20. oktober 2020
 
Kvikne Utvikling
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til Kvikne Utvikling Minimer

Kvikne Utvikling ble stiftet 29. mars 2012, som "etterkommeren" til Kvikne Utviklingslag BA.

Styret består av:
Leder: Kirsten H. Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Sekretær: Kirsten H. Lund
Styremedlemmer: Stig Jacobsen og Pål Strand
1. vara: John Svergja, 2. vara: Eli Estensgård, 3. vara: Anne Laila Fossum
(Ny styresammensetning for 2020 blir offentligjort etter konstituerende møte)

  
 Referat fra bygdemøte 9.september 2020 Minimer

Referat fra bygdemøte i Kvikne utvikling

Sted: Kvikne fjellhotell og kafé

Tid: Onsdag 9. september 2020 kl. 19.30

 

Leder i Kvikne Utvikling Kirsten Lund ønsker velkommen, redegjør for programmet.

 

Statusrapport og kommende utfordringer – fra skolen v/ Stein Grue og fra Enan v/ Mona Løkkebakken Hylen.

 • Stein Grue: Koronahverdagen går bra for skolen og barnehagens del. Forskjellige kohorter. Dersom det blir smitte kan det oppstå problemer, da lærere er på alle trinn. Nå er det 59 elever på skolen og 8 barn i barnehagen. Dette er utfordringen. Prognosen for 2025 er at skolen da vil ha ca. 35 elever. Nedgang i antall barn forventes i hele kommunen. Nå er det 13 årsverk i skole/ barnehage. Bygda må framsnakkes, vi trenger flere som kommer til bygda. Økonomisk sett trenger vi også flere folk og flere barn, ellers ramler flere økonomiske tilskudd bort.
 • Mona Løkkebakken Hylen: Enan har 15 brukere inne, 12-13 brukere ute. 13 faste ansatte, 7 vikarer som tar ekstravakter. 3 (2,5) på dag, 1,5 på kveld, 1 på natt. Mona redegjør nøye for dagsrutinene, arbeidsoppgaver etc. De har et overforbruk økonomisk i forhold til det som ble satt som bemanning i 2016, da for 8 brukere - 2 på dag, 1 på kveld, 1 på natt. De som bodde der da var veldig selvhjulpne. Situasjonen nå har endret seg. Bemanninga er ikke tilpasset dagens situasjon. Pensjonistforbundet har foreslått at Enan også kan brukes som avlastning, men det mangler personale til dette pr. nå. Utfordringer: Rekruttere personale. Sommeren ble reddet av mange ungdommer og spreke pensjonister som har jobbet. 7,64 årsverk - gått ut fra sommerturnus, inkludert kortvakter som ikke blir lagt inn i turnusen. Litt over 6 seks årsverk uten disse kortvaktene. (Kommentar fra Britt Sæter Grue: Da hun var leder på Enan, var det ca. 14 brukere og 11 årsverk). Dagsenter starter opp førstkommende fredag, dette skal være et ukentlig tilbud. I starten er dette bare for hjemmeboende og ikke for de som bor på Enan fast (pga coronasituasjonen må det være oppdelt), men planen er at det skal være for dem også etter hvert. Skal styres av 1 ansatt fra dagsenteret på Tynset + en frivillig fra pensjonistforbundet på Kvikne hver gang.

 

Status fiberutbygging på Kvikne

Oppstart av prosjektet var i 2015. Noen har fått fiber, mange venter fortsatt. Frode Eggestad i NØK nett sier at dersom det formelle er på plass, regner de med å starte planlegging på Kvikne i oktober og lage fremdriftsplan deretter.

