22. oktober 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferat
This text is replaced by the Flash movie.

Til venstre vil du finne historiske referat fra våre møter. 

 


Kvikne Utvikling, Vedtekter


Møtereferater inneværende år:

 

 Kvikne Utvikling - styremøte 19.05.2020, på hotellet Minimer

Til stede: Stig Jacobsen, Kirsten Lund, Pål Strand
Forfall: Kåre Kristen Totlund, Bjørn Arve Bekken

Vara til stede: Eli Estensgård, John Svergja 


12/20. Søknad om tilskudd fra KVO
Jan Haugan har bedt KU om avklaring omkring tidligere tilskudd fra KVO til bassenget. KU v/Pål vil ta opp dette samtidig som det skal inngås avtale mellom hotellet og kommunen om bruk av bassenget

13/20. Fiber – status
Det har ikke skjedd noe nytt vedr fiber på Kvikne.

14/20. Gang- og sykkelvei – status
Vegvesenet har hatt befaring på brua, Pål var til stede. Det ble da sagt at de prøver å finne penger til sykkelvei nordover fra Vollanbrua, når de også skal jobbe med brua på Plassen. Den nye brua antas ferdig høsten 2022.

15/20. Informasjon fra Trønderenergi
Det har vært holdt møte med Kjetil Værnes fra Trønderenergi om "Kviknerabatten" på strøm, der det har kommet forslag om å lage et utvalg der representanter fra Trønderenergi og NØK er med, i tillegg til 2 fra Kvikne Utvikling, slik at det kan lages en nøytral beregningsmodell som blir uavhengig av struktur og eierskap i framtida.
Vi mener at det er kommunen som har inngått den opprinnelige avtalen, som skal representere oss, og som bør føre den saken videre. KU tar en runde på dette med Kviknes politikere, evt i et møte med politikerne og hele styret i Kvikne Utvikling.

16/20. Hytta ved Cirkle K
Det har kommet henvendelse fra Terje Hylen på Cirkle K i forhold til bruksrett/ hvem som betaler løpende utgifter for infohytta ved Cirkle K. Cirkle K betaler eiendomsskatt, KU betaler forsikring og har bruksrett. Trond Vingelsgård i kommunen skal undersøke nærmere hvem som er juridisk eier, kommunen mener at de eier hytta. Det er mulig flere interessenter i forhold til salg.
Tidligere leder i KU Kurt Fossum angir følgende: Hytta ble satt opp på laftekurs ca 1990, finansiert med støtte fra næringsfondet og sysselsettingstiltak, mulig også noe deltakerfinansiert. Kvikne Utvikling organiserte kurset. Satt opp som turistinfo ved butikken, med tilskudd fra kommunen til drift om sommeren, fortsatt KU som stod ansvarlig og som betalte forsikringen. Flyttet ca 1995 til stasjonen, flyttingen var dugnad. Hjelp fra turistkonsulent på Røros til igangsetting, og KU representert på reiselivsmessa i Oslo i 3 følgende år – og utarbeidet brosjyremateriell.
Vi vedtar dermed å ikke frasi oss bruksretten, og sender mail om det til kommunen v/ Vingelsgård.
Bruk av hytta kan være å selge til f.eks grunneierlag som ikke har hytte – eller andre forslag fra bygda.


Eventuelt
Bjørgan: KU har snakket m Servicetorget for å finne ut hvem som er kontaktperson for å bringe klarhet omkring den 20%-stillingen som var tilknyttet Bjørgan da Solveig Sch Frengstad hadde den.
Tømming for bobiler: Dette bør tas opp med politikerne – det er kun en tømming i kommunen (som lovpålagt) – på Tynset.
Årsmøte: Torsdag 18.6. kl 19.30 på hotellet.

Møtet hevet kl 21
Kirsten, ref

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no