21. januar 2018
 
Kvikne Utmarksråd

  Kvikne Utmarksråd
Minimer

Kvikne Utmarksråd er en paraplyorganisasjon for en rekke ulike lag, foreninger og uformelle organisasjoner som til sammen eier om lag 1 million dekar utmark. Naturoppsyn, vilt- og fiskeforvaltning utgjør hovedandelen av arbeidet. Utmarksrådet har ca. 1,5 årsverk fordelt på en fulltidsstilling som daglig leder/fjelloppsyn, en deltidsansatt fjelloppsyn og en som driver vårt settefiskanlegg. I tillegg engasjerer vi ekstra fjelloppsyn i perioder av året med mye aktivitet. Kvikne Utmarksråd har kontor ved Kvikne nasjonalparksenter og i fellesskap med Statens naturoppsyn og Stiftelsen Vollan gård.

Utmarksrådets har også sine egene sider: www.kvikneutmarksrad.no

    
  Trekning av reinsjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning i 2017
Minimer
Litt info:
Ettersom kvota ble redusert fra 750 dyr totalt i Forollhogna i 2016 til 600 i år er det færre som får tildelt jakt innen statsallmenningen enn hva det var i fjor. Det er mange søkere og enkelte som ikke hadde jakt i 2016 har derfor ikke fått jakt i 2017 heller, men dere er øverst på reservelista i år.
Enkelte vil også se at de ikke har vært tatt med i trekninga i det hele tatt. Det er Fjellovens kap. XI og XII som regulerer hvem som kan regnes som innenbygds og hvilke krav til bosetting som legges til grunn. Fjellstyret må forholde seg til dette i sin tildeling.    
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no