 • Eidsiva v/ Gudmund Brekko skriver på e-post til Kvikne utvikling i slutten av august: «Videre utvikling av fibernettet i Kvikneområdet er hovedsakelig avhengig av en avtale som skal inngås med Tensio og Nord-Østerdal Kraftlag (NØK). Denne er pr dato ikke inngått, så vidt meg bekjent, men det er en forventning om at den inngås snart. Deretter må området prosjekteres og kostnaden for tiltakene godkjennes. Ofte vil et finansieringsbidrag fra det offentlige være nødvendig. Men det avhenger av lønnsomheten som beregnes da teknisk prosjektering er ferdig. Det er videre sannsynlig at det opprettes en ny nodehytte med teknisk utstyr i området som vil dekke alle kunder. Dette også som en følge av at kobbernettet legges ned ila. 2022. Men avtaleforholdet mellom NØK og Tensio er altså essensielt for videre framdrift.»
 • NØK nett v/Frode Eggestad skriver på e-post til Kvikne utvikling i slutten av august: «Vi har mottatt avtale tilbake fra Tensio etter kommentarene i vi hadde i første runde. Jeg ser fortsatt det er noe vi ikke er helt enige om, men det løser seg. Ber om forståelse for at det her er snakk om store verdier som skal kjøpes, samt at NØK skal sikre drift på noe vi selv ikke har bygget og har full kjennskap til i mange tiår. Dagens fibernett på Kvikne er historisk bygget for å få på plass flest mulig kunder så raskt som mulig. Dette gjør at det per i dag ligger en del begrensninger som gjør at enkeltkunder utover bygda ikke helt enkelt kan få på plass fiber. Det er nødvendig at det gjøres noen større grep for å distribuere nok fiber (hver kunde skal ha sin egen fiber fra en node) ut i bygda. Slik at den dagen NØK forhåpentligvis har tatt over fibernettet, spretter ikke resten av kundene på Kvikne rett opp på fiber. Det må gjøres et godt stykke arbeid, og det vil ta litt tid. Som jeg tidligere har sagt vil NØK sette på planleggere for å strukturere opp igjen dagens fibernett så snart formalitetene er på plass. Denne jobben må vi gjøre for å få oversikt og planlegge utbygging videre. Det skal gjøres av NØK for å sikre dokumentasjon og ha full oversikt over hva vi skal bygge og drifte. Vi setter av to mann i to dager for dette. For praktisk utføring av videre bygging vil vi benytte oss delvis av innleide ressurser, styrt av NØK.»

(Kommentar fra Roald Stai: Det var vel NØK på oppdrag fra KRK som bygde hovedlinja for fibernettet på Kvikne i utgangspunktet?)

 

Informasjon om appen Nyby

 • Maria Storberg (Tjønnmosenteret) og Berit Flatgård (vedtakskontoret på Tynset). Video om nyby-appen. Et kommunikasjonsverktøy mellom frivillige og brukere som trenger hjelp til et eller annet. Ønsker å gjøre det mer fleksibelt å være frivillig, ikke å binde seg til faste avtaler til bestemte tider. Frivillige på Tynset har gitt tilbakemeldinger på at det fungerer veldig bra. Meningen er å avlaste helsesektoren med at frivillige overtar oppgaver som det ikke trengs helsepersonell for å gjøre (f.eks. gå tur, handle, plenklipp, «bare» prate, følge til timeavtaler hos lege/frisør osv.) Det er positivt for brukere å se andre fjes enn de vanlige ansatte. Frivillige må levere politiattest. Personer på Kvikne som ønsker å være frivillige bes melde seg. 
 • Spørsmål fra salen: Alle brukere har ikke smarttelefon, hvordan skal de kunne varsle på nybyappen? Det får man finne løsninger på etter hvert.

 

Spørsmål fra salen angående dagsenteret, siden Berit Flatgård har vært involvert i det: Hva slags aktiviteter skal foregå? Det tenkes at man tar det etter hvert som man ser an brukergruppa. Alt er mulig, ut å gå, kortspill, håndarbeid osv. Fokus på måltider, de skal spise frokost, formiddagskaffe og middag. Middagen kommer fra Tjønnmosenteret. Kommentarer fra salen om at det er hårreisende at brukerne på dagsenteret skal spise mat som er frakta fra Tynset, mens de andre brukerne på Enan har matavtale med hotellet. Brukere skal fraktes til og fra dagsenteret med drosje. Kommentar fra salen: Det blir en utfordring for personalet på Enan å ha alle som skal til dagsenteret klare i tide til drosjen kommer for å hente dem, slik at de rekker å spise frokost sammen på Enan.         

