27. september 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistoriske møteref. 2017
This text is replaced by the Flash movie.

 29.november 2017 Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne – og Politikergruppa

Møtedato: 29.11.2017 på Vollan, Kvikne

Tilstede:

Forfall:

Arne Eggen (leder politikergruppa)

Marianne Rønning (Leder Bondelaget, repr. Geitnæring)

Bernt Robert Hansen (næringskonsulent, sekretær for politikergruppa)

Cathrine Fodstad
(politikergruppa)

Ibrahima Sesay (politikergruppa)

Thor Hansen (repr. Bondelaget/sau)

Kurt Fossum (politikergruppa)

Jon Tore Dalsegg (politikergruppa)

Egil Ween (leder Levende bygder)

Kirsten Lund (vara Kvikne utvikling)

Stein Olve Nymoen Stai (repr. sau- og potetbønder)

Kåre Kristen Totlund (repr. Unge bønder/melkprod.)

Kjetil Frengstad  (Leder Kvikne IL)

Inger Grøtli (sekretær, Kvikne utvikling)

Agenda

Framdriftsplan for innspill til rullering av næringsplanen i Tynset kommune.

Få konkret ønske fra politikerne om hva de ønsker at denne gruppa kan bidra med.

Politikergruppas mandat

Utvikle arbeidsplasser på Kvikne. Planarbeid.

Ingen budsjetterte midler til denne gruppa.

Kjetil: Skole og barnehage er viktig for utvikling av Kvikne.
Sikre næringene og videreutvikle disse.

Brenner for gang- og sykkelveg langs RV3.

Kåre Kristen:  Viktig å få en avklaring og framdrift på arbeidet. Må ha et prosjekt som kan jobbe med videre utvikling av bygda. Mange muligheter for å søke prosjektmidler. Må ha en person som kan jobbe sammen med kommunen/fylkesmannen og kan dra i trådene/koordinere for å få en felles drift.

Arne: Politikergruppa er avhengig av innspill fra arbeidsgruppa.

Bør kunne legge fram noe i god tid før sommeren.

Stein Ove: Få lys i alle hus, Få ei side på kvikne.no med oversikt over ledige hus, leiligheter, hus til salgs, o.l.

Egil: 380 fritidsboliger på Kvikne. Har kommunen kapasitet til utvidet planarbeid?

Kurt: Tomter lyses ut for salg.  Mistet 5 familier i Helgesgårdfeltet pga. sen planbehandling. Viktig å ta vare på næringene som finnes i bygda.  Oppfordrer gruppa til å videreformidle dette. Sentrumsplan for Kvikne er fra 1982…

Utfordring til arbeidsgruppa: Samordne gruppearbeid – jobbe fram et arbeidsdokument som kan presenteres. Ferdig rapport er ikke målet, men en del av veien til å komme seg videre. Politikerne kan være med å finne løsninger for å nå målene. Lettere å få lånemidler når man har formannskap/kommunestyret med på laget.

Kirsten: Trenger et apparat til markedsføring av bygda. Hva er forskjellen på Næringskonsulenten, Næringhagen, Rådhuset Vingelen?

Bernt Robert : Kommunen kan være med på prosjekter og legge til rette for utvikling/videreutvikling av næringer. Det er allerede lagt ned mye arbeid i flere prosjekter/rapporter på Kvikne, bl.a.:

1.

Kvikne 2030
mål og visjoner for livskvalitet i ei levende bygd

·      Forprosjektplan – Revitalisering av småsamfunn

·      Småsamfunnsutviklingsprosjekt av og for Kviknedøler anno 2007

·      Rapport Småsamfunnsprosjekter på Kvikne 2008 – 2018

 

2.

Orklautbyggingen

·         Dokumentasjon vedr. Næringsfondet

·         Notat – Orklautbyggingen og Kvikne
Noen av de viktigste tiltak som er gjennomført eller planlagt gjennomført i Kvikne i forbindelse med kraftutbyggingen, eller som har sammenheng med utbyggingen gjennom finansiering eller på annen måte (Tynset kommune 5.11.1981)

 

3.

Boligprosjekt Kvikne

Presentasjon utarbeidet av Kvikne utvikling og Arbeidsgruppa for boligutvikling på Kvikne – 06.03.2012

4.

Nettverk Kvikne

Konklusjon:

Ett stor årlig arrangement både sommer og vinter. (fiskefestivalen og vinterfestival, sjekkpunkt Orkelbogen)

5.

