29. mai 2020
 
ForeningerNøffRegler 2017
This text is replaced by the Flash movie.

 Regler Minimer
Regler NØFF 2017

1.Tildeling av fiskeplasser
Det er kun tillatt å fiske fra land i det område arrangør har godkjent (se eget sonekart).
Deltagerne skal fiske i tildelte soner. Hvis deltagere ønsker å bli plassert i sone med andre, navngitte deltagere, skal arrangør gjøres oppmerksom på dette ved påmelding, eventuelt ved annen oppgitt tidsfrist. Arrangøren ber deltagerne om å benytte anviste parkeringssoner i tilknytning til fiskesonene. Fiskesonene fordeles tilfeldig og etter trekning på arrangementsdagen. Deltagerne kan bevege seg fritt på land innenfor den sonen det fiskes på. Det skal vises respekt for øvrige fiskere. Kontrollør/sonevakt avgjør eventuelle tvister.

2. Tidspunkt.
Felles informasjon med tildeling av soner kl.12.30 på Vollan Gård på konkurransedagen.
Resultat av sonetrekning henges også opp på Kvikne Camping. Fiskekonkurransen starter kl 13.00 og slutter kl 17.00.

3. Tillatt redskap og agn
Det er bare tillatt å fiske med en stang om gangen. Det er tillatt å medførereservestenger til fiskeplassen. Disse kan også ferdigmonteres før start. Alle former for naturlig agn unntatt medbrakt fisk, er tillatt. Bruk av fisk som agn er forbudt. Det er kun tillatt å bruke en enkeltkrok/ett agn på snøret om gangen. Ved bruk av sluk/spinner/wobbler er bruk av treble-kroker tillatt.

4. Kontroll av deltakere
Arrangøren kan foreta stikkprøvekontroll av ryggsekker eller vesker før start og underveis i konkurransen.

5. Hjelp under fisket – tellende fisk
Deltagerne kan ikke motta hjelp under fisket, med unntak av handikappede og barn (junior). Bare den fisk som deltageren selv har fisket, innenfor fastsatt tidsrom og tildelte soner, teller med i konkurransen. Sonevakt skal varsles fortløpende ved fangst av fisk, for å registrere denne. Fisk som ikke rapporteres til sonevakt umiddelbart under konkurransen, kan underkjennes og utelates fra konkurransen.

6. Opptreden under konkurransen og etter sluttsignal
Deltakerne stiller på angitt sone eller angitt utgangspunkt, og starter fisket på signal. Fisk som er kroket før sluttsignal går, kan tas opp etter sluttsignal.

7. Registrering og veiing av fisk
I alle klasser registrerer sonevakter fangst fra hver enkelt deltaker. Registrering av fangst foregår kontinuerlig under hele konkurransen. Etter at fisken er registrert tas denne vare på av deltager og medbringes til veiing på Kvikne Camping etter konkurransen. Ved registrering skal startnummer og navn oppgis. Arrangør kan inndra fangst både før og etter registrering for nærmere undersøkelse hvis det er mistanke omat fangst er ervervet på ureglementert vis. Fangst skal i så fall merkes og oppbevares forsvarlig. Hvis deltager ikke ønsker å ta med seg fangsten hjem til mat etter endt konkurranse, kan fangsten leveres arrangør som sørger for at denne blir brukt som mat.

8. Premiegrunnlag – totalvekt på fangst
I alle klasser i fiskekonkurransen er det totalvekt på fangsten som er grunnlaget for premiering. Dersom to eller flere står likt om førsteplass, teller lengste fisk. Dersom det fortsatt står likt deles førstepremien mellom vinnerne.(Alle under 16 år som deltar vil bli premiert !)
    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no