 

Innspill fra rådmannen i Tynset, Erling Strålberg

 • Fiber: Generelt bra hastighet på fiberutbygging i regionen. Grunnen til at det går tregt på Kvikne er diskusjonen om eierskapet til fiberledningen som går gjennom bygda. Kommunen er på saken og når saken om eierskapet er avklart blir det kanskje mer fart i prosessen. Etableringskostnad 10 000,- per husstand i Tynset. Det vil bli arrangert folkemøte hvor man kan melde interesse. Eidsiva er eneste tilbyder etter at Telenor trakk seg ut. Folk må ha fiber!
 • Kviknerabatten på strøm: Skal reforhandles med Tensio. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i kommunen, der John Svergja stiller som representant for Kvikne - håper å komme i gang med arbeidet ganske snart. Trønderenergi skal lage et utkast til avtale. (Kommentar fra salen: Mener at utregningen av rabatten ikke er komplisert, det burde være enkelt å finne ut hvordan den skal beregnes).
 • Ledige boliger/ tomter: Plan om å markedsføre ledige boligtomter og hyttetomter. På Alvdal har det vært brukt dronefilming sommer og vinter, samlet alt i en portal med priser etc, og det planlegges tilsvarende for Tynset. Kvikne kan trekke ut sine tomter/ hus fra kommunens presentasjon og legge de inn i egne kanaler hvis ønskelig.
 • Oppfølging av rapport om næringsutvikling på Kvikne:

Komiteoppgaven til kommunestyret delte ulike tiltak i 2 grupper og kommunestyret vedtok i mars 2019 at saker i tiltaksgruppe 1 (se nedenfor) legges til grunn og følges opp i årene fremover. Tiltaksgruppe 2 er slike som må løses internt på Kvikne, som oppgradering av kvikne.no (er allerede i gang), plan for turistnæringen, og plan for skogbruket på Kvikne.

  • Full bredbåndsdekning – det jbbes med saken.
  • Nye næringsarealer/ Reguleringsplaner (hva trenger å revideres?)

Er i gang med nye kommuneplaner for Tynset. Det er utlyst stilling som ny næringssjef i Tynset kommune, håper å ha denne på plass i løpet av vinteren. Rådmannen hadde ikke full oversikt over ferdigstillelse av kommunal vei i Krullhaugen, men kommentar fra salen avklarte at det jobbes med veien, den er ikke ferdig ennå.

  • Gang- g sykkelveier. Det gjøres undersøkelser på m det er mulig å bygge en forenklet gang- og sykkelvei gjennom Kvikne. Planen skal foreligge ganske snart.
  • Plan fr reiseliv på Kvikne (rådmannen anbefaler å bruke energien på kartlegging av arealbruk/-utvikling i stedet fr egen reiselivsplan for bygda). Kommentar fra Kurt Fossum: Er det mulig å få utarbeidet nye kommunedelplaner for Ulset, Kvikneskogen og Yset? Det er fordyrende at det ikke er oppdaterte planverk.
 • Eierskap hytta v/Circle K: Har vært uklart. Circle K har betalt eiendomsskatt, Kvikne utvikling har betalt forsikring. Kommentar fra Tor Granvold: Det er Kvikne utvikling som eier hytta, den ble bygget under et kurs i lafteteknikk.

Konklusjon fra rådmannen: Kvikne Utvikling eier hytta.

 

 

 • 20% stilling som omviser på Bjørgan: Rådmannen sier han må komme tilbake til det. Kommentar fra salen: Ble stengt pga. omfattende rehabiliteringsarbeid. Mulig administrert av Anno. Kommentar: Hvem eier Bjørgan? Svar fra Odd Uglem i salen: Statsbygg eier, driften ligger under musea i Nord-Østerdalen, muligens Anno.  
 • Skolen og barnehagen: Rådmannen sier Stein Grue redegjorde godt for dagens tilstand. Skolen har gode resultater og har god drift, det er synkende elevtall som er utfordringen. Men det er klart at det er langt til Tynset og skolen der, og det er ikke ønskelig å skulle sende barn ut på en så lang skolevei.
 • Enan: Rådmannen skal gjøre sitt for at det skal bli «oss», ikke «vi» og «dem». Ønsker at kviknedølene også skal jobbe mot dette. Vi må ha en god dialog. Utfordringa er at det stadig blir færre ressurser og flere eldre brukere. Ønsker at vi kan legge forhistorien bak oss. Man ønsker å gjøre det beste for lokalsamfunnet, samtidig er det alltid økonomiske rammer i bunnen. Kommentar fra salen: Enan er en viktig arbeidsplass. Dagsenter er et flott tiltak, men liker ikke at det ryktes at det skal skjæres ned på antall plasser.