Næringsutvikling på Kvikne 2017

Utfordringsnotat fra Egil Ween, datert 10.08.17

Konklusjon:

Våre oppgaver:

Kjetil – Må bygges videre på eksisterende næring. Vanskelig å skape nye arbeidsplasser. Tomter og boliger må være på plass, samt at bygda skal være et godt, attraktivt sted å bo.

Kåre Kristen – Enig med Kjetil. Ideelt bør hele bygda si noe om dette. Ønsker å få konkret dato for ferdigstilling av planer.

Arne – Må avklare med Merethe om framdrift. Ting kan skje underveis, men alt bør være klart før budsjettarbeidet starter – kanskje allerede til påske. Vi bør ha et par møter underveis. Viktig å framsnakke bygdene på hvor gode vi er. Optimistisk holdning er viktig.

Stein Ove – Vi må legge en mer spesifik plan, samt få en arbeidsplass til en person som kan jobbe konkret med næringsutviklingen.  Involvere hyttefolk, for der finnes det helt sikkert ressurser.

Kirsten – Avklarende møte på hva vi konkret skal arbeidet med.

Egil – vi må sette opp en møteplan med tidsfrister på det vi må jobbe med. Urealistisk å tro at man kan få gjort noe i den mest hektiske perioden for næringa om sommeren. Vil nok bli arrangert bygdemøter der politikerne blir invitert.

Tar sikte på å få presentert det for politikerne i slutten av mai.

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat 15.oktober 2017 Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne - Møtedato: 15.10.2017

Tilstede:

Forfall

Egil Ween

Kjetil Frengstad

Thor Hansen

Marianne Rønning

Kåre Kristen Totlund

Stein Ove Nymoen Stai

Kirsten Lund

Inger Grøtli

Tynset kommune avslo søknaden fra Kvikne utvikling/Levende bygder om tilskudd til å utrede muligheter for nye arbeidsplasser på Kvikne. I stedet oppnevnte kommunen en komite av politikere bestående av Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg, Ibrahima Sesay, Kurt Fossum og Per Martin Sandtrøen, til denne oppgaven.

Komiteen ble presentert på bygdemøte i Kvikne samfunnshus. Planen var at resultatet av arbeidet deres skulle inngå i kommunens rullering av langtidsplanene, og være ferdig denne høsten.

Oppsummering etter bygdemøtet 19.04.17

«Egil siterte Kvikne Utmarksråds vedtekter. Der ligger bl.a. «øke allmennhetens interesse for forvaltning av utmark og innmark». Det ligger funksjoner der som ikke er brukt, og som bør bli benyttet.

Vi må gjøre en jobb snarest slik at komiteen kommer i gang med arbeidet sitt og får det inn i kommunens løpende planer.  Levende bygder må få inn flere representanter, og flere fra den yngre garde er forespurt. Egil setter i gang gruppa og lager et strukturert intervju til Kviknedøler. Dette blir et grunnlag som videresendes til komiteen på Tynset.»

                             

Dokumentasjon over tidligere arbeid vedr. næringsutvikling på Kvikne:

1.

Kvikne 2030mål og visjoner for livskvalitet i ei levende bygd

·      Forprosjektplan – Revitalisering av småsamfunn

·      Småsamfunnsutviklingsprosjekt av og for Kviknedøler anno 2007

·      Rapport Småsamfunnsprosjekter på Kvikne 2008 – 2018

2.

Tynset kommunes planer

·      Strategisk næringsplan 2009 – 2014 - vedtatt av Kommunestyret 23.02.2010

·      Strategisk næringsplan 2017 – 2021 (under arbeid)

·      Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 – Vedtatt av Kommunestyret 27.01.15

·      Handlingsplan for Landbruket i Tynset 2011 – 2015

 

3.

Statistikk for jordbruket i Tynset 1995 – 2016

 

4.

Orklautbyggingen

·         Dokumentasjon vedr. Næringsfondet

·         Notat – Orklautbyggingen og KvikneNoen av de viktigste tiltak som er gjennomført eller planlagt gjennomført i Kvikne i forbindelse med kraftutbyggingen, eller som har sammenheng med utbyggingen gjennom finansiering eller på annen måte (Tynset kommune 5.11.1981)

 

5.

Boligprosjekt Kvikne

Presentasjon utarbeidet av Kvikne utvikling og Arbeidsgruppa for boligutvikling på Kvikne – 06.03.2012

 

 

6.

