3. juni 2020
 
ForeningerNøffVedtekter for NØFF
This text is replaced by the Flash movie.

 Vedtekter Minimer

Vedtekter for Norsk Ørretfiskefestival

§1.

Organisasjonens navn skal være ”Norsk Ørretfiskefestival” heretter kalt NØFF.

§2.

NØFF skal ha sitt forretningskontor i Tynset Kommune.
NØFF er å anse som en frivillig organisasjon med nonprofit-holdning til egen drift.

§3.

Organisasjonens formål er å skape, og samkjøre aktiviteter som blir arrangert under paraplyen ”Norsk Ørretfiskefestival”.  NØFF har ingen økonomiske forpliktelser til aktiviteter som blir arrangert av andre, men kan bidra med midler til slike. NØFF kan også selv arrangere aktiviteter.

§4.

Alle som ønsker å bidra i organisasjonen kan bli medlem. Medlemskap er gratis.
Personer er å anse som medlem når de er registrert i organisasjonens epost-database.
Ønsker en person og ikke være medlem, skal vedkommende skriftlig via epost, meddele styret dette. Styret skal på sin side, gi signal tilbake at medlemskap har opphørt.
Alle medlemmer er valgbare til styret.

§5.

Styret skal ha minst  2 medlemmer, 1 leder, og 3 medlemmer. Styret sitter i sine verv så lenge de ønsker det. Ved fratredelse kan vedkommende komme med forslag til årsmøtet på nytt medlem. Styret kan meddele prokura. Styrets leder blir tildelt signatur.

§6.

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av januar måned. Innkalling med angivelse av dagsorden skjer med 2 ukers varsel til medlemmer som har registrert seg med epostadresse.

§7.

Årsmøte skal behandle:

  • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
  • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
  • Andre saker som styret forelegger eller som ett medlem ønsker å behandle. Sak må fremsettes senest 1 uke før årsmøte
  • Andre saker som er naturlig å bli behandlet på årsmøtet.

§8.

Alle frammøtte på årsmøtet har en stemmerett. Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet, gjelder leders stemme dobbelt.

§9.

Styret har ingen godtgjørelse for utført arbeid. Dog kan styret bestemme at styremedlemmer og medlemmer kan få større ansvarsoppdrag, som tilsier en godtgjørelse. Ved ett slikt tilfelle skal dette godkjennes av årsmøtet.

§10

Styret kan nedsette komiteer til utreding av saker av interesse for foreningen. Virkeområde og mandat fastsettes av styret. Styret har adgang til komiteens møter.

§11.

Ved kapitalbehov for å starte en ny aktivitet, kan styret oppsøke andre lag og foreninger for å finansiere dette. Ett eventuelt lån skal tilbakebetales så snart det er midler tilgjengelig.

Ved større prosjekt kan kapital skaffes via bankforbindelse. Dette skal godkjennes av årsmøtet.

§12.

Endring av vedtektene vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettige på årsmøtet. Forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.

§13.

Oppløsning av NØFF kan kun foretas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter.
Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettige. Anvendelse av eventuelle midler vedtas av samme årsmøte med samme krav til flertall.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no