 

Kirsten avslutter. Takker for frammøte og ønsker vel hjem.

Kommentar fra salen: Oppfordring til rådmannen om at de kommuneansatte bør bruke kommunens fasiliteter til arrangementer i stedet for å reise utaskjærs. Rådmannen sier seg enig i det!

Møtet slutt kl 22.

 

Referent

Eli Estensgård

 

 

 

Vedr. corona: Alle tilstedeværende ble notert på liste. I tilfelle noen oppdager at de er smittet – ta kontakt med Kirsten Lund, tlf 97433655!

  
 Referat fra styremøte 1.juli 2020 Minimer

STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
ONSDAG 1. JULI KL 20.00 PÅ ASPLUND


TILSTEDE: Lund, med digital tilbakemelding på sakene fra Totlund, Strand og Jacobsen
Meldt forfall til møtet: Totlund, Strand
Vara tilstede: Estensgård, Fossum


ORIENTERINGSSAKER:
- Epost er sendt til kommunen 22.6. vedr. hytta ved Circle K, og vedr. representanter til utvalg som skal utarbeide ny modell for beregning av "kviknerabatten" på strøm
- Pensjonistforeningen sender henvendelse til kommunen vedr. Enan, og involverer Kvikne Utvikling i saken da den berører hele bygda.


SAKLISTE
17/2020 KONSTITUERING AV STYRET
Leder, valgt på årsmøtet: Kirsten H Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Sekretær: dekkes foreløpig av leder
Styremedlemmer: Pål Strand, Stig Jacobsen


18/2020 MEDLEMSMØTE I SEPTEMBER, OG MØTE MED VÅRE LOKALE POLITIKERE
Det har lenge vært etterlyst bedre kontakt med "medlemsmassen" i Kvikne Utvikling - dvs Kviknes innbyggere. Vi ønsker derfor å arrangere bygdemøter, og håper det kan skape større, og bredere, engasjement enn det vi har hatt i det siste.
På høstens møte inviteres rådmannen og gjerne våre lokale politikere - det er særlig to saker som er viktige: Enan og fiberutbygging. For å komme tidligst mulig inn i forhold til budsjettbehandling foreslås onsdag 9. september. KU innkaller til møte, og våre lokale politikere inviteres til et styremøte i forkant av bygdemøtet.


19/2020 FIBER
Pr juni 2020 angir Frode Eggestad i NØK at Tensio og NØK er enige om overtakelse av fibernettet på Kvikne, men skriftlig avtale foreligger ikke ennå. NØK mener også at strukturen på fibertrekkingen på Kvikne ikke er helt etter deres ønske, og de må omstrukturere/ oppgradere utstyr for å få økt kapasitet så flere kunder kan kobles på nettet. Gudmud Brekko (Eidsiva) skulle i møte med NØK og Tynset kommune i begynnelsen av måneden. Han antydet prosjektstart i august.
Kvikne Utvikling inviterer involverte parter til møte i slutten av august for å klarlegge situasjonen og lage en fremdriftsplan, kommunen bør også være representert.


20/2020 nyby.no
Det har kommet brev fra Pensjonistforeningen som har blitt informert av kommunen om appen Nyby. Nyby er ifølge forsiden deres "samhandlingsplattformen for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere." Pensjonistforeningen ønsker en bredere informasjon om appen på Kvikne, og ber om at Kvikne Utvikling tar opp dette på et allmøte.
KU inviterer en kontaktperson for Nyby.no for informasjon på bygdemøtet.


EVENTUELT
- sms sendes til styremedlemmene som påminnelse før neste møte


Ref. Lund

  
 Rapport fra næringsutviklingsgruppa i "Levende Bygder" Minimer

Gruppa som har holdt på med næringsutvikling på Kvikne har nå lagd ferdig sin rapport. Klikk her for å laste ned rapporten (PDF-fil).

  
 Tur med Pønskarlaget og Kvikne Nasjonalparksenter Minimer

Tur over Farmansfjellet

Fra gammel tid har det gått en svært så trafikkert ferdselsveg over fjellet fra Kvikne til Soknedal, som har knyttet Østlandet til Trøndelag. Denne ferdselsvegen er en del av en omfattende led som blant annet har blitt brukt av pilegrimer fram mot reformasjonen i 1537, handelsfolk, lasskjørere og andre som har hatt behov for å reise mellom Østlandet og Trøndelag.