Nettverk Kvikne

Prosjekt støtte av Innovasjon Norge.Prosjekt for felles markedsføring og utarbeiding av opplevelsesturisme på Kvikne. 2012 -2014

 

7.

Næringsutvikling på Kvikne 2017


Utfordringsnotat fra Egil Ween, datert 10.08.17

Følgende ble drøftet på møtet:

·         Landbruk

·         Utmarksnæring, jakt/fiske

·         Skogbruk

·         Offentlige arbeidsplasser

·         Annen selvstendig næringsvirksomhet

·         Involvere skolen

·         Turistrelatert virksomhet

KVIKNEs sterke sider

Utfordringer

·         Levende bygd

·         Barne- og ungdomsskole

·         Mange lag og foreninger

·         Rikt musikkliv (kor, 2 korps, mange band/orkester)

·         Aktivt idrettsmiljø (ski, skiskyting, skyting, fotball, mm.)

·         Jakt-/fiskemuligheter

·         Flere private bedrifter og gründere

·         Aktivt landbruk

·         Ledige boligtomter

·         Ledige hyttetomter

·         Riksvei 3

·         Kollektivtilbudet, offentlig kommunikasjon finnes nesten ikke utenom skolebussen.

·         Fiber

·         Mangler ledige næringsarealer

·         Mangler prosjektmidler for å sette i gang prosjekter (f.eks. jakt/fiske, viltmottak, lokalmat, lokalt øl, mm.)

Ønskelig med veiledning fra f.eks. Næringshagene eller Rådhuset Vingelen for å holde korte temamøter.

Ønskelig med terminliste over møter/kurs fra Næringshagene Røros, Oppdal og Rådhuset Vingelen.

Konklusjon:

Kortfattet rapport sendes til politikergruppa med stikkord, med ønske om et møte for å lage en framdriftsplan for innspill til rullering av næringsplanen i Tynset kommune.

Få konkret ønske fra politikerne om hva de ønsker at denne gruppa kan bidra med.

Næringshagen på Tynset inviteres til et infomøte på Kvikne. Egil tar kontakt med dem for videre planlegging.

Inger Grøtlireferent

  
 Møtereferat, 1.oktober 2017 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 01.10.2017

Tilstede:

Forfall

Egil Ween

Bente Fossen Bekken

Kåre Kristen Totlund

Pål Strand

Kirsten Lund

John Svergja

Eli Estensgård

Ola Vormeland

Inger Grøtli

 

 

SAKLISTE:

13/17

Kvikne Hotell

 

 

Kvikne Eiendom AS ønsker å være bidragsyter og pådriver for å skape aktivitet på Kvikne. I den forbindelse ønsker de i regi av Kvikne utvikling og Levende bygder et folkemøte med det formål å samle alle gode krefter til å se framover, og se mulighetene for nye arbeidsplasser.

 

Vedtak i Kvikne utvikling/Levende bygder

 

Kvikne utvikling og Levende bygder arrangerer i samarbeid med Kvikne Eiendom et folkemøte, der deres planer blir presentert.

Det forutsettes at Kvikne Eiendom snarlig tar kontakt med dagens eiere av hotellet, samt potensielle driftere. Dette for å avklare den videre prosess, slik at kommende planer kan legges frem på folkemøtet.

 

 

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat 2.juni 2017 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 02.06.2017

Tilstede:

Forfall

Pål Strand

Kåre Kristen Totlund

Bente Fossen Bekken

 

Egil Ween

 

Ola Vormeland

 

Inger Grøtli

 

 

 

 

SAKLISTE:

5/17

Drift av styret i Kvikne utvikling

 

Da nåværende leder Pål har gått inn i eierskapet på Kvikne fjellhotell, vil nødvendigvis hans tid framover bli hardt presset. Han søker derfor om permisjon/fritak fra sitt verv som leder i 1 år framover.

 

Nåværende styre:
Pål Strand  (gjenvalgt for 2 år)
Inger Grøtli (gjenvalgt for 2 år)
Kåre Kristen Totlund (nyvalgt)
Bente Fossen Bekken (1 år igjen)
Ola Vormeland (1 år igjen)

Varamedlemmer valgt for 1 år:

1.              John Svergja  

2.              Kirsten Lund  

3.              Eli Estensgård  

 


Vedtak
:

Pål fristilles fra sin stilling som leder og 1. vara rykker opp. Pål går inn som 3. vara.  Det nye styret må samles for å konstituere seg på nytt.

