eiendomspriser.no/

Det er nå få eiendommer til salgs på https://www.finn.no/realestate/browse.html

Imidlertid registreres det at det fremdeles er mange regulerte kommunale tomter som dessverre ikke ligger publisert for allmennheten.

 

Skog og jordbruk ble diskutert, og beskrivelse må inn i rapporten.

Potetarealet som er i bruk er det som er mulig å bruke nå.

Mye svinn i flere ledd på potetbruk. Hvordan utnytte dette?

Kviknehytta har nå 10 ansatte og går med bra overskudd i 2017. Har fått inn andre samarbeidspartnere og andre leverandøravtaler. Grei kommunikasjon med kommunen. Har nok å gjøre på nåværende tidspunkt.

Ønskelig at eiendomsselskap overtar arbeid med planlegging av nye hyttearealer.

Allerede utviklede hyttearealer ligger vanskelig til med tanke på veg, vann og kloakk. Disse blir ikke solgt, men hemmer grunneierne for videre utvikling av andre tomter. Dette på grunn av at kommunen er negativ til videre utvikling av flere tomter før de allerede ferdige tomtene er solgt….. Status på alle ledige tomter må utarbeides.

Savner overnattingsmuligheter på Kvikne.

Andre lokalisasjoner som må tilrettelegges – områder for campingplass

Utfordring:

Hva ønsker hytteeierne på Kvikne? Kartlegging? Lage kunderegister. Rundt 450 hytter på Kvikne. Mulig å få ut en henvendelse før påske?

Oversikt over hytteierforeninger utarbeides til neste møte. Mulig å legge ut en forespørsel om at disse registrerer seg på Kvikne utviklings Facebookside – evt. Kvikne.no.

Ingen av disse er registrert under lag og foreninger på kommunesiden.

Utredning mot enkeltmannsforetak unødvendig da disse uansett vil fremheve sitt talent dersom de har noe på lager.

Varige, gode spor er tilgjengelighet, fiber, vei – vil gjøre Kvikne attraktiv for omverdenen, særlig Trondheim.

Næringstomter?

 

Tema neste møte:  grunneierlag og utmarksråd.

Rapport skrives etter at alle elementer er vurdert.

Næringskonsulenten er ikke lenger tilknyttet stiftelsen Vollan.  I stedet blir 70.000,- overført fra kommunen til Stiftelsen Vollan hvert år.

Vårt ferdige produkt må kunne innarbeides i kommunens næringsplan.

 

Regelverk for kommunens næringsfond på høring

Høringsuttalelsen må minne om næringsfondets opprinnelige intensjoner.

Støtte bør gå til ETABLERING - Bør ikke gåes til drift – eks. opera i Tylldalen

Egil sender tilbakemelding høring hos medlemmene, og deretter til Tynset kommune.

 

Kvikne fritidsfiske opprettet og er sendt til Brønnøysund for registrering. Dette er positivt med tanke på at 3 fiskeeierlag nå er slått sammen til ett.

 

Tilskuddsportalen

Oppfordrer lag og foreninger på Kvikne til å registrere seg på Tynset kommunes hjemmeside og evt. finne midler til prosjekter der. Finn link til Tilskuddsportalen her: http://www.tynset.kommune.no/44714.3801.Lag-og-foreninger.html

Sjekk samtidig om ditt lag eller forening er oppdatert på denne siden.

 

Neste møte: 18.03.18 – kl 20:00 – på Asplund (hos Kirsten og Egil)

 

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat 26.01.2018 MinimerReferat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne - Møtedato: 26.01.2018

Tilstede:

Forfall

Egil Ween

Stein Ove Nymoen Stai

Kåre Kristen Totlund

Kjetil Frengstad

Thor Hansen

 

Kirsten Lund

 

Inger Grøtli

 

 

Utfordringsnotat fra Egil ble sendt ut i forkant av møtet og innspillene fra medlemmene ble diskutert

Møtene så langt har vist at det er enighet om at vi først og fremst må satse på å utvikle flere arbeidsplasser i forhold til primærnæringene, særlig i forhold til husdyrbasert jordbruk. Videre ønsker man å sikre offentlige arbeidsplasser (skole, helse og omsorg), sikre vekst av gründerbedrifter og servicebedrifter (handel, entreprenørvirksomhet/ -skap, bygg), og vurdere muligheten for stedegne nisjeprodukter og kortreist mat. Hvilke muligheter for næringsutvikling medfører Riksvei 3?

Gruppa arbeider med å lage en oversikt over situasjonen i primærnæringene på Kvikne. Stikkord:

Jordbruk

melkeproduksjon -  ku / geit

kjøttproduksjon -  storfe/sau-ull/skinn

poteter

fôrproduksjon

annet?

 

Skogbruk

tynning

drenering

gjødsling

planting

virkeavvikling

arealvalg - forhold til beite/annen utmarksnæring

samordning av skogsdrift i forhold til utmarksnæring?

juletreproduksjon?

 

Utmarksnæring

jakt- fiske: vilt/kjøttproduksjon / utleie

 

viltpleie - settefiskproduksjon

oppdrett - fisk (røye etc)

 

Gårdsturisme

besøksgård

 

samarbeid mellom flere bruk?

 

 

 

 

 

Andre tiltak som kan kartlegges? Vurderer de å utvide – hva skal til for at du skal etablere noe nytt?

-          Snekkere

-          Andre håndverkere

-          Find my

-          Visbook

-          Anne Gerds flatbrød

-          Kviknehytta

    Enkeltmannsforetak

 

LEGGE TIL RETTE FOR NÆRINGSUTVIKLING:

Boligtomter må klargjøres og lyses ut!

Vi må få midler til å reklamere for ledige byggeklare tomter. Næringskonsulenten?

Fiber - lokaler!

 

STIKKORD FOR VIDERE ARBEID:

Få med bedriftene på Kvikne – møte avholdes for prosjektsamarbeid. Forankring hos bedriftene.

Utmarksrådet som samarbeidspart.

Pressemelding fra Levende bygder:  tomter – skole – barnehage.

Status på alle ledige tomter.

 

Inger Grøtli
referent


    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no