 

 

Lørdag morgen 15. juni møttes 20 ungdommer i alle aldre i Nåvådalen for å gå deler av denne leden. Pønskarlaget arrangerte i samarbeid med Kvikne Nasjonalparksenter nemlig en historisk fjelltur fra den gamle gravplassen ved Nåva via ”Sjustenene” og til sætergrenda Vindstanden i Soknedal. Kjentmennene som ledet oss trygt over fjellet var Ingvar Krokhaug og Hans Erik Gynnild. Ingvar var vegviser fra gravplassen og fram til "Sjustenan", mens Hans Erik tok over ved ”Sjustenan” og ledet oss over Kongsvarden og ned til Vindstaden.

 

 

Turen startet i nedkanten av setervangen ved midtre Nåvseter. Her ligger det en gammel gravplass. Denne er nesten sirkelrund og omkranset av en steinsetting og ”granhekk”. På gravplassen finnes et 20-talls tydelige gravstøtter. Forklaringen på dette er at kristningen av Norge medførte at de døde skulle gravlegges i hellig jord. Å begrave noen i haug eller røys på hedensk vis, var forbudt. Når pilegrimer eller andre døde i sælehus eller på vegen, måtte det sørges for at de ble gravlagt på kristent vis i vigslet jord. (Kilde: Kåre Guldvik i Opplev Forollhogna 2006)

 

 

Ikke lenge etter at vi gikk av vegen som går opp til masta på Storhøa dukket de første steinstøttene opp. I gamle tider var det mange som for i disse fjellområdene, og de fleste av disse var trolig dårlig kjent. For de aller fleste var turen over Farmannsfjellet deres første møte med dette fjellområdet. Selv de som skulle være kjentfolk i disse fjellområdene hadde få hjelpemidler å ty til dersom de kom i uføret. Å sette sin lit til kart og kompass kunne de naturligvis ikke. Selv om vi ikke går lenger tilbake enn hundre år, var kartene for høyfjellet nærmest ubrukelige. Det beste alternativet var derfor å følge stien og vardene langs leden. På veien over fra Nåvårdalen til Vindstaden kan vi finne flere varder og steiner som tydelig er reist som veimerker. (Kilde: Hans Erik Gynhild i bygdabladet for støren, rognes og snøan 2002)

 

 

Ettersom vi kommer høyere i terrenget blir leden og steinstøttene som markerer denne tydeligere. Rett nord-vest for Nørdre Langtjønna kommer vi til et av de mest sagnomsuste og markante kulturminnene på leden, ”Sjustenan”. I følge sagnet var det et brudefølge tilhørende i Soknedalen som var på vei hjem fra vielse i Tylldalen kirke. På turen over Farmannsfjellet møtte de et forrykende uvær, som fikk skjebnesvangre følger for brudefølget. Hele brudefølget skal i følge sagnet ha omkommet i uværet. Brudefølget ble først funnet om våren, og gravlagt på gravplassen i Nåvdalen. De såkalte «Sjustenene», som står langsmed veileia, skal etter tradisjonen være det stedet brudefølget frøs i hjel. (Kilde: Hans Erik Gynhild i bygdabladet for støren, rognes og snøan 2002)

 

 

Kongsvarden ble turens siste stopp før Vindstand. Over dette fjellet gikk en av mange vegleder tidligere, og det blir i dag besøkt av mange ivrige turgåere. Kongsvarden, Risåsen, eller Farmannsfjellet som det også har blitt kalt, er et utmerket utkikkspunkt mot Trøndelag. Da vi kom fram til Vindstanden tok det ikke lang tid før bussen dukket opp for å ta oss tilbake til Kvikne.

 

 

Her kan du lese mer om den gamle leden som går over Kvikne

På gamle stier over Farmannsfjellet.pdf 

Byveien til Folldals Jul.pdf 

  
Klikk her for å se vedtekter og møtereferat.

Følg Kvikne Utvikling på Facebook, klikk her.
 

 Utlån av kortterminal
Bygdafiber 
 
Klikk på bildene for å gå til egen side.

 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no