 

 

6/17

Elsykler til Enan

 

Pål har utarbeidet søknad om støtte til elsykler. Gjensidigestiftelsen åpner opp for søknader 15. juni.

 

 

7/17

Frivilligsentral på Kvikne

 

Pensjonistforeningen jobber med saken og har hatt møte om dette med kommunen. Det er en kronglete vei å gå for å søke om midler. Regelverk som stadig endrer seg. Egil og Olav jobber videre med saken.

Opprettelse av «Frivillige Kvekndøler» ble diskutert, og evt. lokalisering av dette.

8/17

Grusing av veien fra Vollbrua til Vollan

 

Pål arbeider med saken. Vei-eierne ønsker asfaltering av hele Vollanvegen.

 

9/17

Fiber

 

Dårlig framdrift - Pål tar kontakt med Kraftlaget for å høre status på framdrifta deres.
Har enda ikke hørt noe vedr. søknaden om Bygdafiber.

 

10/17

Medisinlevering til Kvikne

 

Bente er i dialog med apotekene.

 

11/17

Oppsummering etter bygdemøtet 19.04.17

 

«Egil siterte Kvikne Utmarksråds vedtekter. Der ligger bl.a. «øke allmennhetens interesse for forvaltning av utmark og innmark». Det ligger funksjoner der som ikke er brukt, og som bør bli benyttet.

Vi må gjøre en jobb snarest slik at komiteen kommer i gang med arbeidet sitt og får det inn i kommunens løpende planer.  Levende bygder må få inn flere representanter, og flere fra den yngre garde er forespurt. Egil setter i gang gruppa og lager et strukturert intervju til Kviknedøler. Dette blir et grunnlag som videresendes til komiteen på Tynset.»

 

Egil refererte fra det foreløpige arbeidet med den politiske gruppen. Mye arbeid med innhenting av opplysninger gjenstår enda. Han ønsker å få publisert dette i løpet av relativt kort tid.

12/17

Neste møte

 

 

Onsdag 21. juni kl. 19:30 hos Bente.

 

 

 

Inger Grøtli
referent

  
 Møtereferat 21.04.2017 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 21.04.2017

Tilstede:

Pål Strand

Kirsten Lund

Bente Fossen Bekken

Erika Strand

Egil Ween

Inger Grøtli

Forfall:

Ola Vormeland

Eli Estensgård

Kåre Kristen Totlund

John Svergja

SAKLISTE:

1/17

Oppsummering etter Bygdemøtet 19.04.17

 

Egil siterte Kvikne Utmarksråds vedtekter. Der ligger bl.a. «øke allmennhetens interesse for forvaltning av utmark og innmark». Det ligger funksjoner der som ikke er brukt, og som bør bli benyttet.

Vi må gjøre en jobb snarest slik at komiteen kommer i gang med arbeidet sitt og får det inn i kommunens løpende planer.  Levende bygder må få inn flere representanter, og flere fra den yngre garde er forespurt. Egil setter i gang gruppa og lager et strukturert intervju til Kviknedøler. Dette blir et grunnlag som videresendes til komiteen på Tynset.

 

2/17

Gjennomgang av saker Kvikne Utvikling har jobbet med, og se på hva det må jobbes med framover.

 

Gamle referater er gjennomgått, og følgende saker må det jobbes videre med:

 

·         Frivillighetsentral på Kvikne
Pensjonistforeningen er interessert i å drive dette. Egil har vært i dialog med Olav Moen vedr. å dra i gang dette som et prosjekt. Pål tar kontakt med Olav for videre framdrift.

·         Elsykler til Enans brukere
Søknad om støtte til Gjensidigestiftelsen. Pål og Olav tar dette sammen.

·         Veien fra Vollbrua til Vollan
Det er ønskelig med en grus-sti som letter tilgjengeligheten for elsyklene.
Pål tar kontakt med grunneieren vedrørende dette.

 

·         Fiber
Kvikne har igjen meldt sin interesse til Tynset kommune, da vi enda ikke har nådd fram. Søknad ble første gang sendt i april 2015.
Grendekontakter ble etterlyst på kommunens hjemmeside http://www.tynset.kommune.no/48189.Utbygging-av-fiber-bredband-Tynset-kommune-trenger-grendekontakter.html og ny henvendelse er sendt.

 

·         Medisinlevering til Kvikne
Bente har fått henvendelser om å få bedret kommunikasjonen vedr. medisinlevering. Nå kan medisiner leveres bare en gang pr. uke. Bente tar kontakt med apotekene.

3/17

Hotellet

Bente Fossen Bekken er meget interessert i å overta hotellet, men ønsker å ha med seg et par støttespillere fra Kvikne. Dersom noen er interessert, bes de ta kontakt med Bente. Her er mulighetene mange, og det er viktig å tenke nytt!

4/17

Neste møte

Pål kaller inn til møte etter 16. mai.

Inger Grøtli
referent

  
 Referat Bygdemøte 19.april 2017 Minimer
Referat fra bygdemøte den 19.april ligger som PDF-fil her.

bygdemoteutvikling19042017.pdf
  
 Årsmøtereferat/Årsmelding Minimer

Referat fra ÅRSMØTE i Kvikne utvikling

Kvikne samfunnshus 17.03.2017

Tilstede:

Pål Haugen Strand

John Svergja

Eli Estensgård

Roald Stai

Bjørn Arve Bekken

Trygve Estensgård

Bjarne Løkken

Torgeir Svergja

Kåre Kristen Totlund

Hans Kaspar Bjørsagård

Inger Grøtli

Kirsten Lund

SAKLISTE:

1/17

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen merknader.

2/17

Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen

Møteleder:

Referent:           
Underskrive protokoll:

Pål Haugen Strand

Inger Grøtli

Bjørn Arve Bekken og Eli Estensgård

3/17

Styrets årsberetning

Årsberetning for Kvikne utvikling ble gjennomgått av Pål Haugen Strand.

Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no  

Beretningen ble godkjent.

4/17

Regnskap

Regnskap for 2016 ble gjennomgått.  Saldo pr. 31.12.16 viser kr 22 192,-
Driftsunderskudd  -kr 9 851,-

Kvikne utvikling – terminal -  Sum driftsinntekter 129 015,-
Driftskostnader 128 028,-
Årsoverskudd kr 992,-

Regnskapet ble godkjent.

5/17

Valg av styret

Pål Strand  (gjenvalgt for 2 år)
Inger Grøtli (gjenvalgt for 2 år)
Kåre Kristen Totlund (nyvalgt)
Bente Fossen Bekken (1 år igjen)
Ola Vormeland (1 år igjen)

Varamedlemmer valgt for 1 år:

1.              John Svergja  (gjenvalgt)

2.              Kirsten Lund  (gjenvalgt)

3.              Eli Estensgård  (gjenvalgt)

Valg leder for 1 år

Pål Haugen strand (valgt for 1 år)


Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år


Valgkomite

Hans Kaspar Bjørsagård (gjenvalgt)
André Granvold  (gjenvalgt)

Revisorer:

Per Bjørsagård (gjenvalgt)
Heira Stai   (gjenvalgt)

Kasserer:
Torgeir Svergja   – gjenvalgt6/17

Innkomne saker

Innspill fra Kåre Kristen Totlund.
Kan Kvikne utvikling ta en større rolle for å få befolkningsvekst i bygda?
Lavt barnetall i barnehagen, er på sikt er meget alvorlig.
Hvordan snu dette før nedleggingsspøkelset truer skolen?

Dette vil bli sendt som innspill til det kommunale prosjektet som nå er satt i gang.

Bjørn Arve Bekken

Eli Estensgård

 

sign.

sign.

 Kvikne Utvikling

Årsmelding 2016

Årsmøte for 2016 ble avholdt den 17.mars 2017 i Samfunnhuset.

Det har i løpet av året blitt avholdt 3 styremøter, 2 møter kvikne utvikling/ levende bygder, 1 informasjonsmøte med AMDO og Tynset kommune, 1 folkemøte om asylmottaket, 1 møte med Kraftlaget om fiberutbygging, 1 folkemøte med ordførerne fra Oppdal, Rennebu og Tynset, og 1 møte med Ordføreren i Tynset hvor pensjonistforeninga var med.

4. april ble det avholdt informasjonsmøte med AMDO og Tynset kommune, ang asylmottak.

15. april folkemøte om asylmottak, mer enn 100 personer møtte opp.

19. oktober møtte Kvikne utvikling Kraftlaget i et møte hvor framdriften for fiberutbygging på Kvikne var tema.

3. november ble det arrangert folkemøte med ordførerne fra Oppdal, Rennebu og Tynset, 80 personer møtte opp, og NRK Tynsetingen og Oppdalingen dekket møtet. Formålet med møtet: Kvikne utvikling inviterte ordførerne for at de kunne presentere framtidsplanene for sine kommuner. Målet med møtet var å få belyst hvilke planer/ prioriteringer kommunene har i forhold til opprettholdelse og utvikling av næringslivet, sysselsetting, bosetting/ bygdeutvikling og helse og omsorg. Skole var uteglemt i møteinnkallingen, men det ble utfordret til å ta med det også.

13. februar møtte Kvikne utvikling, Pensjonistforeninga og Tynset ordføreren, tema for møtet var Kvikne utvikling sin søknad til næringsfondet, og Enan.

For styret i Kvikne Utvikling

Pål Haugen Strand

Årsmelding for 2016 fra utvalget "Levende Bygder" til Kvikne Utvikling.

Levende bygder har i 2016 hatt et arrangement, folkemøtet om asylmottak, referat fra dette er lagt ut på Kvikne.no.

Årsmelding gang og sykkelveg

Det har vært liten aktivitet i år dessverre. 

Vi hadde kontakt med ordfører i forbindelse med prioritering til NTP fra Tynset kommune. Vi har fremdeles 1.prioritet fra kommunen, men de prioriterte etappevis utbygging, noe vi var uenig i.

Mente å få pressen hit for å få litt blest om det, men de var ikke interessert i å komme, men hadde en liten artikkel i avisa.

Da er det fortsatt bare å håpe at det skjer noe i nærmeste åra.

Berit Engen Ween

Kvikne Utvikling, prosjekt Betalingsterminaler

Årsrapport 2016

Antall

Brutto

Gebyr

Fra

Gebyr

Overføres

År

trans.

trans.beløp

iZettle

iZettle

KU

leietaker

2014

383

80 718,00

2 220,52

78 497,48

1 252,80

77 244,68

2015

409

90 704,00

2 390,12

88 313,88

987,55

87 326,33

2016

792

132 322,49

3 640,22

129 005,00

1 654,54

127 027,63

2017

2018

2019

2020

Sum

 

303 744,49

8 250,86

295 816,36

3 894,89

291 598,64

 

Gebyret ti Kvikne Utvikling har i hele 2016 vært 1,25%, og med gebyret til iZettle på 2,75%, koster det leietaker 4% av omsetingsbeløpet å bruke systemet.

Utstyret har fungert greit hele året og ingen skader er forekommet. To skjøtekabler er dessverre blitt borte og nye må kjøpes inn om de ikke dukker opp igjen snart.

Terminalene har fremdeles base på stasjonen. Ikke alle er like flink til å bestille utstyret i forkant, men det går som regel greit likevelJ

Arbeidsfordeling: Torgeir klargjør utstyret. John sender per epost transaksjonsoversikt til leietakerne. Torgeir forestår selve overføringen av nettobeløpet til leietakerens konto.

Det er ikke tatt ut noen godtgjøring for jobben med klargjøring, utleie og oppgjør, så den eneste driftskostnaden vår er bruk av mobildata, som totalt siden oppstarten i 2014 har vært kr. 1409,10 tom 31. desember 2016, dvs et snitt på ca. 500,-/år. Leietakere som på grunn av manglende Wifi-mulighet må benytte mobildata, er ikke blitt spesielt belastet for dette.

For prosjektgruppa ’Betalingsterminal’

John Svergja

Torgeir Svergja

Kvikne Utvikling, prosjekt ’Bygdafiber’

Årsrapport 2016

Det går jevnt og trutt framover, om enn ikke så kjapt som vi kunne ønsket, med fiberutbyggingen i bygda. Flere nye er kommet på også i 2016, bl.a. i Haugan-boligfeltet og Helgesgård fritids- og boligfelt.

19. oktober hadde vi et møte med KRK v/Kristin Reitan og Kjetil Asphaug. Fra oss deltok Inger Grøtli, Pål Strand og John Svergja. Et positivt møte, der vi opplevde at ting løsnet litt. Rapport fra dette møtet ble publisert på kvikne.no, sammen med annen informasjon. Den uforpliktende interesselista ble samtidig fjernet fra nettet, og alle interessert ble bedt om å melde seg på ny, på ei ‘forpliktende liste’. På denne kom det innen fristen inn 39 navn (Haugan og Helgesgård ikke medregnet). Har pt ikke full oversikt over hvem av disse som har fått fiber.

Det viser seg nok at det fremdeles må trykkes på fra vår side, selv om vi nå har denne ‘forpliktende’ navnelista. Skulle tro at det måtte være bra for utbyggerne og få nye kunder servert på denne måten, men saken er nok fremdeles at utbygging av fiber i ei langstrakt bygd som Kvikne ikke er all verdens beste butikk. Vi får bare følge opp og trykke på videre.

For prosjektgruppa ’Bygdafiber’

John Svergja


  
 Møtereferat 10.03.20117 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 10.03.2017

 

Tilstede:

 

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Kirsten Lund ki-hlun@online.no

Egil Ween  eween@online.no

Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com

 

Erika Strand erika.strand@kvikne.no

 

 

SAKLISTE:

1/17

Planlegging årsmøte

 

Fredag 17. mars i Kvikne samfunnshus kl. 19:00.

Vanlige årsmøtesaker.

Årsmelding er snart ferdig.

Levende bygder har hatt bare ett arrangement som allerede er referert. Derfor ingen årsmelding derfra.

Regnskapet kommer fra Torgeir.

Rapport fra undergruppene er også underveis.

Valgkomiteen er snart ferdig med arbeidet sitt.

 

2/17

Vedr. søknaden om støtte til kartlegging av Kviknes næringsgrunnlag

 

Kvikne utvikling påpekte i møte med Ordføreren at det har gått lang tid siden vedtaket uten at det har skjedd noe.

Ordføreren kunne fortelle at komite for Kultur og idrett vil få oppgaven. Komiteen består av Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg, Kurt Olav Fossum, Per Martin Sandtrøen og Ibrahima Sesay.

Kvikne utvikling kom med forslag om at komiteen kunne arbeide som en styringsgruppe mens Kvikne utvikling kunne fungere som en arbeidsgruppe.

Næringsanalysen fra før utbygginga og arbeidet som ble gjort i forbindelse med Kvikne 2030 kan være nyttig bakgrunnsmateriale.

Egil har hatt en uformell prat med Kurt der han har signalisert at Kvikne utvikling/Levende bygder kan gjøre grasrotarbeidet og videreformidle dette til komiteen.

 

Rapporten Kvikne 2030 må rulleres.

Gruppa bør evaluere bruken av næringsfondet, samt mange flere saker.

 

Det kan være aktuelt å ha et møte med komiteen, og evt. arrangere et folkemøte etter påske – foreløpig dato er satt 19. april.

 

 

 

 

Inger Grøtli
referent

  
 Møteref.13.02.2017 Minimer

Referat fra møte med ordføreren 13.02.2017

Tilstede:

Pål Strand paal.strand@kvikne.no

Egil Ween - eween@online.no

Jan Haugan janhaugan@live.no

Olav Moen

Merete Myhre Moen

SAKLISTE:

Søknaden om støtte til kartlegging av Kviknes næringsgrunnlag

-Kvikne utvikling påpekte at det har gått lang tid siden vedtaket uten at det har skjedd noe.

-ordføreren kunne fortelle at oppgaven til komiteen var forfattet, men at det har manglet komite, miljø, landbruk og teknisk er opptatt.

-Kultur og idrett er ledig og vil få oppgaven. Komiteen består av Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg, Kurt Olav Fossum, Per Martin Sandtrøen og Ibrahima Sesay.

-På spørsmål om det kan gis støtte til eventuelle folkemøter etc. i forbindelse med arbeidet, var svaret at det muligens kan dekkes av komiteens budsjett.

Likhetsprinsippet ble trukket fram av ordføreren som en grunn til at det ikke kunne gis direkte støtte.

-Kvikne utvikling kom med forslag om at komiteen kunne arbeide som en styringsgruppe mens Kvikne utvikling kunne fungere som en arbeidsgruppe.

-næringsanalysen fra før utbygginga og arbeidet som ble gjort i forbindelse med Kvikne 2030 kan være nyttig bakgrunnsmateriale.

 

Hvordan skape aktivitet på Enan

-Det savnes et møtepunkt i bygda,

-Pensjonistforeninga ønsker å bidra med å skape aktivitet på Enan.

-Det må lages avtaler med kommunen om bruk av arealer.

-Eventuellt sambruk på kjøkkenet?

-Er det mulig at kommunen og pensjonistforeninga kan dele på en kokk?

-

Pål Haugen Strand
referent

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no